Tổng hợp những bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 4

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trong quá trình học tiếng Anh ngoài học những kiến thức ngữ pháp cơ bản ra thì ta cần phải luyện tập và trau dồi nhiều dạng bài tập. Tiếng Anh lớp 4 hiện nay tuy không khó nhưng nếu không thường xuyên luyện tập bài thì không thể nào làm chắc được những kiến thức cần nhớ  của tiếng Anh lớp 4. Trong bài viết này, Bhiu.edu.vn sẽ tổng hợp cho bạn một số bài tập về các thì tiếng Anh lớp 4!

bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 4
bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 4

Xem thêm các bài viết liên quan:

Bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 4

Bài tập 1: Fill in the missing form in the correct tense. Watch out for signal words.

a) Dilys ___________________ (go) to school last week.

b) Why ________ you always ___________________ (sleep) in front of the TV?

c) What ________ she ___________________ (do) next year?

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

d) They ___________________ (not/celebrate)their anniversary in 2050.

e) Alana Sanchez ___________________ (stay) at home on Mondays.

f) Where __________ you often ___________________ (sit)?

g) How much money _________ your mother ___________________ (earn) every month?

h) Yesterday they ___________________ (not/watch) birds.

i) Where ___________________ (be) you two days ago?

j) Who __________________ (stand) behind the curtains last night?

k) They sometime____________________ (buy) some milk in the supermarket.

l) When ____________ you ___________________ (meet) your best friend the last time?

m) My boy friend always ___________________ (read) books.

n) What _________ you __________________(think), if your brother _______________
(steal) your money?

o) Why ____________ (be) you here now?

p) I _____________________ (not/hear) you because I was listening to music.

q) We ____________________ (clean) your apartment after you had had a party there.

r) Last night they _________________________ (cannot/stand) the smoke.

s) Why _________ you always __________________ (talk) about me?

t) If you ________________ (leave), I ___________________ (miss) you.

u) ______________________ (not /eat) during lessons.

v) My brother __________________________ (water) the plants every day.

w) Last Christmas I _________________ (not / get) any presents.

x) In the evenings my mum ______________________ (not/play) cards.

y) ________ I __________ (know) you? I haven’t met you before.

z) Please, __________________ (help) me.

Xem thêm các bài viết liên quan:

ĐÁP ÁN bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 4

a) Dilys went to school last week.

b) Why do you always sleep in front of the TV?

c) What will she do next year?

d) They won’t celebrate their anniversary in 2050.

e) Alana Sanchez stays at home on Mondays.

f) Where do you often sit?

g) How much money does your mother earn every month?

h) Yesterday they didn’t watch birds.

i) Where were you two days ago?

j) Who stood behind the curtains last night?

k) They sometime buy some milk in the supermarket.

l) When did you meet your best friend the last time?

m) My boy friend always reads books.

n) What will you think, if your brother steals your money? (If-clause I)o) Why are you here now?

p) I didn’t hear you because I was listening to music. (simple past / past progressive)

q) We cleaned your apartment after you had had a party there. (simple past / past perfect)

r) Last night they couldn’t stand the smoke.

s) Why do you always talk about me?

t) If you leave, I will miss you. (If-clause I)

u) Don’t eat during lessons. (imperative)

v) My sister waters the plants every day.

w) Last Christmas I didn’t get any presents.

x) In the evenings my parents don’t play cards.

y) Do I know you? I haven’t met you before.

z) Please, help me. (imperative)

Với những chia sẻ về bài tập về các thì tiếng Anh lớp 4 trên mong rằng Bhiu đã giúp bạn có một quá trình học tiếng Anh tốt hơn. Mong rằng bạn sẽ đạt được những thành tích học tập môn Ngoại Ngữ này như ý nhờ một phần góp công nhỏ của Bhiu! Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày .

Viết một bình luận