I love you là gì? Khái niệm cùng các ví dụ liên quan

I love you là gì? Bên cạnh câu nói I love you quen thuộc để bày tỏ tình cảm tình yêu lứa đôi thì còn cách nào khác để diễn tả tình yêu bằng tiếng Anh nữa không? Cùng Bhiu.edu.vn đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc này qua bài viết dưới đây nhé. 

I love you là gì
I love you là gì

I love You là gì? 

I love you có nghĩa là “tôi yêu bạn, em yêu anh, anh yêu em”,  là một cụm từ được sử dụng phổ biến nhất dùng để thổ lộ tình cảm của mình với người khác. Trong tình yêu nam nữ đây được xem là một lời bày tỏ, lời tỏ tình lãng mạn dành cho đối phương. Giống như từ I miss you (Tôi nhớ bạn), thay vì nói “Anh yêu em” bằng tiếng Việt, nhiều người lại muốn viết thành “I love you” trong tiếng Anh. 

Và bạn biết đấy, “I love you” có sức mạnh của một câu thần chú đầy mê hoặc hoặc một quả bom nguyên tử. Ba từ này có thể giúp củng cố và phát triển mối quan hệ hoặc đe dọa phá hủy nó nếu được nói ra quá sớm. Vì thế, đối với nhiều người khi đã cảm thấy tình cảm của cả 2 đủ lớn thì họ mới dám tỏ tình đối phương. 

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp ngại ngùng không thể thể hiện trực tiếp tình cảm của bản thân thay vì sử dụng tiếng mẹ đẻ nhiều người lại muốn sử dụng bằng tiếng Anh. Vừa giúp lời tỏ tình trở nên độc lạ, vừa giúp gia tăng sự lãng mạn khi diễn đạt cảm hứng của mình. Dưới đây là những cách khác để thay cho lời nói I love you và cách viết lời tỏ tình bằng tiếng Anh. Các bạn cùng Bhiu tìm hiểu thêm nhé.

Những cách khác để nói I love You

Ngoài i love you tất cả chúng ta còn rất nhiều cách tỏ tình khác, mà thực sự là còn rất lãng mạn nữa. Dưới đây là những câu lãng mạn như vậy. Nếu bạn ngại không nói được nó, thì bạn hoàn toàn có thể dùng trong thư, dùng trong thiệp, dùng trong tin nhắn nhé .

NHẬP MÃ BHIU5TR - GIẢM NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • I am crazy about you /aɪm ˈkreɪzi əˈbaʊt juː/ 
 • I am in love with you /aɪm ɪn lʌv wɪð juː/
 • I’ve got feelings for you /aɪv gɒt ˈfiːlɪŋz fɔː juː/
 • I care about you /aɪ keər əˈbaʊt juː/
 • I’ve fallen for you /aɪv ˈfɔːlən fɔː juː/
 • I adore you /aɪ əˈdɔː juː/
 • You are the one for me /juː ɑː ðə wʌn fɔː miː/
 • You’re the love of my life /jʊə ðə lʌv ɒv maɪ laɪf/
 • I’m yours /aɪm jɔːz/
 • I’m drawn to you /aɪm drɔːn tuː juː/
 • You’re my everything /jʊə maɪ ˈɛvrɪθɪŋ/
 • You’re my other half /jʊə maɪ ˈʌðə hɑːf/
 • I love you so much /aɪ lʌv juː səʊ mʌʧ/
 • I love you more /aɪ lʌv juː mɔː/
 • I love you very much /aɪ lʌv juː ˈvɛri mʌʧ/
 • You’re special to me /jʊə ˈspɛʃəl tuː miː/
 • You’re everything to me /jʊər ˈɛvrɪθɪŋ tuː miː/
 • I’m falling for you /aɪm ˈfɔːlɪŋ fɔː juː/
 • You’re my inspiration / jʊə maɪ ˌɪnspəˈreɪʃən/
 • You make my heart warm and happy /juː meɪk maɪ hɑːt wɔːm ænd ˈhæpi/
 • You’re the light of my life /jʊə ðə laɪt ɒv maɪ laɪf/
 • You are the only one on my mind /juː ɑː ði ˈəʊnli wʌn ɒn maɪ maɪnd/
 • I love you more than any word can say /aɪ lʌv juː mɔː ðæn ˈɛni wɜːd kæn seɪ/
 • You make everything feel possible /juː meɪk ˈɛvrɪθɪŋ fiːl ˈpɒsəbl/
 • As long as I have you in my life, I’ll be okay /æz lɒŋ æz aɪ hæv juː ɪn maɪ laɪf, aɪl biː ˈəʊˈkeɪ/
 • I will always be here for you /aɪ wɪl ˈɔːlweɪz biː hɪə fɔː juː/
 • You mean so much to me /juː miːn səʊ mʌʧ tuː miː/
 • I’ve got a crush on you /aɪv gɒt ə krʌʃ ɒn juː/
 • You are the light of my life /juː ɑː ðə laɪt ɒv maɪ laɪf/
 • You are my sunshine /juː ɑː maɪ ˈsʌnʃaɪn/
 • I’m lost without you /aɪm lɒst wɪˈðaʊt juː/
 • You make my heart skip a bit /juː meɪk maɪ hɑːt skɪp ə bɪt/
 • You rock my world /juː rɒk maɪ wɜːld/
 • I love you baby /aɪ lʌv juː ˈbeɪbi/
 • I love you my love /aɪ lʌv juː maɪ lʌv/
 • I’m nothing without you /aɪm ˈnʌθɪŋ wɪˈðaʊt juː/
 • My feelings are overwhelmed by you /maɪ ˈfiːlɪŋz ɑːr ˌəʊvəˈwɛlmd baɪ juː/
Những cách khác để nói I love You
Những cách khác để nói I love You

Xem thêm: Good luck là gì? Một số thành ngữ liên quan Good luck

Cách hiểu về I LOVE YOU bằng tiếng Anh

Sentence 1: “I love you” isn’t found in the words themselves, but in the intention behind them.

Ý nghĩa: “I love you” không phải tìm thấy trong bản thân những lời nói đó, mà ở ẩn ý đằng sau chúng.

Sentence 2: “I love you” means you are completely devoted and committed to the person. It means you want your love to always be happy, and that doesn’t mean your involvement is necessary there.

Ý nghĩa: “I love you ”có nghĩa là bạn đã hoàn toàn tận tâm và cam kết với người ấy. Điều đó có nghĩa là bạn muốn tình yêu của mình luôn hạnh phúc và điều đó không có nghĩa là cần có sự tham gia của bạn ở đó”.

Sentence 3: Loving is an emotion which has to be selfless and unconditional. It is all about to give and not to expect anything in return.

Ý nghĩa: Tình yêu là một loại cảm xúc phải vị tha và vô điều kiện. Chính là tất cả để cho đi và không mong đợi bất cứ điều gì được đáp lại.

Sentence 4: This is all I can write about it, because the emotion doesn’t need words, what it needs is to feel and to express.

Ý nghĩa: Đây là tất cả những gì tôi có thể viết về nó, bởi vì cảm xúc không cần lời nói, những gì nó cần là cảm nhận và thể hiện.

Tin nhắn I Love You cho bạn gái

Sentence 5: My love for you is growing day by day. I couldn’t stop it anymore, so I decided to tell you. I love you so much.

Ý nghĩa: Tình cảm của anh dành cho em không ngừng lớn lên từng ngày. Anh không thể ngăn nó lại nữa, vì vậy anh đã quyết định nói với em. Anh yêu em rất nhiều. 

Sentence 6: It’s not true that love does not have boundaries. In fact, my love for you has created boundaries in your heart so that no one else can come in. I love you. 

Ý nghĩa: Không phải là tình yêu không có ranh giới. Thực tế, tình yêu của anh dành cho em đã tạo ra những ranh giới trong trái tim của em để không ai khác có thể bước vào được. Anh yêu em

Sentence 7: Maybe you are not the special girl in the crowd. But you are the special girl in my heart.

Ý nghĩa: Có lẽ em không phải cô gái đặc biệt trong đám đông. Nhưng em là cô gái đặc biệt trong lòng anh.

Sentence 8: My world lights up when you appear. Will you be my girlfriend?

Ý nghĩa: Thế giới của anh bừng sáng khi có sự xuất hiện của em. Làm người yêu anh nhé?

Sentence 9: I love you so much with all I have.

Ý nghĩa: Anh yêu em rất nhiều với tất cả những gì anh có

Sentence 10: When I see you, my heart doesn’t stop beating.

Ý nghĩa: Khi anh nhìn thấy em, trái tim của anh không ngừng đập loạn nhịp. 

Xem thêm: Good job là gì? Tất tần tật thông tin về cụm từ này

Tin nhắn I Love You cho bạn trai

Sentence 11: I love you for no reason at all, simply you are you!

Ý nghĩa: Em yêu anh chẳng vì lý do nào cả, đơn giản gì anh là chính anh!

Sentence 12: When you like someone, you know that person is your sky. As for me, you are the world! 

Ý nghĩa: Khi thích một người ta mới biết người ấy chính là bầu trời của mình. Còn đối với em, anh là cả thế giới!

Sentence 13: Having been with me for so long, have you liked me?

Ý nghĩa: Ở bên em lâu như vậy, anh đã thích em chưa?

Sentence 14: My heart always sobs for you! 

Ý nghĩa: Con tim em luôn thổn thức vì anh!

Sentence 15: It’s said that boys love with their eyes, girls love with their ears, but you are the opposite. Because the first time I saw you, I fell in love.

Ý nghĩa: Người ta thường nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai, nhưng em thì ngược lại. Bởi vì lần đầu nhìn thấy anh là em đã cảm thấy yêu anh mất rồi.

Sentence 16: There is so much world out there, but with me, the world just needs you.

Ý nghĩa: Ngoài kia bao la thế giới, nhưng với em thế giới chỉ cần là anh thôi.

Sentence 17: When you love, people are usually very stupid. And I’m just a stupid girl standing in front of you.

Ý nghĩa: Khi yêu người ta thường rất ngốc. Và em chỉ là cô gái ngốc khi đứng trước mặt anh. 

Đoạn tin nhắn tỏ tình bằng tiếng Anh

“You’re one of the cutest and most trustworthy people I’ve ever met. I want to spend all my time with you and you will feel safe with me. I can be myself in your presence, and I also like the real you. Your messages always make me smile, your smile always makes me happy, your hug makes me peaceful, your pain makes me cry, your laughter makes me excited and LOVE KEEPS Your ME ALIVE. There’s so much about you that I can’t say it all in one page, and I’m so lucky to know you. Breaking up with you is something I can’t even dream of in my worst nightmare” 

Bản dịch tiếng Việt:

Em là một trong những người dễ thương và đáng tin cậy nhất mà anh từng gặp. Anh muốn dành tất cả thời gian với em và em sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Anh có thể là chính mình khi có sự xuất hiện của em, và anh cũng thích con người thật của em. Tin nhắn của em luôn khiến anh mỉm cười, nụ cười của em khiến anh luôn hạnh phúc, cái ôm của em làm anh bình yên, nỗi đau của em làm anh rơi nước mắt, tiếng cười của em khiến anh phấn khích và LOVE KEEPS ME ALIVE của bạn.

Có rất nhiều điều về em mà anh không thể nói hết trong một trang giấy, và anh thật may mắn khi được biết em. Chia tay em là điều mà anh không thể mơ tới ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình.

Bài viết trên đây là về chủ đề I love you là gì? Khái niệm cùng các ví dụ liên quan. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! 

Viết một bình luận