Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Bản Thân Chuẩn Nhất

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Khi bạn muốn viết một status lên Facebook hay bạn muốn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi tham gia phỏng vấn tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ứng viên nào cũng có thể biểu hiện xuất sắc và ghi điểm với nhà tuyển dụng. Trong bài viết này, Bhiu.edu.vn sẽ giới thiệu đến bạn đọc bài viết những câu nói tiếng Anh hay về bản thân chuẩn nhất, nào cùng khám phá nhé. 

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về bản thân

 • I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. 

 Phiên âm: /aɪ kæn biː ʧeɪnʤd baɪ wɒt ˈhæpənz tuː miː bʌt aɪ ˌriːˈfjuːz tuː biː rɪˈdjuːst baɪ ɪt./ 

Ý Nghĩa : Những thứ xảy ra xung quanh có thể làm tôi thay đổi nhưng tôi sẽ không tuyệt vọng bởi chúng.

 • Defeat is simply a signal to press onward.

Phiên âm: /dɪˈfiːt ɪz ˈsɪmpli ə ˈsɪgnl tuː prɛs ˈɒnwəd/ 

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ý Nghĩa: Sự thất bại chỉ đơn giản là một đòn bẩy để tiến lên phía trước.

 • Believe you can and you’re halfway there.

Phiên âm: /bɪˈliːv juː kæn ænd jʊə ˌhɑːfˈweɪ ðeə/

Ý Nghĩa: Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

 • Not how long, but how well you have lived is the main thing.

Phiên âm: /nɒt haʊ lɒŋ, bʌt haʊ wɛl juː hæv lɪvd ɪz ðə meɪn θɪŋ/

Ý Nghĩa: Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân
Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân
 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less.

Phiên âm: /ˈnʌθɪŋ ɪn laɪf ɪz tuː biː fɪəd; ɪt ɪz ˈəʊnli tuː biː ˌʌndəˈstʊd. naʊ ɪz ðə taɪm tuː ˌʌndəˈstænd mɔː səʊ ðæt wiː meɪ fɪə lɛs/ 

Ý Nghĩa: Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

 • Those who don’t believe in magic will never find it.

Phiên âm: /ðəʊz huː dəʊnt bɪˈliːv ɪn ˈmæʤɪk wɪl ˈnɛvə faɪnd ɪt/

Ý Nghĩa: Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

 • I love those who can smile in trouble.

Phiên âm: /aɪ lʌv ðəʊz huː kæn smaɪl ɪn ˈtrʌbl/ 

Ý Nghĩa: Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân giúp bạn yêu bản thân hơn

 • At thirty a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures – be what he is. And, above all, accept these things – From Author Albert Camus. 

Ý Nghĩa: Khi ở độ tuổi 30, người đàn ông nên hiểu rõ bản thân mình như nắm trong lòng bàn tay, biết chính xác anh ta có bao nhiêu nhược điểm và ưu điểm, biết rõ anh ấy có thể đi được bao xa, dự đoán được những thất bại – hãy là chính bản thân mình. Và trên tất cả, đã chấp nhận những điều đó.

 • It’s not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it   elsewhere – From Essayist  Agnes Repplier

Ý Nghĩa: Không dễ để có thể tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở nơi nào khác. 

 • Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself – From novelist William Faulkner

Ý Nghĩa: Hãy luôn mơ ước và bắn cao hơn những gì bạn biết mình có thể làm được. Đừng bận tâm chỉ để trở nên tốt hơn những người cùng thời hoặc những người đi trước của bạn. Hãy cố gắng vượt lên chính mình. 

 • There’s one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves – From Author William Arthur Ward

Ý Nghĩa: Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình. 

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân giúp bạn yêu bản thân hơn
Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân giúp bạn yêu bản thân hơn
 • I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself  – From Writer Aldous Huxley

Ý Nghĩa: Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi nhận ra rằng điều duy nhất mà người ta có thể chắc chắn để thay đổi là chính bản thân mình. 

 • Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults – From American politician and motivational speaker Les Brown

Ý Nghĩa: Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp những lỗi lầm của họ.

 • Accept responsibility for your life. Know that it’s you who will get you where you want to go, no one else – From American politician and motivational speaker Les Brown

Ý Nghĩa: Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải một ai khác.

 • To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment – From Author Ralph Waldo Emerson

Ý Nghĩa: Được là chính mình trong một thế giới không ngừng cố gắng tạo cho bạn một điều gì đó khác là thành tựu lớn nhất. 

 • You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you – From author Brian Tracy

Ý Nghĩa: Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối mặt với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

 • The greatest happiness of life is the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves – From Writer Victor Hugo

Ý Nghĩa: Điều hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể cả bản thân ta.

 • Never say anything about yourself you do not want to come true – From Author Brian Tracy

Ý Nghĩa: Đừng bao giờ nói về chính bạn những điều bạn không muốn trở thành hiện thực.

 • The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance – From scientist Benjamin Franklin

Ý Nghĩa: Bậc cửa đến ngôi đền của trí tuệ là sự hiểu biết về sự ngu dốt của chính chúng ta.

The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance – From scientist Benjamin Franklin
The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance – From scientist Benjamin Franklin
 • There’s no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself – From author and writer Henry David Thoreau. 

Ý Nghĩa: Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn nơi đặt trên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

 • Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not – From poet Henri Frederic Amiel. 

Ý Nghĩa: Học cách… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Những câu nói tiếng Anh hay về sự mạnh mẽ

Những câu nói tiếng Anh về sự lạc quan trong cuộc sống

Những câu nói tiếng Anh hay về idol

Top những câu nói tiếng Anh hay về bản thân được chia sẻ nhiều nhất 

 • Life is short, smile while you still have teeth.

Phiên âm: /laɪf ɪz ʃɔːt, smaɪl waɪl juː stɪl hæv tiːθ/

Ý nghĩa: Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.

 • Money won’t buy happiness, but it will pay the salaries of a large research staff to study the problem.

Phiên âm: /ˈmʌni wəʊnt baɪ ˈhæpɪnɪs, bʌt ɪt wɪl peɪ ðə ˈsæləriz ɒv ə lɑːʤ rɪˈsɜːʧ stɑːf tuː ˈstʌdi ðə ˈprɒbləm/

Ý nghĩa: Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó sẽ trả được lương cho lượng lớn nhân viên để nghiên cứu vấn đề.

 • I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

Phiên âm: /aɪ ˈnɛvə meɪk ðə seɪm mɪsˈteɪk twaɪs. aɪ meɪk ɪt laɪk faɪv ɔː sɪks taɪmz, juː nəʊ, ʤʌst tuː biː ʃʊə/ 

Ý nghĩa: Tôi không bao giờ phạm cùng một lỗi hai lần. Tôi làm cho nó như thế năm hoặc sáu lần, bạn biết đấy, chỉ để chắc chắn.

 • Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.

Phiên âm: /ɪnˈsænɪti ɪz ˈdu(ː)ɪŋ ðə seɪm θɪŋ, ˈəʊvər ænd ˈəʊvər əˈgɛn, bʌt ɪksˈpɛktɪŋ ˈdɪfrənt rɪˈzʌlts/ 

Ý nghĩa: Sự điên rồ là làm điều tương tự, lặp đi lặp lại, nhưng mong đợi kết quả khác nhau.

 • It does not dwell on dreams and forget to live.

Phiên âm: /ɪt dʌz nɒt dwɛl ɒn driːmz ænd fəˈgɛt tuː lɪv/ 

Ý nghĩa: Đừng vùi đầu vào những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. 

Phiên âm: /gʊd frɛndz, gʊd bʊks, ænd ə ˈsliːpi ˈkɒnʃəns: ðɪs ɪz ði aɪˈdɪəl laɪf/ 

Ý nghĩa: Những người bạn tốt, những cuốn sách hay, và một lương tâm ngủ yên: đây là cuộc sống lý tưởng. 

 • Life’s like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

Phiên âm: /laɪf ɪz laɪk ˈraɪdɪŋ ə ˈbaɪsɪkl. tuː kiːp jɔː ˈbæləns, juː mʌst kiːp ˈmuːvɪŋ/

Ý nghĩa: Cuộc sống giống như đi xe đạp. Để giữ thăng bằng bạn phải di chuyển liên tục.

Top những câu nói tiếng Anh hay về bản thân được chia sẻ nhiều nhất 
Top những câu nói tiếng Anh hay về bản thân được chia sẻ nhiều nhất 
 • This too, shall pass.

Phiên âm: /ðɪs tuː, ʃæl pɑːs/

Ý nghĩa: Rồi mọi chuyện sẽ qua.

 • Life is a story. Make yours the best seller.

Phiên âm: /laɪf ɪz ə ˈstɔːri. meɪk jɔːz ðə bɛst ˈsɛlə/

Ý nghĩa: Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

 • Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.

Phiên âm: /laɪf ɪz 10% wɒt ˈhæpənz tuː ʌs ænd 90% haʊ wiː ri(ː)ˈækt tuː ɪt/ 

Ý nghĩa: Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% còn lại là cách mà chúng ta phản ứng với nó.

Bài viết trên đây là về chủ đề Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Bản Thân Chuẩn Nhất. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao!

Viết một bình luận