“Làm chủ” kiến thức về cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cấu trúc đảo ngữ rất hay xuất hiện trong các bài thi tiếng Anh và cả trong giao tiếp thường ngày nhưng một số người học vẫn chưa nắm chắc được cách sử dụng chuẩn xác. Với bài viết dưới đây,  Bhiu.edu.vn mời các bạn cùng chúng mình xem lại kiến thức về cấu trúc ngữ pháp quan trọng này nhé!

Định nghĩa

Đảo ngữ (inversion) trong tiếng Anh được sử dụng với mục đích nhấn mạnh ý nghĩa của hành động và tăng tính biểu cảm của câu. Khi dùng cấu trúc đảo ngữ, phó từ (hay còn gọi là trạng từ) và trợ động từ trong câu được đưa lên đầu câu, trước chủ ngữ.

E.g.: I knew little about chemistry → Little did I know about chemistry.

Các loại câu đảo ngữ thường gặp

Đảo ngữ

Trong tiếng Anh, ta có những loại câu đảo ngữ phổ biến sau:

Đảo ngữ với trạng từ phủ định

Ở cấu trúc đảo ngữ này, trạng từ phủ định là các trạng từ chỉ tần suất (Never/ Rarely/ Hardly/ Seldom/ Little/ Scarcely/ Hardly ever/etc.), ta có công thức:

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Trạng từ phủ định/tần suất + trợ động từ + S + V

E.g.: Never again will I do that. (Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa.)

Hardly ever does he come to class on time. (Cậu ta hiếm khi đến lớp đúng giờ.)

Lưu ý rằng với thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn, khi ta mượn trợ động từ như do, does hay did thì động từ chính của câu luôn ở dạng nguyên thể.

E.g.: Little does she visit him. (Ít khi cô ấy đi thăm anh ta.)

Đảo ngữ với No hoặc Not any

Với No hoặc Not any, khi đảo ngữ ta có công thức:

No + N + trợ động từ + S + V

Not any + N + trợ động từ + S + V

E.g.: No longer does she work here. 

Not any chance will we meet in the future. 

Đảo ngữ với No sooner

No sooner + trợ động từ + S + V + than + S + V

E.g.: No sooner had they started their walk than it started to rain.

Đảo ngữ với Such… và So… that…

Such + ADJ + N + that + S + V

So + ADJ/ADV + trợ động từ + N + that + S + V

E.g.: It was such a beautiful day that we could not just stay inside the house

Such a beautiful day it was that we could not just stay inside the house.

Such an interesting book that I have read it many times

So interesting is this book that I have read many times. 

Đảo ngữ với Not only… but also…

Not only + trợ động từ + S + V, but + S + also + V

E.g.: Not only does she speak English very well, but she also can speak French fluently.

Đảo ngữ trong câu điều kiện loại 1, 2 và 3

 • Câu điều kiện loại 1:

Should + Mệnh đề, S + will/should/may (not) + V

E.g.: Should she come late, he will not wait for her anymore.

 • Câu điều kiện loại 2:

Were + S + to + V, C + would/could/might (not) + V

Were + S, S + would/could/might (not) + V

E.g.: Were I to quit the job, I wouldn’t get enough money to buy a house. 

Were I her, I would accept that job.

 • Câu điều kiện loại 3:

Had + S + (not) V-ed/V3, S + would/should/might have (not) + V-ed/V3

E.g.: Had she not eaten too much, she would not have been sick.

Bài tập vận dụng

Transform these phrases using inversion

1. He is so gentle that he never scolds anyone.

→ So _________________________________.

2. Mike hardly bought a new bike when he had an accident.

→ No sooner _________________________________.

3. The thief ran away.

→ Away ________________________________.

4. If he goes to school, he will have a job.

→ Should _________________________________.

5. Jack is not only smart but he is also nice.

→ Not only _________________________________.

6. She will never accept his proposal.

→ At no time _________________________________.

7. Louis rarely showed his intelligence.

→ Rarely _________________________________.

8. I phone him as soon as I went home.

→ Scarcely _________________________________.

9. He had hardly left the office when the telephone rang.

→ No sooner __________________________________________________.

10. I had only just put the phone down when the boss rang back.

→ Hardly __________________________________________________.

Đáp án

 1. So gentle is he that he never scolds anyone.
 2. No sooner had Mike bought a new bike than he had an accident.
 3. Away ran the thief.
 4. Should he go to school, he will have a job.
 5. Not only is Jack smart, but he is also nice.
 6. At no time will she accept his proposal.
 7. Rarely did Louis show his intelligence.
 8. Scarcely had I gone home when I phoned him.
 9. No sooner had he left the office than the telephone rang.
 10. Hardly had I just put the phone down when the boss rang back.

Qua bài viết tổng hợp thông tin và bài tập trên, hy vọng chúng mình đã có thể giúp bạn hệ thống lại được kiến thức về câu đảo ngữ cũng như một số dạng câu đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh. Chúc các bạn học thật tốt! Chúc các bạn học thật tốt nhé! Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận