Daddy là gì? Một số ví dụ về cách sử dụng Daddy

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Chắc hẳn khi học tiếng anh các bạn không còn quá xa lạ với từ Dad, nhưng Daddy là gì? Không phải ai cũng biết. Để tìm đáp án cho câu hỏi trên, Bhiu mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây!

Daddy là gì
Daddy là gì

Giải nghĩa Daddy là gì?

Daddy là một cách gọi vô cùng thân mật được các con sử dụng để nói về cha của mình. Trong tiếng Anh ngoài từ Daddy, các bạn cũng có thể dùng các từ như Father, Dad, hay Papa để nói về bố của mình.

Tuy nhiên, trong giao tiếp tiếng anh hằng ngày từ Dad lại được mọi người dùng nhiều và phổ biến hơn để nói về bố.

Daddy sử dụng nghe có vẻ trẻ con hơn, và nó được sử dụng bởi đa số người dân sinh sống ở Nam Mỹ trong cuộc sống hàng ngày của họ. Father thì dùng trong một số trường hợp mang tính trang trọng hơn.

Ngoài ra, còn có từ Papa hay baba, hoặc dada và một số từ biến thể khác bắt chước từ những âm thanh khi trẻ con bắt đầu biết bập bẹ tập nói về bố. Ở Trung Mĩ và Nam Á, họ thường sử dụng từ baba để gọi và nói về người bố của mình.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Khái niệm và một số ví dụ tiếng Anh về Daddy

Khái niệm: Daddy is defined as an affectionate name for a father.

Daddy được định nghĩa như một cách gọi trìu mến dành cho người bố.

When you love your father and you want to great him with affection, this is when you might call him daddy.

wɛn juː lʌv jɔː ˈfɑːðər ænd juː wɒnt tuː greɪt hɪm wɪð əˈfɛkʃ(ə)n, ðɪs ɪz wɛn juː maɪt kɔːl hɪm ˈdædi.

Khi bạn yêu bố của mình và bạn muốn thể hiện tình cảm cho ông ấy, thì đây chính là lúc bạn có thể gọi bố là daddy.

Ví dụ:

Lan stopped calling my dad “Daddy” because she thought it sounded childish.

Lan đã ngừng gọi bố mình là “Daddy” vì cô ấy nghĩ rằng điều đó nghe có vẻ trẻ con.

Her granddaddy and her daddy both were police chiefs in this town.

Ông ngoại cô ấy và bố cô ấy đều là cảnh sát trưởng ở thị trấn này.

Phong’s a good daddy and a good husband.

Phong là người cha, người chồng tốt.

Mummy and Daddy love you ever so much.

Bố và mẹ sẽ luôn vẫn mãi yêu con rất nhiều.

Daddy says I look just like my mother.

Bố nói rằng tôi rất giống mẹ

Khái niệm và một số ví dụ tiếng Anh về Daddy
Khái niệm và một số ví dụ tiếng Anh về Daddy

Xem thêm bài viết liên quan: I love you là gì

10 ví dụ tiếng Anh nói về Daddy phần 1

1. My Daddy is my best friend and hero because he always stays by my side in every situation.

Phiên âm: maɪ ˈdædi ɪz maɪ bɛst frɛnd ænd ˈhɪərəʊ bɪˈkɒz hiː ˈɔːlweɪz steɪz baɪ maɪ saɪd ɪn ˈɛvri ˌsɪtjʊˈeɪʃən.

Bố của tôi là người bạn tốt nhất và người hùng của tôi vì ông ấy luôn ở bên cạnh tôi trong mọi tình huống.

2. He is my hero because he is always well composed and well mannered.

Phiên âm: hiː ɪz maɪ ˈhɪərəʊ bɪˈkɒz hiː ɪz ˈɔːlweɪz wɛl kəmˈpəʊzd ænd wɛl ˈmænəd.

Cha là người hùng của tôi vì ông ấy luôn hiền diệu và đối xử tốt.

3. He never lets anyone be disappointed, be it family, friends or relatives.

Phiên âm: hiː ˈnɛvə lɛts ˈɛnɪwʌn biː ˌdɪsəˈpɔɪntɪd, biː ɪt ˈfæmɪli, frɛndz ɔː ˈrɛlətɪvz.

Ông ấy không bao giờ để ai phải thất vọng về mình, cho dù là gia đình, bạn bè hay người thân.

4. My Daddy taught me to be independent, brave and face the world with courage.

Phiên âm: maɪ ˈdædi tɔːt miː tuː biː ˌɪndɪˈpɛndənt, breɪv ænd feɪs ðə wɜːld wɪð ˈkʌrɪʤ.

Bố tôi đã dạy tôi là phải tự lập, dũng cảm và đối mặt với thế giới bằng lòng can đảm.

5. He always has my back in case I got caught up in an unwanted situation. 

Phiên âm: hiː ˈɔːlweɪz hæz maɪ bæk ɪn keɪs aɪ gɒt kɔːt ʌp ɪn ən ʌnˈwɒntɪd ˌsɪtjʊˈeɪʃən.

Bố luôn hỗ trợ tôi trong trường hợp tôi bị vướng vào một tình huống nào đó không mong muốn.

6. My Daddy always listens patiently to what I have to say and replies appropriately.

Phiên âm: maɪ ˈdædi ˈɔːlweɪz ˈlɪsnz ˈpeɪʃəntli tuː wɒt aɪ hæv tuː seɪ ænd rɪˈplaɪz əˈprəʊprɪɪtli.

Bố tôi luôn kiên nhẫn lắng nghe những điều tôi nói và đưa những câu trả lời hoàn hảo .

7. My Daddy helped me in realizing the future and make a plan for it.

Phiên âm: maɪ ˈdædi hɛlpt miː ɪn ˈrɪəlaɪzɪŋ ðə ˈfjuːʧər ænd meɪk ə plæn fɔːr ɪt.

Bố tôi đã giúp tôi nhận ra tương lai và cần phải lập kế hoạch cho nó.

8. My relationship with my Daddy forms the foundation of my progress in life.

Phiên âm: maɪ rɪˈleɪʃənʃɪp wɪð maɪ ˈdædi fɔːmz ðə faʊnˈdeɪʃən ɒv maɪ ˈprəʊgrəs ɪn laɪf.

Mối quan hệ của tôi với bố mình là nền tảng vững vàng cho sự tiến bộ của tôi trong cuộc sống.

9. My Daddy is like a guiding light showing me the way through the darkness.

Phiên âm: maɪ ˈdædi ɪz laɪk ə ˈgaɪdɪŋ laɪt ˈʃəʊɪŋ miː ðə weɪ θruː ðə ˈdɑːknɪs.

Bố của tôi giống như một ngọn đèn chỉ đường dẫn đường cho tôi trong bóng tối.

10. My Daddy has always inspired me and will continue to do so throughout my life.

Phiên âm: maɪ ˈdædi hæz ˈɔːlweɪz ɪnˈspaɪəd miː ænd wɪl kənˈtɪnju(ː) tuː duː səʊ θru(ː)ˈaʊt maɪ laɪf.

Bố tôi đã luôn truyền cảm hứng cho tôi và sẽ tiếp tục làm như vậy trong suốt cuộc đời tôi.

Xem thêm bài viết liên quan: Good luck là gì

10 ví dụ tiếng Anh nói về Daddy phần 2

My Daddy is the most beloved person in my family, and he loves me the most.

Phiên âm: maɪ ˈdædi ɪz ðə məʊst bɪˈlʌvɪd ˈpɜːsn ɪn maɪ ˈfæmɪli, ænd hiː lʌvz miː ðə məʊst.

Bố tôi là người được yêu thương nhất trong gia đình tôi, và bố cũng yêu tôi nhất.

He is the one who fulfils our needs and wishes without any complaint.

Phiên âm: hiː ɪz ðə wʌn huː fʊlˈfɪlz ˈaʊə niːdz ænd ˈwɪʃɪz wɪˈðaʊt ˈɛni kəmˈpleɪnt.

Bố là người luôn đáp ứng nhu cầu và mong muốn của tôi mà không có một lời phàn nàn nào.

My Daddy is my best friend, with whom I share everything.

Phiên âm: maɪ ˈdædi ɪz maɪ bɛst frɛnd, wɪð huːm aɪ ʃeər ˈɛvrɪθɪŋ.

Bố tôi là người bạn tốt nhất của tôi, người mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ.

Whenever I feel depressed or sad, he is the one who motivates me with his words.

Phiên âm: wɛnˈɛvər aɪ fiːl dɪˈprɛst ɔː sæd, hiː ɪz ðə wʌn huː ˈməʊtɪveɪts miː wɪð hɪz wɜːdz.

Bất cứ lúc nào tôi cảm thấy chán nản hay buồn bã, bố là người động viên tôi bằng những lời khuyên chân thành

His love for us and other family members is selfless and unconditional.

Phiên âm: hɪz lʌv fɔːr ʌs ænd ˈʌðə ˈfæmɪli ˈmɛmbəz ɪz ˈsɛlflɪs ænd ˌʌnkənˈdɪʃənl.

Tình yêu của bố dành cho những đứa con và các thành viên khác trong gia đình là lòng vị tha và vô điều kiện.

He is the one on whom the whole family can trust.

Phiên âm: hiː ɪz ðə wʌn ɒn huːm ðə həʊl ˈfæmɪli kæn trʌst.

Bố là người mà cả gia đình có thể tin tưởng đặt niềm tin.

He always motivates us to do well in exams and also helps in our studies.

Phiên âm: hiː ˈɔːlweɪz ˈməʊtɪveɪts ʌs tuː duː wɛl ɪn ɪgˈzæmz ænd ˈɔːlsəʊ hɛlps ɪn ˈaʊə ˈstʌdiz.

Bố luôn động viên chúng tôi làm bài tốt trong các kỳ thi và cũng nhiều lần giúp đỡ chúng tôi trong học tập.

He is the one who cares and nurtures us to become a responsible individual and achieve success in our life.

Phiên âm: hiː ɪz ðə wʌn huː keəz ænd ˈnɜːʧəz ʌs tuː bɪˈkʌm ə rɪsˈpɒnsəbl ˌɪndɪˈvɪdjʊəl ænd əˈʧiːv səkˈsɛs ɪn ˈaʊə laɪf.

Bố là người luôn quan tâm và nuôi dưỡng chúng tôi trở thành một cá nhân có trách nhiệm và đạt được thành công trong cuộc sống.

He is my hero and will always be my guiding soul and motivator for life.

Phiên âm: hiː ɪz maɪ ˈhɪərəʊ ænd wɪl ˈɔːlweɪz biː maɪ ˈgaɪdɪŋ səʊl ænd ˈməʊtɪveɪtə fɔː laɪf.

Bố là người hùng của tôi và sẽ luôn là người dẫn đường và động lực cho cuộc sống của tôi.

Bài viết trên là về Daddy là gì? Một số ví dụ về cách sử dụng Daddy. Bhiu hy vọng qua bài viết trên bạn có thể biết cách sử dụng từ daddy hiệu quả. Và đừng quên theo dõi chuyên mục Vocabulary của Bhiu để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé!

Viết một bình luận