Bạn có biết tính từ Full đi với giới từ gì?

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Từ full chắc có lẽ không còn quá xa lạ với nhiều người khi học tiếng anh. Tuy nhiên, khi được hỏi, bạn có biết tính từ Full đi với giới từ gì? Không phải bạn nào cũng có thể trả lời được. Để giúp bạn giải đáp câu hỏi trên, Bhiu mời bạn tham khảo bài viết dưới đây!

Full đi với giới từ gì?

Full đi với giới từ
Full đi với giới từ gì

Full /fʊl/ (adjective) có ý nghĩa là đầy

Ví dụ:

 • This cup is very full so be careful with it. (Chiếc cốc này rất đầy do đó hãy cẩn thận với nó.)
 • My plate was already full. (Đĩa của tôi đã đầy.)
 • Her essay was full of spelling errors. (Bài luận của cô ấy đầy lỗi chính tả.)
 • They’ve got a full week next week – could we postpone our meeting? (Tuần tới họ có đủ một tuần – chúng ta có thể hoãn lại cuộc họp được không?)

Full sử dụng như thế nào?

Full sử dụng như thế nào?
Full sử dụng như thế nào?
 • be full of sth: Dùng để nói hoặc suy nghĩ nhiều về điều gì đó mà bạn yêu thích hoặc cảm thấy thú vị

VD: “Did the kids enjoy their trip to the zoo?” “Oh, yes, they were full of it when they got back this afternoon.”

“Bọn trẻ thích chuyến đi tham quan sở thú này không?” “Ồ, tất nhiên rồi,  đã đầy nó khi họ trở về chiều nay.”

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Be full of your own importance: Dùng khi bạn suy nghĩ và hành động như thể các bạn rất quan trọng.

VD: Since Hoang got his new job, he’s been very full of his own importance.

Kể từ khi Hoàng nhận được công việc mới, anh ấy rất hiểu tầm quan trọng của bản thân.

 • in full view: có thể được dùng khi nhìn thấy bởi những người khác

VD: Anh kissed Van full on the lips in full view of her friends.

Anh đã hôn lên môi Vân trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè cô.

Một số cụm từ đi với full phổ biến

Một số cụm từ đi với full
Một số cụm từ đi với full
 • Full /fʊl/: nắm giữ và chứa đựng nhiều hết mức , đầy
 • To be full of hopes /tuː biː fʊl ɒv həʊps/: chứa chan hy vọng
 • To give full details /tuː gɪv fʊl ˈdiːteɪlz/: cho đầy đủ chi tiết
 • Full /fʊl/: Hoàn toàn bận suy nghĩ về cái gì
 • Full /fʊl/: no nê. Ex : a full stomach
 • Full /fʊl/: Trọn vẹn
 • To be full of oneself /tuː biː fʊl ɒv wʌnˈsɛlf/ : tự phụ tự mãn
 • At full stretch /æt fʊl strɛʧ/: bằng tất cả khả năng mình có được
 • To fall at full length /tuː fɔːl æt fʊl lɛŋθ/: ngã sóng soài
 • In full swing, in full blast /ɪn fʊl swɪŋ, ɪn fʊl blɑːst/: lúc sôi nổi hăng say nhất
 • To come full circle /tuː kʌm fʊl ˈsɜːkl/: quay về điểm xuất phát
 • To come to a full stop /tuː kʌm tuː ə fʊl stɒp/: dừng lại hẳn
 • To draw oneself up to one’s full height /tuː drɔː wʌnˈsɛlf ʌp tuː wʌnz fʊl haɪt/: vươn thẳng người
 • Full of beans /fʊl ɒv biːnz/: tràn trề sức sống
 • Full of the joys of spring /fʊl ɒv ðə ʤɔɪz ɒv sprɪŋ/: sôi nổi vui tươi
 • Full of one’s own importance /fʊl ɒv wʌnz əʊn ɪmˈpɔːtəns/: ngạo mạn
 • To give sb full play /tuː gɪv sb fʊl pleɪ/: cho toàn quyền hành động
 • To have one’s hands full /tuː hæv wʌnz hændz fʊl/: bận bịu quá chừng
 • In full sail /ɪn fʊl seɪl/: căng hết buồm đón gió
 • To give full measure /tuː gɪv fʊl ˈmɛʒə/: cung cấp đủ lượng cần thiết
 • Full many time /fʊl ˈmɛni taɪm/: rất nhiều lần
 • To know st full well /tuː nəʊ st fʊl wɛl/: biết rõ điều gì
 • In full /ɪn fʊl/: đầy đủ không cắt bớt
 • To write one’s name in full /tuː raɪt wʌnz neɪm ɪn fʊl/: viết đầy đủ họ tên
 • To publish a report in full /tuː ˈpʌblɪʃ ə rɪˈpɔːt ɪn fʊl/: công bố toàn văn một bản báo cáo
 • To the full /tuː ðə fʊl/: đến mức cao nhất
 • To enjoy oneself to the full /tuː ɪnˈʤɔɪ wʌnˈsɛlf tuː ðə fʊl/: vui chơi thỏa thích

Xem thêm:

Help đi với giới từ gì? Cấu trúc cùng cách sử dụng

Aware đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Upset đi với giới từ gì? Kiến thức về Upset trong tiếng Anh

Bài viết trên đây là về Full đi với giới từ gì? và một số cụm từ đi với Full thường gặp. Bhiu mong rằng với những thông tin hữu ích về giới từ full sẽ giúp việc học tiếng Anh của các bạn dễ dàng hơn! Ngoài ra, đừng quên theo dõi chuyên mục Grammar để học các chủ điểm ngữ pháp bổ ích nhé!

Viết một bình luận