Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ tiếp diễn có đáp án

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

25 câu bài tập trắc nghiệm thì quá khứ tiếp diễn

25 câu bài tập trắc nghiệm thì quá khứ tiếp diễn
bài tập trắc nghiệm thì quá khứ tiếp diễn

Câu hỏi 1 :

Monday will be a bad day for me – I have an extra session and maybe a press conference. I wish your mother…………..on Tuesday. 

A didn’t come

B were coming

C came

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

D had come

Câu hỏi 2 :

At this time last year, we … (build) this house.

A built

B was built

C was building

D were building

Câu hỏi 3 :

I… (drive) my motorbike very fast when you called me.

A drove

B was driving

C was drive

D were driving

Câu hỏi 4 :

I … (chat) with my friends while my teacher … (teach) the lesson yesterday.

A was chatting – teaching

B was chatting was teaching

C was chatting-taught

D chatted-taught

Câu hỏi 5 :

My mother… (watch) TV when I got home.

A was watching

B watched

C were watching

D was watched

Câu hỏi 6 :

At this time yesterday, I… (prepare) for my daughter’s birthday party.

A prepared

B was prepared

C was preparing

D were preparing

Câu hỏi 7:

Where…(go) when I saw you last weekend?

A was you going

B were you going

C did you go

D you went

Câu hỏi 8 :

John and Peter … (not go) to school when I met them yesterday.

A weren’t going

B not going

C didn’t go

D weren’t go

Câu hỏi 9 :

My sister … (not do) the housework when my father came home.

A didn’t do

B didn’t doing

C wasn’t doing

D weren’t doing

Câu hỏi 10 :

My mother … (read) books while my brother … (play) football yesterday afternoon.

A was reading-playing

B was reading-was playing

C was reading-played

D read – was playing

Câu hỏi 11 :

My father … (plant) trees in the garden at 5 pm yesterday.

A was planting

B planted

C was planted

D planting

Câu hỏi 12 :

They… (work) when he came yesterday.

A was working

B were working

C working

D worked

Câu hỏi 13 :

He … (paint) a picture while her mother was making a coffee.

A was painted

B painted

C painting

D was painting

Câu hỏi 14 :

Hoa … (ride) her bike to school when Tuan saw her yesterday.

A rode

B was roding

C was riding

D riding

Câu hỏi 15 :

She… (type) a letter when her boss went into the room.

A was typing

B typing

C typed

D was typed

Câu hỏi 16 :

They…  (work) when we got there.

A was working

B were working

C working

D was worked

Câu hỏi 17 :

She… (chat) with her friend when her mother came into the room.

A chatting

B chatted

C was chatting

D was chatted

Câu hỏi 18 :

My mom… (cooking) lunch while my dad… (clean) the floor at 11 am yesterday.

A was cooking – was cleaning

B cooking – cleaning

C cooked – cleaned

D was cooking – cleaned

Câu hỏi 19 :

At this time 3 days ago, I… (travel) in Vietnam.

A travelled

B travelling

C was travelled

D was travelling

Câu hỏi 20 :

At 12 o’clock yesterday, we … (have) lunch.

A was having

B had

C were having

D having

Câu hỏi 21 :

Janet… some washing this time yesterday.

A is doing

B had done

C was doing

D was going

Câu hỏi 22 :

…. that dress when your boyfriend saw you in the street?

A Have you worn

B Did you wear

C Were you wearing

D Are you wearing

Câu hỏi 23 :

-“Hey, look where are you going?”

-“Oh, I’m terribly sorry. …”

A I’m not noticing

B I wasn’t noticing

C haven’t noticing

D I don’t notice

Câu hỏi 24 :

Shirley… a book about Japan last year but I don’t know whether she has finished it.

A has written

B wrote

C had written

D was writing

Câu hỏi 25 :

“Alice, why didn’t you come yesterday?” 

“I…but I had an unexpected visitor.”

A had

B would

C was going to

D did

Đáp án 25 câu bài tập trắc nghiệm thì quá khứ tiếp diễn

 1. Đáp án B. Thứ 2 này sẽ là một ngày tồi tệ đối với tôi – Tôi phải làm thêm giờ và có lẽ là buổi họp báo. Tôi ước gì mẹ của bạn sẽ đến hôm thứ 2. Câu ao ước cho tương lai : be going to Vo ; nhưng trong cấu trúc wish phải dùng quá khứ nên chuyền thành were coming. Trong câu ao ước dùng were cho tất cả các ngôi chủ ngữ số ít và số nhiều.
 2. Đáp án D. Ta có: at this time last year (thời điểm này năm ngoài) là một mốc thời gian xác định và vào thời điểm này sự việc được nhắc đến đang diễn ra nên chúng ta dùng thì quá khứ tiếp diễn để nói. Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn là: was/were + V-ing. 

Vì chủ ngữ là “we” nên ta sử dụng to be là “were”. Câu này có nghĩa là: Vào thời điểm này nằm ngoài, chúng tôi đang xây dựng ngôi nhà này.

 1. Đáp án B. Khi nói đến một hành động, một sự việc nào đó đang diễn ra thì một hành động khác xen vào tại một thời điểm trong quá khứ, ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn với hành động, sự việc đang xảy ra, và chia thì quá khứ đơn cho sự việc xen vào. Câu này có nghĩa là: Tôi đang lái xe rất nhanh khi bạn gọi tôi. Ta thấy việc đang diễn ra là “tôi đang lái xe rất nhanh” thì có sự việc khác xen vào là “bạn gọi tôi”. 
 2. Đáp án B. Khi muốn chỉ hai sự việc đã xảy ra và xảy ra song song cùng một lúc (trong câu thường có “while”), ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn với cả hai sự việc này. Câu này có nghĩa là: Tôi đang nhắn tin với các bạn của tôi trong khi giáo viên đang dạy học ngày hôm qua.
 3. Đáp án A. Ta thấy có “when” + mệnh đề trong quá khứ. Câu này diễn tả một sự việc đang xảy ra thì một hành động khác xen vào. Câu này có nghĩa là: Mẹ tôi đang xem TV khi tôi trở về nhà. 
 4. Đáp án C. Ta có “at this time yesterday” (thời điểm này ngày hôm qua) là một thời điểm xác định trong quá khứ cho biết một sự việc đang diễn ra lúc đó. Ta sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn để diễn đạt. Câu này có nghĩa là: Vào thời điểm này ngày hôm qua, tôi đang chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của con gái.
 5. Đáp án B. Ta thấy có when + mệnh đề chia thì quá khứ đơn. Đây là cầu kể về một sự việc đang xảy ra thì có một sự việc khác xen vào. Sự việc đang diễn ra sẽ chia thì quá khứ đơn, và sự việc xen vào chia thì quá khứ tiếp diễn. Câu này có nghĩa là: Cậu đang đi đâu lúc tớ trông thấy cậu cuối tuần trước vậy? 
 6. Đáp án A. Ta thấy có when + mệnh đề chia thì quá khứ đơn. Đây là câu kể về một sự việc đang xảy ra thì có một sự việc khác xen vào. Sự việc đang xảy ra chia thì quá khứ đơn, và sự việc xen vào chia thì quá khứ tiếp diễn. Câu này có nghĩa là: John và Peter đang không đi học khi tôi gặp chúng ngày hôm qua. 
 7. Đáp án C. Ta thấy có when + mệnh đề chia thì quá khứ đơn. Đây là câu kể về một sự việc đang xảy ra thì có một sự việc khác xen vào. Sự việc đang diễn ra chia thì quá khứ đơn, và sự việc xen vào chia thì quá khứ tiếp diễn. Câu này có nghĩa là: Chị tôi đang không làm việc nhà khi bố tôi về nhà. 
 8. Đáp án B. Ta thấy có “while” và trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ “yesterday afternoon” ta sẽ dùng thì quá khứ tiếp diễn là diễn tả 2 sự việc xảy ra song song cùng lúc. Câu này có nghĩa là: Mẹ tôi đang đọc sách trong khi anh trai tôi đang đang chơi bóng đá chiều hôm qua.
 9. Đáp án A. Ta thấy có mốc thời gian cụ thể xác định trong quá khứ là “5 pm yesterday” (5 giờ chiều ngày hôm qua) cho biết một sự việc đang xảy ra tại thời điểm đó nên ta sẽ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn đế diễn đạt.
 10. Đáp án B. Ta thấy có when + mệnh để chia thì quá khứ đơn. Đây là câu kể về một sự việc đang xảy ra thì có một sự việc khác xen vào. Sự việc đang diễn ra chia thì quá khứ đơn, và sự việc xen vào chia thì quá khứ tiếp diễn. Câu này có nghĩa là: Họ đang làm việc khi anh ấy đến ngày hôm qua. 
 11. Đáp án D. Ta thấy có “while” và một mệnh đề chia thì quá khứ tiếp diễn nên với mệnh đề còn lại ta dùng thì quá khứ tiếp diễn là diễn tả 2 sự việc xảy ra song song cùng lúc. Cả 2 mệnh đề sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Câu này có nghĩa là: Anh ấy đang sơn một bức tranh trong khi mẹ của cô ấy đang pha trà.
 12. Đáp án C. Ta thấy có when + mệnh đề chia thì quá khứ đơn. Đây là câu kể về một sự việc đang xảy ra thì có một sự việc khác xen vào. Sự việc đang diễn ra chia thì quá khứ đơn, và sự việc xen vào chia thì quá khứ tiếp diễn. Câu này có nghĩa là: Hoa đang đạp xe tới trường khi Tuấn nhìn thấy cô ấy ngày hôm qua. 
 13. Đáp án A. Ta thấy có when + mệnh đề chia thì quá khứ đơn. Đây là câu kể về một sự việc đang xảy ra thì có một sự việc khác xen vào. Sự việc đang diễn ra chia thì quá khứ đơn, và sự việc xen vào chia thì quá khứ tiếp diễn. Câu này có nghĩa là: Cô ấy đang đánh máy một bức thư khi ông chủ của cô ấy vào phòng.
 14. Đáp án B.

Đây là câu kể về một sự việc đang xảy ra thì có một sự việc khác xen vào. Sự việc đang diễn ra chia thì quá tiếp diễn, và sự việc xen vào chia thì quá khứ đơn.

When + S + was/ were + Ving, S + Ved/ V2

 1. Đáp án C. Ta thấy có when + mệnh đề chia thì quá khứ đơn. Đây là câu kế về một sự việc đang xảy ra thì có một sự việc khác xen vào. Sự việc đang diễn ra chia thì quá khứ đơn, và sự việc xen chia thì quá khứ tiếp diễn. Câu này có nghĩa là: Cô ấy đang tán gẫu với bạn của cô ấy khi mẹ của cô ấy bước vào phòng.
 2. Đáp án A. Ta thấy có “while” và trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ “11 a.m yesterday” ta dùng thì quá khứ tiếp diễn là diễn tả 2 sự việc xảy ra song song cùng lúc. Câu này có nghĩa là: Mẹ tôi đang nấu bữa trưa trong khi bố tôi đang lau nhà lúc 11 giờ trưa hôm qua.
 3. Đáp án D. Ta thấy có thời gian xác định trong quá khứ là “at this time 2 days ago” (vào thời điểm này cách đây 2 ngày) cho biết một việc đang diễn ra tại thời điểm đó. Ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để diễn đạt. Câu này có nghĩa là: Vào thời điểm này cách đây 3 ngày, tôi đang du lịch ở Việt Nam.
 4. C
 5. C
 6. C
 7. B
 8. D
 9. C

Trên đây là phần Bhiu.edu.vn tổng hợp bài tập trắc nghiệm thì quá khứ tiếp diễn có đáp án – một trong những kiến thức quan trọng nhất trong tiếng Anh. Các bạn cần chăm chỉ làm bài tập đầy đủ sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức và cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Chúc các bạn học tập thật hiệu quả!. Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày.

Viết một bình luận