Ôn tập bài tập về thì quá khứ đơn có đáp án

Học bổng hè 26 triệu tại IELTS Vietop

Việc luyện tập các bài tập về ngữ pháp tiếng anh đều đặn mỗi ngày sẽ giúp cho việc học tiếng anh của các bạn học sinh tiến bộ một cách nhanh chóng. Để giúp các bạn có thêm nguồn tài liệu luyện tập thêm mỗi ngày, hôm nay Bhiu.edu.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bài viết Ôn tập bài tập về thì quá khứ đơn có đáp án để luyện tập nhuần nhuyễn.

bài tập về thì quá khứ đơn

Tóm tắt phần lý thuyết của thì quá khứ đơn (Simple Past Tense)

Trước khi các bạn bắt đầu luyện tập các bài tập của thì quá khứ đơn, hãy cùng Bhiu điểm qua một số lý thuyết quan trọng cần lưu ý về thì quá khứ đơn nhé!

Cấu trúc

Động from to beĐộng từ thường
Khẳng địnhS + was / were + O
Trong đó:
I/He/She/It + was
We/You/They + were
Ex: I was at my friend house yesterday. (Tôi đã ở nhà bạn tôi ngày hôm qua)
S + V-ED / V2 + O
Ex: She cut grass. (Cô ấy đã cắt cỏ)
Phủ địnhS + was / were + NOT + O
Ex: He wasn’t at school yesterday. (Anh ấy không có ở trường ngày hôm qua)
S +  did  + not + V-INF + O
Ex: They didn’t have letters in the end. (Họ không có thư vào tuần trước)
Nghi vấnWas / were + S + O?
Trả lời:
Yes, S + was / were
No, S + was’t / weren’t
Ex: Was Linh ill? No, she wasn’t. (Có phải Lan bị ốm không? Không, cô ấy không bị ốm)
Did + S + V-INF + O?Trả lời:
Yes, S + did
No, S + didn’t
Ex: Did you finish your housework?Yes, I did. (Bạn đã hoàn thành việc nhà chưa? Tôi đã làm xong rồi)

Cách dùng thì quá khứ đơn

 • Diễn tả về một hành động đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ.

Ex: I went to Nha Trang last week.

 • Diễn tả những hành động đã xảy ra liên tiếp trong quá khứ

Ex: Linh got out of the house. She got in a taxi and closed the door. 

 • Diễn tả một thói quen trong quá khứ

Ex: Loan used to play football with her dad when she was young

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Dấu hiệu nhận biết thì quá đơn

Trong câu thường xuất hiện các từ: yesterday, ago, ago (cách đây), last night/ last month/ last week/ last year, when…

Xem thêm các bài viết liên quan:

Dùng trong một số cấu trúc:

It’s + (high) time + S + Ved It + is + khoảng thời gian + since + thì quá khứ

Ví dụ: It is high time we started to learn Japanese seriously. (Đã đến lúc chúng ta phải bắt đầu học tiếng nhật nghiêm túc)

Ví dụ: 

 • Trong trường hợp nếu người đưa thư thường đến nhà khoảng thời gian giữa 9 giờ và 10 giờ, thì từ 9 giờ đến 10 giờ các bạn sẽ nói:

→ Has the postman come yet/this morning?

(Sáng nay người đưa thư đã đến giao chưa?)

 • Nhưng sau giai đoạn từ khoảng 9 giờ đến 10 giờ thì các bạn sẽ nói:

→ Did the postman come this morning?

(Sáng nay, người đưa thư đã đến giao rồi chứ?)

 • Dùng cấu trúc này để miêu tả một sự kiện lịch sử.

Ví dụ: The Chinese invented printing. (Người Trung Quốc đã chế tạo ra máy in)

 • Khi hành động nào đó diễn ra một cách rõ ràng ở một thời điểm nhất định ngay cả khi thời điểm xảy ra này không được đề cập đến.

Ví dụ: The train was 20 minutes late. (Xe lửa đã trễ 20 phút)

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn

Để nhận biết các động từ cần chia ở thì quá khứ đơn, các bạn nên chú ý đến những từ sau có trong câu:

 • Yesterday: Hôm qua
 • Last night: Tối qua
 • Last week: Tuần trước
 • Last month: Tháng trước
 • Last year: Năm ngoái
 • Ago: Cách đây
 • at, on, in… + thời gian trong quá khứ
 • When + mệnh đề chia thì quá khứ đơn

Với cấu trúc, cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết Bhiu chia sẻ trên đây, giờ đây bạn đã có thể thực hành luyện tập ngay một số bài tập về thì quá khứ đơn rồi đấy!

Bài tập thì quá khứ đơn có đáp án

Sau đây, Topica sẽ phân loại các dạng bài tập về thì quá khứ đơn cơ bản và nâng cao để giúp bạn dễ dàng ôn tập theo trình độ. Cùng tham khảo bài tập chia thì quá khứ đơn dưới đây nhé!

Bài 1: Bài tập chia các động từ sau ở thì quá khứ đơn 

 1. We (eat)___________ dinner at 7 o’clock yesterday. 
 2. A: ___________ Hang (drive)___________ to work? – B: Yes, she ___________.
 3. My dad (buy)___________ a new car last week. 
 4. We (go)___________ to Italy on our last summer holiday. 
 5.  ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________.
 6. My friend and I (see)___________ a comedy movie last night. 
 7. First, we (do)___________ exercise, and then we (drink)___________ some water. 
 8. Suddenly, the animal jumped and (bite)___________ my hand. 
 9. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? 
 10. The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. 
 11. I think I (hear)___________ a strange sound outside the door one minute ago.
 12. When I was 9 years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________. 
 13. The police (catch)___________ all three of the bank robbers last week. 
 14. How many times (do)___________ you (read)___________ that book? 
 15. Unfortunately, I (forget)___________ to (bring)___________ my money.
bài tập về thì quá khứ đơn

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài 2: Chuyển những câu dưới đây từ thì hiện tại đơn sang thì quá khứ đơn

 1. Hoang goes to the swimming pool because he likes swimming.
 2. Lan has dinner at nine o´clock.
 3. Helen eats too many sweets.
 4. They buy the newspaper in the shop.
 5. Hoa get up at eight o´clock and go to school
 6. Does Lan buy the newspaper in the shop over there? 
 7. Do Kien do their homework in the evening? 
 8. Do Thao have a good holiday? 
 9. Do they find any animal in the forest? 
 10. Is it dark when she gets up in the morning? 

Bài 3: Chuyển những động từ bất quy tắc bên dưới sang dạng quá khứ

 1. Be
 2. Become
 3. Begin
 4. Break
 5. Bring
 6. Build
 7. Buy
 8. Choose
 9. Come
 10. Cost
 11. Cut
 12. Do
 13. Dream
 14. Drink
 15. Eat
 16. Feel
 17. Find
 18. Forget
 19. Get
 20. Give
 21. Go
 22. Have
 23. Hear
 24. Hold
 25. Keep
 26. Know
 27. Learn
 28. Let
 29. Make
 30. Mean
 31. Meet
 32. Pay
 33. Put
 34. Read
 35. Rise
 36. Run
 37. Say
 38. See
 39. Send
 40. Set
 41. Shake
 42. Shut
 43. Sing
 44. Sit
 45. Sleep
 46. Stand
 47. Swim
 48. Take
 49. Teach
 50. Tell
 51. Think
 52. Wear
 53. win
 54. write

Bài 4: Chia các động từ sau ở thì quá khứ đơn

 1. It was hot, so I ….. off my coat. (take).
 2. The film wasn’t very good. I …… it very much. (enjoy)
 3. I knew Sam was very busy, so I ….. her (disturb)
 4. Hoa was very tired, so she ….. the party early. (leave)
 5. The bed was very uncomfortable. She ….. very well (sleep)
 6. The door was open and a bird ….. into the room (fly)
 7. The motel wasn’t very expensive. It ….. very much (cost)
 8. Hoa was in a hurry, so she ….. time to phone you (have).
 9. It was hard carrying the packages. They ….. very heavy. (be)

Bài 5: Bài tập về thì quá khứ – Đọc những gì Lam nói về một ngày làm việc điển hình của cô ấy.

Lam: I usually get up at 6 o’clock and have a big breakfast. I walk to work, which takes me about an hour. I start work at 8:00. I never have lunch. I finish work at 6 o’clock. I’m always tired when I get home. I usually cook a meal in the evening. I don’t usually go out, I go to bed at about 10 o’clock and I always sleep well.

Yesterday was a typical working day for Laura. Write what she did or didn’t do yesterday.

She got up at 7 o’clock

 1. She ….. a big breakfast
 2. She …..
 3. It ….. to get to work.
 4. ….. at 8:00.
 5. ….. lunch
 6. ….. at 6 o’clock
 7. ….. tired when ….. home.
 8. ….. a meal yesterday evening
 9. ….. out yesrerday evening.
 10. ….. at 10 o’clock
 11. ….. well last night.

Đáp án

Bài 1

ate 

Did / drive / did 

bought 

went 

Did / swim / didn’t 

saw 

did / drank 

bit 

did / get up 

flew 

heard 

broke / hurt 

caught 

did / read 

forgot / bring

Bài 2

 1. Hoang went to the swimming pool because he liked swimming.
 2. Lan had dinner at nine o´clock.
 3. Helen ate too many sweets.
 4. They bought the newspaper in the shop.
 5. Hoa got up at eight o´clock and went to school.
 6. Did Lan buy the newspaper in the shop over there?
 7. Did Kien do their homework in the evening?
 8. Did Thao have a good holiday?
 9. Did they find any animal in the forest?
 10. Was it dark when she got up in the morning?

Bài 3

 1. Was/ were
 2. Became
 3. Began
 4. Broke
 5. Brought
 6. Built
 7. Bought
 8. Chose
 9. Came
 10. Cost
 11. Cut
 12. Did
 13. Dreamt
 14. Drunk
 15. Ate
 16. Felt
 17. Found
 18. Forgot
 19. Got
 20. Gave
 21. Went
 22. Had
 23. Heard
 24. Held
 25. Kept
 26. Knew
 27. Learnt/Learned
 28. Let
 29. Made
 30. Meant
 31. Met
 32. Paid
 33. Put
 34. Read
 35. Rose
 36. Run
 37. Said
 38. Saw
 39. Sent
 40. Set
 41. Shook
 42. Shut
 43. Sang
 44. Sat
 45. Slept
 46. Stood
 47. Swam
 48. Took
 49. Taught
 50. Told
 51. Thought
 52. Wore
 53. Won
 54. Wrote

Bài 4

1. took 2. didn’t enjoy 3. didn’t disturb     4. left        5. didn’t sleep           6. flew            7. didn’t cost         8. didn’t have      9. were

Bài 5

 1. had
 2. she walked to work
 3. It tooks her half an hour
 4. She starts work
 5. she didn’t have any lunch
 6. she finished work
 7. she was tired when she got home
 8. she cooked
 9. she didn’t go
 10. she went to bed
 11. she slept

Bài viết trên đây là về Ôn tập bài tập về thì quá khứ đơn có đáp án. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận