Cấu trúc Enough – bạn đã hiểu “đủ” chưa?

Back to school IELTS Vietop

Cách sử dụng “Enough” là một phần thuộc chương trình tiếng Anh lớp 8 trung học cơ sở, liệu bạn vẫn còn nhớ chứ? Ở bài viết dưới đây, hãy cùng chúng mình điểm lại một lượt các kiến thức về cấu trúc ngữ pháp cực quan trọng này nhé!

1. Định nghĩa

Tính từ enough /iˈnəf/ trong tiếng Anh có nghĩa là “đầy đủ”. Tuy nhiên ý nghĩa của nó tùy vào hoàn cảnh sử dụng có thể sẽ khác nhau đôi chút, ví dụ như ở các câu dưới đây:

I don’t need another cake. One is enough. (Tôi không cần thêm bánh kem nữa. Một cái là đủ rồi.)

She is not strong enough to carry those boxes. (Cô ấy không đủ sức để mang những chiếc hộp đó.)

They run fast enough to catch the bus.  (Họ chạy đủ nhanh để bắt kịp chuyến xe buýt.)

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ở câu đầu tiên, ta thấy enough được sử dụng như tính từ chỉ sự đầy đủ giống như nghĩa gốc. Còn ở hai ví dụ sau, thì enough đi theo một cấu trúc, dùng để diễn tả: cái gì đó/ai đó … đủ hoặc không đủ … để làm gì. 

Ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cách sử dụng cấu trúc này ở phần bên dưới.

2. Cách sử dụng “enough”:

Trong câu, enough có vị trí sau tính từ hay trạng từ và đứng trước danh từ.

2.1. Dạng khẳng định:

Ở dạng khẳng định, enough có cấu trúc như sau:

Đi cùng tính từ – adjectiveS + to be + adj + enough + (for somebody) + to V-infinitive (+…)
Đi cùng trạng từ – adverbS + V + adv + enough + (for somebody) + to V-infinitive (+…)
Đi cùng danh từ – nounS + V + enough + noun + (for somebody) + to V-infinitive (+…)

E.g: The weather is warm enough for me to go out today. (Thời tiết hôm nay đủ ấm để tôi ra ngoài.)

Alan drives carefully enough to pass the driving test. (Alan lái xe đủ cẩn thận để đậu bài thi bằng lái.)

This cinema has enough seating for 50 people. (Rạp phim này có đủ chỗ ngồi cho 50 người.)

Chú ý: enough warm, enough carefully hay seating enough là sai.

2.2. Dạng phủ định:

Cấu trúc enough ở phủ định cũng tương tự như ở khẳng định:

Đi cùng tính từ – adjectiveS + to be not + adj + enough + (for SB) + to V-infinitive (+…)
Đi cùng trạng từ – adverbS + don’t/doesn’t/didn’t + V + adv + enough + (for SB) + to V-infinitive (+…)
Đi cùng danh từ – nounS + don’t/doesn’t/didn’t + V + enough + noun + (for SB) + to V-infinitive (+…)

E.g: The exercise is not easy enough for me to do. (Bài tập này không đủ dễ để tôi có thể làm.)

He didn’t study hard enough to pass the exam. (Anh ấy đã không học đủ chăm chỉ để vượt qua kỳ thi.)

Marie doesn’t have enough money to buy that dress. (Marie không có đủ tiền để mua chiếc váy đó.)

2.3. Một số lưu ý:

Khi sử dụng cấu trúc enough, ta cần chú ý một vài quy tắc sau:

 1. Ta lược bỏ for somebody nếu trong câu chỉ có 1 chủ từ xuyên suốt, còn nếu là hai đối tượng khác nhau thì đối tượng thực hiện hành động to V-infinitive sẽ được nêu trong phần somebody.

E.g: Tom is not old enough to drive. (Tom không đủ tuổi để lái xe.)

→ Chủ từ “Tom” xuyên suốt câu, không có thêm đối tượng nào khác nên ta bỏ phần for somebody.

The exercise is not easy enough for Alex to do. (Bài tập này không đủ dễ để Alex có thể làm.)

→ Ta thấy chủ từ đầu tiên là “the exercise” còn chủ từ thứ hai thực hiện hành động “do” là “Alex”, cho nên chủ từ thứ hai này được nêu trong phần for SB thành “for Alex”.

Chú ý: Khi làm bài chuyển đổi câu, nếu trong đề cho “The exercise is not easy. Alex can’t do it.” mà ta chỉ chuyển thành The exercise is not easy enough to do là sai vì bị thiếu chủ từ sau.

 1. Khi chủ từ và túc từ của động từ chính và túc từ của to + V-infinitive là một thì túc từ đó được hiểu ngầm chứ không viết ra.

E.g:  The exercise is not easy. I can not do it.

=> The exercise is not easy enough for me to do. 

→ Ta thấy chủ từ “the exercise” cũng đồng nghĩa với túc từ của “do” là “it” ở câu đầu tiên, nên khi dùng cấu trúc enough ở câu thứ hai thì ta không viết ra.

Chú ý: The exercise is not easy enough for me to do it là sai.

 1. Nếu trước tính từ, trạng từ có các từ nhấn mạnh như too, so, very, quite,… và trước danh từ có những lượng từ như many, much, a lot of, lots of,… thì khi dùng cấu trúc enough, ta phải bỏ hết các từ ấy.

E.g:  Linsay is very beautiful. She can become a model. (Linsay rất đẹp. Cô ấy có thể trở thành người mẫu.)

=> Linsay is beautiful enough to become a model. (Linsay đủ đẹp để trở thành người mẫu.)

Mr. Smith has a lot of money. He can buy a mansion in Paris. (Ngài Smith có rất nhiều tiền. Ông ấy có thể mua một biệt thự ở Paris.)

=> Mr. Smith has enough money to buy a mansion in Paris. (Ngài Smith có đủ tiền để mua một biệt thự ở Paris.)

 Chú ý: Linsay is very beautiful enough to become a model hay Mr. Smith has a lot of enough money to buy a mansion in Paris là sai.

Trên đây là phần kiến thức tổng hợp về cấu trúc enough, bạn đã nhớ lại được chưa nào? Giờ thì hãy thử sức với một vài bài tập nhỏ bên dưới nhé!

3. Bài tập ứng dụng

A. Use ENOUGH and one word given below to complete each sentence.

Adjectives: old, warm

Adverb: hard, fast

Nouns: money, qualifications, time, room

 1. Bob wants to buy a house but he doesn’t have ______ _______.
 2. This hotel is nearly full. There won’t be  ______ ______ for all of us.
 3. He didn’t study ______ ______, that’s why he couldn’t pass the exam.
 4. Do you think Nathan has got ______ ______ to apply for that position?
 5. The tea is ______ ______ to drink.
 6. That cat runs ______ ______ to catch the mouse.
 7. Quinn is only 15, she is not ______ ______ to get married.
 8. We only have 3 more minutes. There is not ______ ______ for us to finish this long test.

B. Rewrite these sentences using “enough” structure:

 1. That play is quite interesting. You should watch it.
 • __________________________________________________.
 1. My friend is very strong. He can carry those boxes.
 • __________________________________________________
 1. Alan and his children can’t live in this apartment. It is too small.
 • __________________________________________________.
 1. The weather was wonderful. We could take a stroll in the forest.
 • __________________________________________________.
 1. I only have a few ingredients. I cannot cook for the whole family.
 • __________________________________________________.
 1. She is very kind. She let me borrow her jacket.
 • __________________________________________________.
 1. Choose the word or phrase that needs correcting and correct them:
 1. (a)The milk is (b)not (c)enough warm for him (d)to drink.
 2. The food (a)is not (b)delicious enough (c)to be eaten (d)it.
 3. Is Michael (a)intelligence (b)enough (c)to become (d)a professor?
 4. I (a)runs (b)fast enough (c)to be on time for (d)the bus.
 5. She (a)is (b)enough qualified to (c)become a marketing (d)manager.
 6. The pitch is (a)not too large (b)enough (c)for us to (d)play football.

Đáp án:

A. (1) enough money

(2) enough room

(3) hard enough

(4) enough qualifications

(5) warm enough

(6) fast enough

(7) old enough

(8) enough time

B. (1) That play is interesting enough for you to watch it.

(2) My friend is strong enough to carry those boxes.       

(3) This apartment is not large/big enough for Alan and his children to live in. 

(4) The weather was wonderful enough for us to take a stroll in the forest.

(5) I don’t have enough ingredients to cook for the whole family.

(6) She is kind enough to let me borrow her jacket.

C. (1) (c) : warm enough

(2) (d) : bỏ túc từ “it”

(3) (a) : intelligent

(4) (a) : run

(5) (b) : qualified enough

(6) (a) : bỏ “too”

Cấu trúc Enough
Cấu trúc Enough

Cấu trúc ngữ pháp Enough không khó, nhưng cũng không hề dễ nếu ta không nắm chắc được cách để sử dụng nó. Vì vậy các bạn hãy ghi nhớ những kiến thức căn bản về cấu trúc này và luyện tập thường xuyên để củng cố trình độ tiếng Anh của mình nhé! Chúc các bạn học tập thật tốt!

Xem thêm:

Viết một bình luận