Tổng hợp bộ từ vựng tiếng Anh A1 đầy đủ nhất

Tiếng Anh A1 là trình độ tiếng anh cơ bản mà bất kỳ ai khi bắt đầu học và làm quen với ngôn ngữ này cũng sẽ phải trải qua. Việc học từ vựng tiếng Anh A1 cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên để đặt nền tảng vững chắc cho việc chinh phục các trình độ cao hơn như IELTS, TOEFL, TOEIC, các bạn cần nghiêm túc ngay từ ban đầu.

Hôm nay Bhiu.edu.vn sẽ giới thiệu đến bạn đọc bài viết “Tổng hợp bộ từ vựng tiếng Anh A1 đầy đủ nhất”. Hãy cùng Bhiu theo dõi ngay và luôn nhé!

Từ vựng tiếng Anh A1
Từ vựng tiếng Anh A1

Danh sách từ vựng tiếng Anh A1

Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng Anh A1 mà BHIU đã tổng hợp đầy đủ nhất cho các bạn. Mời các bạn theo dõi nhé!

Từ vựngPhiên âmLoại từ 
a/eɪ/indefinite article
about/əˈbaʊt/adverb
about/əˈbaʊt/preposition
above/əˈbʌv/adverb
across/əˈkrɒs/preposition
action/ˈækʃ(ə)n/noun
activity/ækˈtɪvɪti/noun
actor/ˈæktə/noun
actress/ˈæktrɪs/noun
add/æd/verb
address/əˈdrɛs/noun
adult/ˈædʌlt/noun
advice/ədˈvaɪs/noun
afraid/əˈfreɪd/adjective
after/ˈɑːftə/preposition
afternoon/ˈɑːftəˈnuːn/noun
again/əˈgɛn/adverb
age/eɪʤ/noun
ago/əˈgəʊ/adverb
agree/əˈgriː/verb
air/eə/noun
airport/ˈeəpɔːt/noun
baby/ˈbeɪbi/noun
back/bæk/adverb
bag/bæg/noun
ball/bɔːl/noun
banana/bəˈnɑːnə/noun
band/bænd/noun
bank/bæŋk/noun
bathroom/ˈbɑːθru(ː)m/noun
beach/biːʧ/noun
beautiful/ˈbjuːtəfʊl/adjective
because/bɪˈkɒz/conjunction
become/bɪˈkʌm/verb
bed/bɛd/noun
bedroom/ˈbɛdru(ː)m/noun
beer/bɪə/noun
before/bɪˈfɔː/preposition
birthday/ˈbɜːθdeɪ/noun
black/blæk/adjective
boot/buːt/noun
break/breɪk/verb
breakfast/ˈbrɛkfəst/noun
busy/ˈbɪzi/adjective
cafe/ˈkæfeɪ/noun
cake/keɪk/noun
call/kɔːl/verb
camera/ˈkæmərə/noun
can/kæn/modal verb
capital/ˈkæpɪtl/noun
car/kɑː/noun
card/kɑːd/noun 
career/kəˈrɪə/noun
carrot/ˈkærət/noun
carry/ˈkæri/verb
century/ˈsɛnʧʊri/noun
chair/ʧeə/noun
change/ʧeɪnʤ/verb
cheese/ʧiːz/noun
chicken/ˈʧɪkɪn/noun
child/ʧaɪld/noun
chocolate/ˈʧɒkəlɪt/noun
choose/ʧuːz/verb
cinema/ˈsɪnəmə/noun
city/ˈsɪti/noun
classroom/ˈklɑːsrʊm/noun
close/kləʊs/verb
clothes/kləʊðz/noun
club/klʌb/noun
coffee/ˈkɒfi/noun
colour/ˈkʌlə/noun
common/ˈkɒmən/adjective
company/ˈkʌmpəni/noun
cook/kʊk/verb
concert/ˈkɒnsə(ː)t/noun
customer/ˈkʌstəmə/noun
dad/dæd/noun
dance/dɑːns/verb
dangerous/ˈdeɪnʤrəs/adjective
dark/dɑːk/adjective
date/deɪt/noun
daughter/ˈdɔːtə/noun
day/deɪ/noun
dear/dɪə/adjective
December/dɪˈsɛmbə/noun
decide/dɪˈsaɪd/verb
delicious/dɪˈlɪʃəs/adjective
describe/dɪsˈkraɪb/verb
description/dɪsˈkrɪpʃən/noun
designer/dɪˈzaɪnə/noun
design/dɪˈzaɪn/verb
dictionary/ˈdɪkʃ(ə)n(ə)ri/noun
dinner/ˈdɪnə/noun
discuss/dɪsˈkʌs/verb
doctor/ˈdɒktə/noun
dollar/ˈdɒlə/noun
door/dɔː/noun
dress/drɛs/noun
drink/drɪŋk/verb
during/ˈdjʊərɪŋ/preposition
each/iːʧ/adverb
ear/ɪə/noun
eat/iːt/verb
egg/ɛg/noun
evening/ˈiːvnɪŋ/noun
example/ɪgˈzɑːmpl/noun
exercise/ˈɛksəsaɪz/noun
eye/aɪ/noun
face/feɪs/noun
family/ˈfæmɪli/noun
famous/ˈfeɪməs/adjective
fantastic/fænˈtæstɪk/adjective
far/fɑː/adverb
farm/fɑːm/noun
farmer/ˈfɑːmə/noun
garden/ˈgɑːdn/noun
geography/ʤɪˈɒgrəfi/noun
girl/gɜːl/noun
girlfriend/ˈgɜːlˌfrɛnd/noun
grandfather/ˈgrændˌfɑːðə/noun
grandmother/ˈgrænˌmʌðə/noun
grandparent/ˈgrænpeərənt/noun
green/griːn/adjective
grow/grəʊ/verb
hair/heə/noun
hand/hænd/noun
happy/ˈhæpi/adjective
he/hiː/noun
health/hɛlθ/noun
healthy/ˈhɛlθi/adjective
hear/hɪə/verb
him/hɪm/pronoun
history/ˈhɪstəri/noun
holiday/ˈhɒlədeɪ/noun
hobby/ˈhɒbi/noun
home/həʊm/noun
hope/həʊp/verb
hospital/ˈhɒspɪtl/noun
hot/hɒt/adjective
hotel/həʊˈtɛl/noun
however/haʊˈɛvə/adverb
hungry/ˈhʌŋgri/adjective
husband/ˈhʌzbənd/noun
ice/aɪs/noun
include/ɪnˈkluːd/verb
information/ˌɪnfəˈmeɪʃən/noun
interested/ˈɪntrɪstɪd/adjective
introduce/ˌɪntrəˈdjuːs/verb
island/ˈaɪlənd/noun
jacket/ˈʤækɪt/noun
January/ˈʤænjʊəri/noun
jeans/ʤiːnz/noun
job/ʤɒb/noun
join/ʤɔɪn/verb
journey/ˈʤɜːni/noun
juice/ʤuːs/noun
July/ʤu(ː)ˈlaɪ/noun
June/ʤuːn/noun
just/ʤʌst/adverb
key/kiː/noun 
kilometre/ˈkɪləʊˌmiːtə/noun
kind/kaɪnd/noun
kitchen/ˈkɪʧɪn/noun
know/nəʊ/verb
land/lænd/noun
language/ˈlæŋgwɪʤ/noun
large/lɑːʤ/adjective
last/lɑːst/determiner
late/leɪt/adverb
later/ˈleɪtə/adverb
laugh/lɑːf/verb
learn/lɜːn/verb
leave/liːv/verb
lesson/ˈlɛsn/noun
library/ˈlaɪbrəri/noun
light/laɪt/noun
lion/ˈlaɪən/noun
list/lɪst/noun
listen/ˈlɪsn/verb
live/lɪv/verb
lunch/lʌnʧ/noun
machine/məˈʃiːn/noun
magazine/ˌmægəˈziːn/noun
map/mæp/noun
March/mɑːʧ/noun
market/ˈmɑːkɪt/noun
married/ˈmærɪd/adjective
match/mæʧ/verb
May/meɪ/noun
me/miː/pronoun
meal/miːl/noun
meat/miːt/noun
meet/miːt/verb
member/ˈmɛmbə/noun
menu/ˈmɛnju:/noun
message/ˈmɛsɪʤ/noun
midnight/ˈmɪdnaɪt/noun
Monday/ˈmʌndeɪ/noun
month/mʌnθ/noun
museum/mju(ː)ˈzɪəm/noun
music/ˈmjuːzɪk/noun
name/neɪm/noun
natural/ˈnæʧrəl/adjective
neighbour/ˈneɪbə/noun
never/ˈnɛvə/adverb
new/njuː/adjective
news/njuːz/noun
newspaper/ˈnjuːzˌpeɪpə/noun
nice/naɪs/adjective
north/nɔːθ/noun
nose/nəʊz/noun
nothing/ˈnʌθɪŋ/pronoun
November/nəʊˈvɛmbə/noun
now/naʊ/adverb
number/ˈnʌmbə/noun
October/ɒkˈtəʊbə/noun
of/ɒv/preposition
open/ˈəʊpən/verb
opinion/əˈpɪnjən/noun
orange/ˈɒrɪnʤ/noun
outside/ˌaʊtˈsaɪd/adverb
own/əʊn/pronoun
page/peɪʤ/noun
paint/peɪnt/noun
pair/peə/noun
paper/ˈpeɪpə/noun
paragraph/ˈpærəgrɑːf/noun
parent/ˈpeərənt/noun
park/pɑːk.noun
partner/ˈpɑːtnə/noun
party/ˈpɑːti/noun
pepper/ˈpɛpə/noun
pink/pɪŋk/adjective
please/pliːz/exclamation
police/pəˈliːs/noun
product/ˈprɒdʌkt/noun
pretty/ˈprɪti/adjective
read/riːd/verb
ready/ˈrɛdi/adjective
reason/ˈriːzn/noun
red/rɛd/adjective
relax/rɪˈlæks/verb
restaurant/ˈrɛstrɒnt/noun
river/ˈrɪvə/noun
road/rəʊd/noun
salt/sɒlt/noun
sandwich/ˈsænwɪʤnoun
Saturday/ˈsætədeɪ/noun
Sunday/ˈsʌndeɪ/noun
school/skuːl/noun
science/ˈsaɪəns/noun
see/siː/verb
send/sɛnd/verb
September/sɛpˈtɛmbə/noun
seven/ˈsɛvn/number
she/ʃiː/pronoun
similar/ˈsɪmɪlə/adjective
singer/ˈsɪŋə/noun
sister/ˈsɪstə/noun
sleep/sliːp/verb
small/smɔːl/adjective
son/sʌn/noun
spring/sprɪŋ/noun
statement/ˈsteɪtmənt/noun
still/stɪl/adverb
story/ˈstɔːri/noun
telephone/ˈtɛlɪfəʊn/verb
teenager/ˈtiːnˌeɪʤə/noun
teacher/ˈtiːʧə/noun
team/tiːm/noun
television/ˈtɛlɪˌvɪʒən/noun
terrible/ˈtɛrəbl/adjective
test/tɛst/noun
Thursday/ˈθɜːzdeɪ/noun
three/θriː/number
together/təˈgɛðə/adverb
toilet/ˈtɔɪlɪt/noun
tomato/təˈmɑːtəʊ/noun
topic/ˈtɒpɪk/noun
traffic/ˈtræfɪk/noun
Tuesday/ˈtjuːzdeɪ/noun
twelve/twɛlv/number
type/taɪp/noun
thousand/ˈθaʊzənd/number
umbrella/ʌmˈbrɛlə/noun
uncle/ˈʌŋkl/noun
understand/ˌʌndəˈstænd/verb
university/ˌjuːnɪˈvɜːsɪti/noun
until/ənˈtɪl/preposition
us/ʌs/pronoun
use/juːz/verb
useful/ˈjuːsfʊl/adjective
usually/ˈjuːʒʊəli/adverb
vacation/vəˈkeɪʃən/noun
vegetable/ˈvɛʤtəb(ə)l/noun
video/ˈvɪdɪəʊ/noun
village/ˈvɪlɪʤ/noun
visit/ˈvɪzɪt/verb
visitor/ˈvɪzɪtə/noun
wait/weɪt/verb
waiter/ˈweɪtə/noun
wake/weɪk/verb
walk/wɔːk/verb
want/wɒnt/verb
warm/wɔːm/adjective
wash/wɒʃ/verb
watch/wɒʧ/noun
water/ˈwɔːtə/noun
weather/ˈwɛðə/noun
website/ˈwɛbˌsaɪt/noun
Wednesday/ˈwɛnzdeɪ/noun
weekend/ˈwiːkˈɛnd/noun
welcome/ˈwɛlkəm/verb
west/wɛst/noun
what/wɒt/pronoun
white/waɪt/adjective
wife/waɪf/noun
window/ˈwɪndəʊ/noun
woman/ˈwʊmən/noun
wonderful/ˈwʌndəfʊl/adjective
work/wɜːk/verb
world/wɜːld/noun
would/wʊd/modal verb
write/raɪt/verb
year/jɪə/noun
yellow/ˈjɛləʊ/adjective
yes/jɛs/exclamation
yesterday/ˈjɛstədeɪ/adverb
young/jʌŋ/adjective
yourself/jɔːˈsɛlf/pronoun
yeah/jeə/exclamation

Xem thêm:

NHẬP MÃ BHIU5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài viết trên đây là về Tổng hợp bộ từ vựng tiếng Anh A1 đầy đủ nhất. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Ngoài ra đừng quên ghé thăm chuyên mục Vocabulary của Bhiu để cập nhập nhiều kiến thức tiếng Anh mới nhé!

Viết một bình luận