Full bộ từ vựng tiếng Anh lớp 5 unit 1 đầy đủ chi tiết nhất

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trong bài viết này, bhiu.edu.vn sẽ tổng hợp đầy đủ từ vựng tiếng anh lớp 5 Unit 1 chủ đề What’s your address? bao gồm phiên âm và định nghĩa cùng bài tập có đáp án giúp các em học sinh học tập hiệu quả hơn.

Từ vựng tiếng Anh 5 Unit 1 chủ đề What’s your address?

Dưới đây là các từ vựng tiếng anh lớp 5 unit 1 đầy đủ và chi tiết nhất. Mời các bạn cùng học!

Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 1
Từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 1
Tiếng Anh/ Phân loạiPhiên âmNghĩa
1. address (n)/ə’dres/địa chỉ
2. lane (n)/lein/ngõ
3. road (n)/roud/đường (trong làng)
4. street (n)/stri:t/đường (trong thành phố)
5. flat (n)/flæt/căn hộ
6. village (n)/vilidʒ/ngôi làng
7. country (n)/kʌntri/đất nước
8. tower (n)/tauə/tòa tháp
9. mountain (n)/mauntin/ngọn núi
10. district (n)/district/huyện, quận
11. province (n)/prɔvins/tỉnh
12. hometown (n)/həumtaun/quê hương
13. where (adv)/weə/ở đâu
14. from (prep.)/frəm/đến từ
15. pupil (n)/pju:pl/học sinh
16. live (v)/liv/sống
17. busy (adj)/bizi/bận rộn
18. far (adj)/fɑ:/xa xôi
19. quiet (adj)/kwaiət/yên tĩnh
20. crowded (adj)/kraudid/đông đúc
21. large (adj)/lɑ:dʒ/rộng
22. small (adj)/smɔ:l/nhỏ, hẹp
23. pretty (adj)/priti/xinh xắn
24. beautiful (adj)/bju:tiful/đẹp
25. building (n)/ˈbɪldɪŋ/tòa nhà
26. tower (n)/ˈtaʊə(r)/tòa tháp
27. field (n)/fi:ld/đồng ruộng
28. noisy (adj)/´nɔizi/ồn ào
29. big (adj)/big/to, lớn

 

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 1

1. Điền vào chỗ trống 

1. John lives in a pr _ t _ y and qu _ _ t countryside.

2. Mary’s city is very c _ o _ d _ d and b _ s _.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

3. Harry lives in a _ i _ l _ ge.

4. Her town is la_ g _.

5. What’s her _ om_t_wn?

6. I like Ho Chi Minh c_t_ very much.

7. What’s your village like? – It’s sm_l_.

8. Hoa lives on the second floor of the city _o_er.

2. Dùng từ cho sẵn điền vào chỗ trống

flatanimalsaddressbusyhometown

1. What’s your _____________? – It’s 90, Hoang Hoa Tham Street.

2. What’s her _____________ like?

3. They live in a small _____________ in Tan Binh District.

4. There are lots of trees and _____________ in my area.

5. We don’t like big cities because they are too _____________ and crowded.

3. Sắp xếp các từ để hoàn thành câu đúng

1. city/ your/ like/ is/ what/?

______________________________

2. village/ Hoa/ is/ peaceful/beautiful/ and

______________________________

3. or/ your/ is/ hometown/ quiet/ noisy/?

______________________________

4. in/ a/ and/ big/ Harry/lives/ city/ busy

______________________________

5. is/ address/ her/ what/?

______________________________

4. Viết từ trái nghĩa

1. small> < _____________________
2. quiet> < ____________________
3. beautiful> < ____________________
4. hungry> < ___________________
5. old> < ___________________

Xem thêm các bài viết liên quan:

Đáp án bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 1

1. Điền vào chỗ trống

1. John lives in a pretty and quiet countryside.

2. Mary’s city is very crowded and busy.

3. Harry lives in a village.

4. Her town is large.

5. What’s her hometown?

6. I like Ho Chi Minh city very much.

7. What’s your village like? – It’s small.

8. Hoa lives on the second floor of the city tower.

2. Dùng từ cho sẵn điền vào chỗ trống

1. address

2.hometown

3. flat

4. animals

5. busy

3. Sắp xếp các từ để hoàn thành câu đúng.

1 – What is your city like?

2 – Hoa’s village is peaceful and beautiful.

3 – Is your hometown quiet or noisy?

4 – Harry lives in a big and busy city.

5 – What is her address?

4. Viết từ trái nghĩa

1. small> < big/ huge
2. quiet> < noisy
3. beautiful> < ugly
4. hungry> <full
5. old> <young

Trên đây là toàn bộ phần từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 1 chủ đề What’s your address? cùng bài tập để củng cố từ vựng. BHIU mong rằng những thông tin này sẽ giúp các em học sinh học từ vựng hiệu quả hơn. Hãy theo dõi chuyên mục Vocabulary của BHIU để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé!

1 bình luận về “Full bộ từ vựng tiếng Anh lớp 5 unit 1 đầy đủ chi tiết nhất”

Viết một bình luận