Bị động của thì tương lai hoàn thành như thế nào? 

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Việc học ngữ pháp tiếng anh không chỉ là học mỗi lí thuyết mà ta cũng cần bài tập. Tuy nhiên việc học để hiểu được phần ngữ pháp cần nhớ không đơn giản chỉ là học thuộc mà ta cần hiểu nó. Bị động của thì tương lai hoàn thành trong tiếng Anh tuy không khó nhưng đã gây rối nạo cho rất nhiều bạn đọc. Hiểu được điều đó, Bhiu.edu.vn đã tổng hợp về bị động của thì tương lai hoàn thành nhằm giúp bạn học tốt hơn.

Bị động của thì tương lai hoàn thành

1. Sơ lược về lý thuyết bị động của thì tương lai hoàn thành.


Cách biến đổi câu chủ động sang bị động thì quá khứ hoàn thành khá đơn giản, bạn chỉ cần nhớ và áp dụng công thức sau:

Cấu trúc câu chủ động: S + will have +V3/Ved + O

Cấu trúc câu bị động: S2 + will have been V3/Ved + by + O

Ví dụ: She will have finished her report by the end of this month.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

=> Her report will have been finished by her by the end of this month.

Bị động của thì tương lai hoàn thành
Bị động của thì tương lai hoàn thành

Xem thêm các bài viết liên quan:

2. Bài tập áp dụng.

Bài 1. Hoàn thành câu

1. Anlen ___________ her bike next week. (to repair)

2. They ___________ the washing by 8 o’clock. (to do)

3. He ___________ Paris by the end of next year. (to visit)

4. He ___________ this essay by 6 o’clock. (to finish)

5. Selena___________ home by next week. (to leave)

Đáp án:

1. Anlen will have repaired her bike next week.

2. They will have done the washing by 8 o’clock.

3. He will have visited Paris by the end of next year.

4. He will have finished this essay by 6 o’clock.

5. Selena will have left home by next week.

Bài 2. Chuyển sang dạng bị động.

1. Annel will have repaired her bike next week.

2. He will have done the washing by 8 o’clock.

3. She will have visited Ha Noi by the end of next year.

4. She will have finished this essay by 6 o’clock.

5. Sameng will have left home by next week.

Đáp án:

1. Annel’s bike will have been repaired by her next week.

2. The washing will have been done by him by 8 o’clock.

3. Ha Noi will have been visited by her by the end of next year.

4. This essay will have been finish by 6 o’clock.

5. Home will have been left by Sameng next week.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài 3. Chuyển sang câu chủ động

1. French will have been studied before Tinna moves to Paris.

2. Volleyball will have been played in the yard by my childrens and their friends.

3. Will the dance competition have been taken part in by Lan?

4. Hanah’s project will have been finished by him by the end of next month.

5. The break fast will not have been prepared by my mom by the time we came.

Đáp án:

1. Tommy will have studied the French before he moves to Paris.

2. My childrens will have played volleyball in the yard with their friends.

3. Will Laniels have taken part in the dance competition?

4. Heniel will have finished his project by the end of next month.

5. My mum won’t have prepared the dinner by the time we came.

Bài 4. Điền từ vào chỗ trống

1. By the end of this week, Arina and Jaenson ______ (be) married for 2 years.

2. It ______ (rain) soon. Dark clouds are coming.

3. By the end of next month, Jenial ______ (work) for the company for 12 years.

4. So far this year, she ______ (visit) lots of interesting places in Da Lat.

5. His grandmother ______ (take) care of him since he ______ (born).

6. I think we ______ (get) good results at the end of the course.

7. ______ (he / make) up his mind yet?

8. He ______ (visit) a lot of different countries so far this year.

9. By the time you arrive, we _____ (finish) their dinner.

10. This is the best performance she ______ (see).

Đáp án:

1. will have been 2. is going to rain 3. will have worked

4. have visited 5. have taken – was born 6. will get

7. Has she made 8. has visited 9. will have finished

10. have seen.

Trên đây là sợ lược lý thuyết và một số bài tập về bị động của thì tương lai hoàn thành mà Bhiu muốn chia sẻ với bạn. Mong rằng những thông tin sau đây sẽ giúp ích cho bạn trong học tập, đời sống,.. Hy vọng bạn sẽ đạt được những thành tích học tập như ý. Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận