Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Sự Tự Tin 2023

Học bổng hè 26 triệu tại IELTS Vietop

Tự tin là điều cần thiết đối với mỗi người chúng ta, khi có được sự tự tin thì bạn sẽ làm được những điều mà mình mong muốn và phấn đấu để đạt được những gì mà mình thích. Dưới đây là những câu nói tiếng Anh hay về sự tự tin mà Bhiu.edu.vn muốn gửi đến quý bạn đọc. Bhiu hi vọng với những câu nói này sẽ giúp bạn có thêm động lực cố gắng hơn trong cuộc sống nhé. 

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về sự tự tin 2022

Niềm tin vào bản thân là một điều vô cùng quan trọng để giúp bạn thành công trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Những câu nói tiếng Anh hay về sự tự tin dưới đây sẽ giúp bạn luôn tin tưởng vào chính mình để luôn sống với năng lượng tích cực và luôn cố gắng đối mặt trong mọi hoàn cảnh. 

Những câu nói tiếng Anh hay về sự tự tin
Những câu nói tiếng Anh hay về sự tự tin

1. If you think you can win, you can. Faith is necessary to victory – From William Hazlitt.

Spelling:  ɪf juː θɪŋk juː kæn wɪn, juː kæn. feɪθ ɪz ˈnɛsɪsəri tuː ˈvɪktəri-  frɒm ˈwɪljəm Hazlitt/. 

Translate: Nếu bạn nghĩ là bạn có thể thắng, thì chính là bạn có thể. Niềm tin là điều cần thiết nhất cho chiến thắng.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Instead of giving myself reasons why I can’t, I give myself reasons why I can.

Spelling:  /ɪnˈstɛd ɒv ˈgɪvɪŋ maɪˈsɛlf ˈriːznz waɪ aɪ ˈkænɒt, aɪ gɪv maɪˈsɛlf ˈriːznz waɪ aɪ kæn/ 

Translate: Thay vì đưa ra cho bản thân những lý do tại sao tôi không thể, tôi sẽ chọn cho tôi những lý do tại sao tôi có thể.

3. The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do –  From Walter Bagehot. 

Spelling: /ðə ˈgreɪtɪst ˈplɛʒər ɪn laɪfs ˈdu(ː)ɪŋ wɒt ˈpiːpl seɪ juː ˈkænɒt duː. frɒm ˈwɔːltə Bagehot/ 

Translate: Niềm vui lớn nhất trong cuộc sống là làm được những việc mà mọi người nói bạn không thể làm được.

4. I have never judged myself by other people’s standards. I have always expected a great deal of myself, and if I fail, I fail myself – From Sophia Loren.

Spelling: /aɪ hæv ˈnɛvə səʊld maɪˈsɛlf ʃɔːt. aɪ hæv ˈnɛvə ˈʤʌʤd maɪˈsɛlf baɪ ˈʌðə ˈpiːplz ˈstændədz. aɪ hæv ˈɔːlweɪz ɪksˈpɛktɪd ə greɪt diːl ɒv maɪˈsɛlf, ænd ɪf aɪ feɪl, aɪ feɪl maɪˈsɛlf. frɒm səʊˈfiːə ˈlɔːrɛn/ 

Translate: Tôi chưa bao giờ đánh giá bản thân dựa theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn kỳ vọng rất nhiều vào bản thân, và nếu tôi thất bại, chính tôi cũng thất bại.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Anh

5. Sooner or later, those who win are those who think they can – From Paul Tournier.

Spelling: /suːn ɔː leɪt, ðəʊz huː wɪn ɑː ðəʊz huː θɪŋk ðeɪ kæn.  frɒm pɔːl Tournier/ 

Translate: Dù sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ rằng họ có thể làm được.  

Những câu nói tiếng Anh hay về sự tự tin tâm đắc
Những câu nói tiếng Anh hay về sự tự tin tâm đắc

6. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground – From Theodore Roosevelt

Spelling: /kiːp jɔːr aɪz ɒn ðə stɑːz ænd jɔː fiːt ɒn ðə graʊnd – frɒm ˈθiːədɔː ˈrəʊzəvɛlt/

Translate: Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

7. Don’t cry because it’s over, smile because it happened – From Dr. Seuss

Spelling: /dəʊnt kraɪ bɪˈkɒz ɪts ˈəʊvə, smaɪl bɪˈkɒz ɪt ˈhæpənd – frɒm Dr. Seuss/

Translate: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

8. You only live once, but if you do it right, once is enough –  From  Mae West.

Spelling: /juː kæn ˈəʊnli lɪv wʌns, bʌt ɪf juː duː ɪt raɪt, wʌns ɪz ɪˈnʌf –  frɒm meɪ wɛst/ 

Translate: Bạn chỉ có thể sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ.

Xem thêm: Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Bản Thân Chuẩn Nhất

9. To live is the rarest thing in the world. Most people exist― Oscar Wilde.

Spelling: /ˈlɪvɪŋ ɪz ðə ˈreərɪst θɪŋ ɪn ðə wɜːld. ˈɔːlməʊst ɔːl ˈpiːpl ɪgˈzɪst ― ˈɒskə waɪld/ 

Translate: Sự sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn tất cả mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

10. It does not dwell on dreams and forget to live – From writer J.K. Rowling.

Spelling: /ɪt dʌz nɒt dwɛl ɒn driːmz ænd fəˈgɛt tuː lɪv. frɒm ˈraɪtə ʤeɪ.keɪ. ˈrəʊlɪŋ/ 

Translate: Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên đi mất cuộc sống hiện tại.

Danh ngôn tiếng Anh ý nghĩa về niềm tin vào bản thân

Cùng Bhiu theo dõi những câu nói danh ngôn bằng tiếng Anh hay về sự tự tin nổi tiếng dưới đây để bạn củng cố thêm xây đắp niềm tin cho mình nhé!

11. When I was about twelve I used to think I must be a genius, but nobody noticed. If there is such a thing as a genius, I am one, and if there isn’t I don’t care – By singer John Lennon. 

Spelling: wɛn aɪ wɒz əˈbaʊt twɛlv aɪ juːzd tuː θɪŋk aɪ mʌst biː ə ˈʤiːniəs, bʌt ˈnəʊbədi ˈnəʊtɪst. ɪf ðeər ɪz sʌʧ ə θɪŋ æz ə ˈʤiːniəs, aɪ æm wʌn, ænd ɪf ðeər ˈɪznt aɪ dəʊnt keə – baɪ ˈsɪŋə ʤɒn ˈlɛnən.

Translate: Khi tôi mười hai tuổi, tôi từng nghĩ mình hẳn phải là thiên tài, nhưng không ai để ý. Nếu có thứ gì đó gọi là thiên tài, tôi chính là nó, và nếu không có, tôi không quan tâm. 

12. You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you – From Brian Tracy. 

Spelling: juː hæv wɪˈðɪn juː raɪt naʊ, ˈɛvrɪθɪŋ juː niːd tuː diːl wɪð wɒtˈɛvə ðə wɜːld kæn θrəʊ æt juː

Translate: Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

Xem thêm: Khám Phá Những Câu Nói Hay Về Học Tập Bằng Tiếng Anh

13. No one can make you feel inferior without your consent – From Eleanor Roosevelt.

Spelling: nəʊ wʌn kæn meɪk juː fiːl ɪnˈfɪərɪə wɪˈðaʊt jɔː kənˈsɛnt

Translate: Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn. 

14. Sometimes life’s going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith – From CEO Steve Jobs

Spelling: ˈsʌmtaɪmz laɪfs ˈgəʊɪŋ tuː hɪt juː ɪn ðə hɛd wɪð ə brɪk. dəʊnt luːz feɪθ

Translate: Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

15. It’s not who you are that holds you back, it’s what you think you’re not.

Spelling: ɪts nɒt huː juː ɑː ðæt həʊldz juː bæk, ɪts huː juː θɪŋk jʊə nɒt.

Translate: Người giữ chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.

Những câu nói tiếng Anh hay về sự tự tin tích cực
Những câu nói tiếng Anh hay về sự tự tin tích cực

16. Put your future in good hands – your own.

Spelling: pʊt jɔː ˈfjuːʧər ɪn gʊd hændz – jɔːr əʊn.

Translate: Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy – bàn tay của chính bạn.

17. Yeah, we all shine on, like the moon and the stars, and the sun – From Singer John Lennon

Spelling: jeə, wiː ɔːl ʃaɪn ɒn, laɪk ðə muːn ænd ðə stɑːz, ænd ðə sʌn

Translate: Vâng, tất cả chúng ta đều tỏa ánh sáng như ánh trăng, như những ngôi sao, và như mặt trời. 

Bài viết trên đây là về chủ đề Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Sự Tự Tin 2022. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Và bạn đừng quên ghé thăm chuyên mục tin tức của Bhiu để xem những bài viết hay và chất lượng. 

Viết một bình luận