Những Câu Nói Hay Của BTS Bằng Tiếng Anh Đầy Ý Nghĩa

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Nhóm nhạc BTS hiện là nhóm nhạc Hàn Quốc có mức độ phủ sóng nổi tiếng trên toàn cầu và không chỉ dừng lại ở việc phát triển thành công hình ảnh, BTS cũng có rất nhiều câu nói hay dành cho fan Army của nhóm. Trong bài viết này, Bhiu.edu.vn sẽ gửi tặng đến bạn đọc những câu nói hay của BTS bằng tiếng Anh dành cho Army cũng như mọi người cực hay.

Những câu nói hay của BTS bằng tiếng Anh

Những câu nói ý nghĩa về tình yêu của BTS

Những câu nói hay của BTS bằng tiếng Anh
Những câu nói hay của BTS bằng tiếng Anh
 1. “If you want to love others, I think you should love yourself first.”

Phiên âm: /ɪf juː wɒnt tuː lʌv ˈʌðəz, aɪ θɪŋk juː ʃʊd lʌv jɔːˈsɛlf fɜːst/

Ý nghĩa: Nếu bạn muốn yêu người khác, tôi nghĩ bạn hãy nên yêu chính bản thân mình trước đã.

 1.  “I have a big heart full of love, so please take it all.”

Phiên âm: /aɪ hæv ə bɪg hɑːt fʊl ɒv lʌv, səʊ pliːz teɪk ɪt ɔːl/

Ý nghĩa: Tôi có một trái tim rộng lớn tràn ngập tình yêu thương, xin hãy đón nhận tất cả.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 1. “If you think you’re going to crash, step on the pedal harder.” 

Phiên âm: /ɪf juː θɪŋk jʊə ˈgəʊɪŋ tuː kræʃ, stɛp ɒn ðə ˈpɛdl ˈhɑːdə.” – Suga, “ˈnɛvə maɪnd/

Ý nghĩa: Nếu bạn nghĩ rằng bạn sắp gặp sự cố, hãy đạp mạnh hơn vào bàn đạp.

 1. “Those who want to look more youthful should live life with a young heart.”

Phiên âm: /ðəʊz huː wɒnt tuː lʊk mɔː ˈjuːθfʊl ʃʊd lɪv laɪf wɪð ə jʌŋ hɑːt/ 

Ý nghĩa: Những ai muốn trông trẻ trung hơn nên sống cuộc đời với trái tim tươi trẻ.

 1. “I have come to love myself for who I am, for who I was, and for whom I hope to become.” 

Phiên âm: /aɪ hæv kʌm tuː lʌv maɪˈsɛlf fɔː huː aɪ æm, fɔː huː aɪ wɒz, ænd fɔː huːm aɪ həʊp tuː bɪˈkʌm/

Ý nghĩa: “Tôi đã có thể dần yêu thương bản thân của mình hơn vì con người của chính tôi, và người mà tôi hy vọng sẽ trở thành trong tương lai.” 

 1. “To lose your path is the way to find that path.”

Phiên âm: /tuː luːz jɔː pɑːθ ɪz ðə weɪ tuː faɪnd ðæt pɑːθ/ 

Ý nghĩa: “Khi bạn đánh mất con đường của bạn đó chính là cách tốt nhất để bạn có thể tìm được con đường đó.”

Những câu nói truyền cảm hứng của BTS bằng tiếng Anh

 1. “If you can’t fly, then run. Today we will survive.” /“ɪf juː kɑːnt flaɪ, ðɛn rʌn. təˈdeɪ wiː wɪl səˈvaɪv.” – biː-tiː-ɛs, “nɒt təˈdeɪ”/

Ý nghĩa: “Nếu bạn không thể bay, thì hãy chạy. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ sống sót ”.

 1. “If you’re enjoying these quotes, you’ll love our collection of powerful depression quotes that will provide perspective.” /ɪf jʊər ɪnˈʤɔɪɪŋ ðiːz kwəʊts, juːl lʌv ˈaʊə kəˈlɛkʃən ɒv ˈpaʊəfʊl dɪˈprɛʃən kwəʊts ðæt wɪl prəˈvaɪd pəˈspɛktɪv/

Ý nghĩa: Nếu bạn thích những câu trích dẫn này, bạn sẽ thích bộ sưu tập những câu trích dẫn mạnh mẽ của chúng tôi. 

 1. “In the middle of the road, the moment you want to give up, shout out even louder”. /“ɪn ðə ˈmɪdl ɒv ðə rəʊd, ɪn ðə ˈməʊmənt juː wɒnt tuː gɪv ʌp, ʃaʊt aʊt ˈiːvən ˈlaʊdə: “səʊ wɒt?” – biː-tiː-ɛs, “səʊ wɒt”/

Ý nghĩa: Giữa đường, vào lúc bạn muốn bỏ cuộc, hãy hét to hơn nữa.  

 1.  “Don’t be trapped in someone else’s dream.” /“dəʊnt biː træpt ɪn ˈsʌmwʌn ˈɛlsɪz driːm.” – viː/

Ý nghĩa: Đừng để bị mắc kẹt trong giấc mơ của người khác.

 1. “Your presence can give happiness. I hope you remember that.” /“jɔː ˈprɛzns kæn gɪv ˈhæpɪnɪs. aɪ həʊp juː rɪˈmɛmbə ðæt.” – Jin/

Ý nghĩa: Sự hiện diện của bạn có thể mang lại niềm hạnh phúc. Tôi hy vọng bạn sẽ nhớ điều đó.

 1. “Life is a sculpture that you cast as you make mistakes and learn from them.” /“laɪf ɪz ə ˈskʌlpʧə ðæt juː kɑːst æz juː meɪk mɪsˈteɪks ænd lɜːn frɒm ðɛm.” — ɑːr-ɛm/

Ý nghĩa: “Cuộc sống là một tác phẩm điêu khắc mà bạn tạo ra khi bạn mắc sai lầm và học hỏi từ chúng.” 

 1. “When we don’t have a boyfriend or girlfriend, we always say, ‘Oh, I’m so lonely. I want a date,’ or something like that. But I think the biggest love we’re all searching for is the love for one’s self.” /“wɛn wiː dəʊnt hæv ə ˈbɔɪˌfrɛnd ɔː ˈgɜːlˌfrɛnd, wiː ˈɔːlweɪz seɪ, əʊ, aɪm səʊ ˈləʊnli. aɪ wɒnt ə deɪt,’ ɔː ˈsʌmθɪŋ laɪk ðæt. bʌt aɪ θɪŋk ðə ˈbɪgɪst lʌv wɪər ɔːl ˈsɜːʧɪŋ fɔːr ɪz ðə lʌv fɔː wʌnz sɛlf.” – ɑːr-ɛm/

Ý nghĩa:“Khi không có bạn trai hoặc bạn gái, chúng ta luôn nói, ‘Ôi, tôi cô đơn quá. Tôi muốn một buổi hẹn hò, hoặc một cái gì đó tương tự. Nhưng tôi nghĩ tình yêu lớn nhất mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm là tình yêu dành cho bản thân của mỗi người. “

 1. “Erase all sad memories. Hold each other’s hands and smile.” 

Ý nghĩa: “Xóa hết ký ức buồn. Hãy nắm tay nhau và mỉm cười. ” 

 1. “We’re trying to say that if you, in love, when you’re not true to yourself, the love won’t last. Because love is complex, and we always have the dark sides and the sad sides”

Ý nghĩa: “Chúng tôi đang cố gắng nói rằng nếu bạn, trong tình yêu, khi bạn không sống thật với chính mình, tình yêu sẽ không kéo dài. Bởi vì tình yêu rất phức tạp, và chúng ta luôn có những mặt tối và những mặt buồn ”

 1. “Go on your path, even if you live for a day. Do something. Put away your weakness.”

Ý nghĩa: “Hãy đi trên con đường của bạn, ngay cả khi bạn sống trong một ngày. Làm việc gì đó. Hãy bỏ đi điểm yếu của bạn ”. 

 1. “Effort makes you. You will regret it someday if you don’t do your best now. Don’t think it’s too late but keep working on it. It takes time, but there’s nothing that gets worse due to practicing. So practice. You may get depressed, but it’s evidence that you are doing good.” – Jungkook. 

Ý nghĩa: “Nỗ lực tạo nên bạn. Bạn sẽ hối hận vào một ngày nào đó nếu bạn không làm hết sức mình bây giờ. Đừng nghĩ rằng đã quá muộn mà hãy tiếp tục làm việc. Cần có thời gian, nhưng không có gì trở nên tồi tệ hơn do luyện tập. Vì vậy, hãy luyện tập. Bạn có thể chán nản, nhưng đó là bằng chứng cho thấy bạn đang làm tốt ”. – Jungkook

 1. “Whatever, big or small, you are you after all.” – BTS, “Paradise”

Ý nghĩa: “Dù lớn hay nhỏ, rốt cuộc bạn vẫn là bạn.” – BTS, “Paradise”

Những câu nói hay của BTS bằng tiếng Anh - Những câu nói truyền cảm hứng
Những câu nói hay của BTS bằng tiếng Anh – Những câu nói truyền cảm hứng
 1.  “The morning will come again. No darkness, no season is eternal.”

Ý nghĩa: Buổi sáng sẽ lại đến. Không có bóng tối, không có mùa nào là vĩnh cửu. 

 1. “Love myself, love yourself, peace.”― By rapper Min Yoongi – BTS

Ý nghĩa: Yêu bản thân, yêu bản thân, bình yên. ”

 1.  “When something is delicious. It’s zero calories.” – Jin

Ý nghĩa: “Khi một cái gì đó ngon. Đó là không calo. ” 

 1. “Find your name, find your voice by speaking yourself.”― Kim Namjoon

Ý nghĩa:“Tìm tên của bạn, tìm giọng nói của bạn bằng cách nói chính mình.”- Kim Namjoon. 

 1. Even when this rain stops, when clouds go away, I stand here, just the same.

Ý nghĩa: “Ngay cả khi cơn mưa này tạnh, khi mây tan, tôi vẫn đứng đây, vẫn như cũ.”

 1. Thank you for accepting us. The 7 boys from Korea who sing in Korean.

Ý nghĩa: Cảm ơn bạn đã chấp nhận chúng tôi. 7 chàng trai đến từ Hàn Quốc hát tiếng Hàn. ”- Kim Namjoon 

 1. Life is tough, and things don’t always work out well, but we should be brave and go on with our lives.” – Suga

Ý nghĩa: “Cuộc sống thật khó khăn và mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra tốt đẹp, nhưng chúng ta nên dũng cảm và tiếp tục cuộc sống của mình”. 

 1. Those who don’t have a dream, it’s okay, it’s okay if you don’t have a dream. You just have to be happy.”― Min Yoongi

Ý nghĩa: Ai không có ước mơ thì không sao, bạn không có ước mơ cũng không sao. Bạn chỉ cần phải hạnh phúc.

 1. “A warm smile is the universal language of kindness.” – J – Hope

Ý nghĩa: Nụ cười ấm áp là ngôn ngữ chung của lòng tốt.

 1. “I believe that there’s no improvement if you have an inferiority complex and victim mentality.”― Kim Namjoon

Ý nghĩa: Tôi tin rằng sẽ không cải thiện được gì nếu bạn có mặc cảm tự ti và tâm lý nạn nhân.

 1. “Even if I’m a little hurt it’s okay.” – Jimin

Ý nghĩa: Ngay cả khi tôi bị thương một chút cũng không sao.

Bài viết liên quan đang được quan tâm:

Những câu nói tiếng Anh hay về sự tự tin

Những Câu Nói Hay Về Học Tập Bằng Tiếng Anh

Những Câu Hỏi Tiếng Anh Về Cuộc Sống Hàng Ngày

Những câu nói hay của BTS về sự nghiệp

 1. “Popularity is a bubble. It’s a mountain: you can go up really hard but walk down really fast.” By BTS – RM

Ý nghĩa: “Sự phổ biến là một bong bóng. Đó là một ngọn núi: bạn có thể đi lên rất khó nhưng đi xuống rất nhanh ”

 1. “I think BTS is able to shine because we have fans.” By BTS – Suga

Ý nghĩa: “Tôi nghĩ BTS có thể tỏa sáng vì chúng tôi có người hâm mộ.”

 1. “In general, what fans talk about and think about become a very important source of inspiration to us, because we want to write something that’s real to people, especially those who listen to BTS music.” By BTS – Suga

Ý nghĩa: “Nói chung, những gì người hâm mộ nói và nghĩ về trở thành nguồn cảm hứng rất quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì chúng tôi muốn viết điều gì đó có thật cho mọi người, đặc biệt là những người nghe nhạc của BTS.”

 1. “If you don’t work hard, there won’t be a good result.” By J – song Hope

Ý nghĩa: “Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, sẽ không có kết quả tốt.”

Những câu nói hay của BTS bằng tiếng Anh - Về sự nghiệp
Những câu nói hay của BTS bằng tiếng Anh – Về sự nghiệp
 1. “Music transcends language. BTS communicates with our fans by staying true to ourselves and believing in music every day.” By BTS – RM

Ý nghĩa: “Âm nhạc vượt qua ngôn ngữ. BTS giao tiếp với người hâm mộ của chúng tôi bằng cách sống thật với chính mình và tin tưởng vào âm nhạc mỗi ngày. ”

 1. “There are a lot of things that we want to show people, and if you try to show everything about us in a single album, it’s a burden for us – and it’s a lot for people to handle and accept.” By BTS – Jungkook

Ý nghĩa: “Có rất nhiều điều mà chúng tôi muốn cho mọi người thấy và nếu bạn cố gắng thể hiện mọi thứ về chúng tôi trong một album duy nhất, thì đó là một gánh nặng đối với chúng tôi – và mọi người phải xử lý và chấp nhận”

 1. “I try not to be influenced by success or popularity.”By BTS  – Suga

Ý nghĩa: “Tôi cố gắng không bị ảnh hưởng bởi sự thành công hay sự nổi tiếng.”

 1. “If I had a chance to improve every aspect of myself, then I would work hard to make it happen rather than just sitting idly by.” By BTS – Jungkook

Ý nghĩa: “Nếu tôi có cơ hội cải thiện mọi khía cạnh của bản thân, thì tôi sẽ làm việc chăm chỉ để biến nó thành hiện thực chứ không phải chỉ ngồi yên một chỗ”

 1. “Good music will always be recognized in the end.” By BTS – Suga

Ý nghĩa: “Âm nhạc cuối cùng sẽ luôn được công nhận.”

Những câu nói hay về đồng nghiệp của BTS bằng tiếng Anh

 1. “It’s my official role to represent BTS to the world, and it’s been a chance for me to mature as a person, but behind the scenes, I’m just one of seven members, and I’m inspired by the others all the time.” – RM

Ý nghĩa: Đó là vai trò chính thức của tôi để đại diện cho BTS với thế giới và đó là cơ hội để tôi trưởng thành như một con người, nhưng đằng sau hậu trường, tôi chỉ là một trong bảy thành viên và tôi luôn được truyền cảm hứng từ những người khác 

 1. “We make sure that one person doesn’t stand out. But then, we are really unique. We all have our style, so I think we all stand out. We each have our own roles and positions in the band, and then we work together to make sure we all try hard for the Army. – Jungkook

Ý nghĩa: Chúng tôi đảm bảo rằng một người không nổi bật. Nhưng sau đó, chúng tôi thực sự độc đáo. Tất cả chúng tôi đều có phong cách của mình, vì vậy tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều nổi bật. Mỗi người chúng tôi đều có vai trò và vị trí riêng trong ban nhạc, và sau đó chúng tôi làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng tất cả chúng tôi đều cố gắng hết sức vì Army

 1. “I get free life lessons from J-Hope and Jimin; sometimes it’s like they’re 10 years older than me.” – RM

Ý nghĩa: “Tôi nhận được những bài học cuộc sống miễn phí từ J-Hope và Jimin; đôi khi nó giống như họ lớn hơn tôi 10 tuổi. 

 1. “Jin used to be an ordinary guy in the team, but he’s the mood maker now. He’s the most wicked and funniest of all. No one in BTS is normal, though, come to think of it.” – Jungkook

Ý nghĩa: “Jin từng là một chàng trai bình thường trong nhóm, nhưng giờ anh ấy là người tạo bầu không khí. Anh ấy là kẻ độc ác và hài hước nhất trong tất cả. Tuy nhiên, không ai trong BTS là bình thường cả, hãy nghĩ về điều đó.”

 1. “We make sure that one person doesn’t stand out. But then, we are really unique. We all have our style, so I think we all stand out. We each have our own roles and positions in the band, and then we work together to make sure we all try hard for the Army.” – Jungkook

Ý nghĩa: “Chúng tôi đảm bảo rằng một người không nổi bật. Nhưng sau đó, chúng tôi thực sự độc đáo. Tất cả chúng tôi đều có phong cách của mình, vì vậy tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều nổi bật. Mỗi người chúng tôi đều có vai trò và vị trí riêng trong ban nhạc, sau đó chúng tôi làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng tất cả chúng tôi đều cố gắng hết sức vì Army.”

Những câu nói về giáo dục ý nghĩa của BTS bằng tiếng Anh

Những câu nói hay của BTS bằng tiếng Anh - Về giáo dục
Những câu nói hay của BTS bằng tiếng Anh – Về giáo dục
 1. “I taught myself English. My English teacher was in the sitcom ‘Friends.’ Back in the days when I was, like, 15, 14, it was like a syndrome for Korean parents to make their kids watch ‘Friends.’ I thought I was a victim at that time, but now I’m the lucky one.” – RM
 2. “I first paid attention to fashion when I was around 15, but I don’t really care much about it these days.” – Suga
 3. “I was an underground rapper and only 16 years old, a freshman at high school. Bang thought I had potential as a rapper and lyricist, and we went from there. Then Suga joined us.” – RM
 4. “When I was younger, I thought that everything would just come to me eventually, but now I see I have to take the initiative and practice to improve myself.” – Jungkook

Những câu nói ý nghĩa của BTS dành cho người hâm mộ

 1. “Teamwork makes the dream work.”― BTS
 2. “Once your heart is moved, it will develop into something better and positive.” – Jimin
 3. “Purple is the last color of the rainbow colors. So means I will trust and love you for a long time.”― Kim Taehyung
 4. “The music helped me sympathize with our young generation and also empathize with them. I’d like to create and write more music that represents them.” – J-Hope
 5. With you I’mma feel rich.”― Park Jimin
 6. “Emotions are so different in every situation and every moment, so I think to agonize every moment is what life is.” – Suga
 7. “We were too young and immature to give up, you idiot” ― Min Yoongi
 8. “So please don’t leave me, you got the best of me.” – J-Hope
 9. “I want to eat and play. I want to tear my uniform.” ― Jung Hoseok
 10. “Know that the pain will pass. And when it does you will be stronger.” –Jimin

Bài viết trên đây là về chủ đề Những Câu Nói Hay Của BTS Bằng Tiếng Anh Đầy Ý Nghĩa. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Và bạn đừng quên ghé thăm chuyên mục tin tức của Bhiu để xem những bài viết hay và chất lượng. 

Viết một bình luận