Cách chia quá khứ của Like trong tiếng Anh

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Chia quá khứ của Like như thế nào?

quá khứ của Like

Quá khứ động từ Like là gì?

Nguyên thểQuá khứ đơnQuá khứ phân từNghĩa của động từ
to likelikedliked thích

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bảng chia động từ theo thì

SốSố ítSố nhiều
NgôiIYouHe/She/ItWeYouThey
Hiện tại đơnlikelikelikesEx: He likes cold weather.likelikelike
Hiện tại tiếp diễnam likingEx: I’m really liking dogsare likingis likingare likingare likingare liking
Quá khứ đơnlikedlikedlikedlikedEx: We went to the swimming pool because we liked swimming.likedliked
Quá khứ tiếp diễnwas likingwere likingwas likingEx: He was like, “hey, how are you?”were likingwere likingwere liking
Hiện tại hoàn thànhhave likedEx: I have liked understated clothes.have likedhas likedhave likedhave likedhave liked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễnhave been likinghave been likinghas been likinghave been likinghave been likinghave been liking
Quá khứ hoàn thànhhad likedhad likedhad likedEx: She had liked being read to.had likedhad likedhad liked
QK hoàn thành Tiếp diễnhad been likinghad been likinghad been likinghad been likinghad been likinghad been liking
Tương Laiwill likewill likewill likewill likewill likewill likeEx: They will like this story.
TL Tiếp Diễnwill be likingwill be likingwill be likingwill be likingwill be likingwill be liking
Tương Lai hoàn thànhwill have likedwill have likedwill have likedwill have likedwill have likedwill have liked
TL HT Tiếp Diễnwill have been likingwill have been likingwill have been likingwill have been likingwill have been likingwill have been liking
Điều Kiện Cách Hiện Tạiwould likeEx: I’d like one kilos of tomatoes, please.would likewould likewould likewould likewould like
Conditional Perfectwould have likedwould have likedwould have likedwould have likedwould have likedwould have likedEx: Now they would have liked to have done that here.
Conditional Present Progressivewould be likingwould be likingwould be likingwould be likingwould be likingwould be liking
Conditional Perfect Progressivewould have been likingwould have been likingwould have been likingwould have been likingwould have been likingwould have been liking
Present Subjunctivelikelikelikelikelikelike
Past Subjunctivelikedlikedlikedlikedlikedliked
Past Perfect Subjunctivehad likedhad likedhad likedhad likedhad likedhad liked
ImperativelikeEx: You like pasta.Let’s likelike

Trên đây là bài viết về những kiến thức quá khứ của Like. Bhiu hy vọng đây là nguồn tài liệu hữu ích đối với bạn. Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận