Bài tập thì quá khứ tiếp diễn có giải đáp án chi tiết

Học bổng hè 26 triệu tại IELTS Vietop

Thì Quá khứ tiếp diễn trong Tiếng Anh là một trong những phần Ngữ pháp quan trọng. Bài tập tiếng Anh Thì quá khứ tiếp diễn cũng có nhiều dạng bao gồm Tìm lỗi sai, Chia động từ trong ngoặc, Điền từ thích hợp,… Trong bài viết này, Bhiu.edu.vn sẽ giúp bạn tổng hợp các dạng bài tập thì quá khứ tiếp diễn thường gặp của thì này.

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn
Bài tập thì quá khứ tiếp diễn

I. Cách dùng của thì quá khứ tiếp diễn 

Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật hay sự việc hoăc thời gian sự vật hay sự việc đó diễn ra.

 • While I was driving home, John was trying desperately to contact me. (John đã cố gắng liên lạc với tôi trong lúc tôi đang lái xe về nhà.)
 • Were they expecting any visitors? (Họ có mong đợi người khách nào không?)
 • Sorry, were you sleeping? (Xin lỗi, bạn đang ngủ à?)
 • I was just making some tea. (Tôi đang pha trà.)
 • I was thinking about her last night. (Tối qua, tôi đã nghĩ về cô ấy.)
 • In the 1980s few people were using mobile phones. (Vào những năm 1980, rất ít người sử dụng điện thoại di động.)

Thì quá khứ tiếp diễn được dùng để chỉ một hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có hành động khác xen vào.

 • John was walking in the street when he suddenly fell over. (Khi John đang đi trên đường thì bỗng nhiên anh ấy bị vấp ngã.)
 • Mary was talking to me on the phone and it suddenly went dead. (Khi Mary đang nói chuyện điện thoại với tôi thì bỗng nhiên nó bị mất liên lạc.)
 • They were still waiting for the plane when Peter spoke to them. (Khi Peter nói chuyện với họ thì họ vẫn đang chờ máy bay.)
 • The company was declining rapidly before she took charge. (Trước khi cô ấy nhận công việc thì công ty đó đang đi xuống.)
 • We were just talking about it before you arrived. (Chúng tôi vừa nhắc về điều đó trước khi anh đến.)
 • Lan was making a presentation in front of 500 people when the microphone stopped working. (Khi Lan đang trình bày trước 500 người thì cái micro đột nhiên bị hỏng.)

II. Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn Tiếng Anh

Câu khẳng địnhCâu phủ địnhCâu nghi vấn
– S + was/ were + V-ing (+ O)Ví dụ:I was thinking about her last night.We were just talking about it before she arrived.– S + was/ were + not + V-ing (+ O)Ví dụ:I wasn’t thinking about her last night.We were not talking about it before she arrived.– (Từ để hỏi) + was/ were + S + V-ing (+ O)?Ví dụ:Were you thinking about her last night?What were you just talking about before she arrived?
Bài tập thì quá khứ tiếp diễn

* Ghi chú:

 • S: chủ ngữ
 • V: động từ
 • O: tân ngữ

III. Bài tập Quá khứ tiếp diễn có đáp án

I. Chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

1. John ___________________down the street when it begin to rain (go)

2. At this time last year, Mary ___________________an Chinese course (attend)

3. Tom ________________ under the tree when he heard an explosion (stand)

4. The boy fell and hurt himself while he _________________ a motobike (ride)

5. When we met them last year, they______________ in Hanoi (live)

6. The tourist lost his phone while he________________ around the city (walk)

7. The lorry _______________ very fast when it hit our car (go)

8. While Huong ____________________in her room, her roommate ___________________ a party in the other room (study/ have)

9. John and I___________________ the house when the telephone rang (just leave)

10. They__________________ in the café when you saw them (sit)

Đáp án:

1 – was going2 – was attending3 – was standing4 – was riding5 – were living
6 – was walking7 – was going8 – was studying – was having9 – were just leaving10 – were sitting
Bài tập thì quá khứ tiếp diễn

II. Chia động từ ở thì quá khứ hoặc quá khứ tiếp diễn

1. I ________________ (call) Mr Watson at 10 last night, but he (not be)_________________at home. He (study) _______________ at the library

2. Mary _________________ (not hear) the thunder during the storm last night because she ________________ (sleep)

3. It was beautiful yesterday when we went for a walk in the park. The sun______________(shine). The birds_____________(sing)

4. My father and mother________________ (talk) about something when I ________________ (walk) into the room.

5. Jimmy went to his friends ‘house, but the boys ___________________ (not be) there. They (play)_____________badminton in the vacant lot down the street.

6. The little girl _______________ (fall) asleep while his mother___________________ (read) her a story.

7. I really enjoyed my holiday last January. While it_______________(snow) in Iowa, the sun ______________ (shine) in Florida.

8. While Tom _______________ (shovel) snow from his driveway yesterday, his wife _________________ (bring) him a cup of tea.

9. Peter _________________ (have) a car accident last week. He __________________ (drive) down the street when suddenly a lorry __________________ (hit) his car from behind.

10. 9 years ago, the government _______________ (decide) to begin a food programme. At that time, many people in the rural areas _______________ (starve) due to several years of drought.

11. They ___________________(wait) for Marry when she _________________ at the station (arrive)

12. He ________________ (swim) in the sea when I ___________________ him (see)

13. ___________________they__________________(play) tennis when it _________________ raining (start)?

14. They __________________ (drive) home from the theatre when the police __________________(stop) them.

15. The wind __________________ (blow) very hard when I ________________(go) out this morning.

Đáp án

1 – was calling – wasn’t – was studying;  2 – didn’t hear – was sleeping;

3 – was shining – were singing;  4 – were talking – walked; 

5 – weren’t – were playing;  6 – fell – was reading; 

7 – was snowing – was was shining;  8 – was shoveling – was bringing;

9 – had – was driving – hit; 10 – decided – were starving;  11 – were waiting – arrived; 

12 – was swimming – saw; 13 – Were … playing – started;

14 – were driving – stopped;  15 – was blowing – went; 

III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn.

1. At this time last year, we ­­­­­­­­­­­­(build) this house.

2. I (drive) my car very fast when Peter called me.

3. I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.

4. My mother (watch) TV when I got home.

5. At this time yesterday, I (prepare) for my daughter’s birthday party.

6. What you (do) at 9 pm yesterday?

7. Where you (go) when I saw you last weekend?

8. They (not go) to school when I met them yesterday.

9. My sister (not do) the housework when my father came home.

10. My mother (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

Đáp án

1. were building; 6. were you doing;

2. was driving; 7. were you going;

3. was chatting; 8. weren’t going;

4. was watching; 9. wasn’t doing;

5. was preparing; 10. was reading;

IV. Biến đổi các câu sau sang phủ định, câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó.

1. My father was planting trees in the garden at 5 pm yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

2. We were working when he came yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

3. He was painting a picture while her mother was making a coffee.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

4. Mary was riding her bike to school when John saw her yesterday.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

5. She was typing a letter when her boss went into the room.

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………….

Đáp án

1. My father was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

– My father wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.

– Was my father planting trees in the garden at 4 pm yesterday?

Yes, he was./ No, he wasn’t.

2. Peter and John were working when he came yesterday.

– Peter and John weren’t working when he came yesterday.

– Were Peter and John working when he came yesterday?

Yes, they were./ No, they weren’t.

3. He was painting a picture while her mother was making a coffee.

– He wasn’t painting a picture while her mother was making a coffee.

– Was he painting a picture while her mother was making a coffee?

Yes, he was./ No, he wasn’t.

4. Mary was riding her bike to school when John saw her yesterday.

– Mary wasn’t riding her bike to school when John saw her yesterday.

– Was Mary riding her bike to school when John saw her yesterday?

Yes, she was./ No, she wasn’t.

5. She was typing a letter when her boss went into the room.

– She wasn’t typing a letter when her boss went into the room.

– Was she typing a letter when her boss went into the room?

Yes, she was./ No, she wasn’t.

V: Chọn đúng thì của các câu sau:

1. John saw/ was seeing the accident when he was waiting for the taxi.

2. What were you doing/ did you do when Mary phoned?

3. They didn’t visit/ weren’t visiting their relative last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last May.

5. While people were talking to each other, she read/ was reading her book.

6. Jack was eating/ ate pizza every weekend last month.

7. While we were running/ run in the park, Huong fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was he dancing/ did he dance with at the party last night?

10. We were watching/ watched football on TV all day.

Đáp án

1. saw

2. were you doing

3. didn’t visit

4. rained

5. was reading

6. ate

7. were running

8. Did you find

9. did she dance

10. were watching

VI. Tìm các lỗi sai trong các câu sau:

1. I was play badminton when she called me.

2. Was you study English at 6 p.m. yesterday?

3. What was he do while his mother was making lunch?

4. Where did you went last Monday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Tuesday.

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning.

7. He didn’t broke the flower vase. John did.

8. Last week my friend and I go to the beach on the train.

9. While I am reading a book, I heard the doorbell.

10. John turn on the TV, but nothing happened.

Đáp án

1 – play thành playing;  2 – study thành studying;

3 – do thành doing; 4 – went thành go;

5 – sleep thành sleeping; 6 – have thành had

7 – broke thành break; 8 – go thành went;

9 – am thành was; 10 – turn thành turned;

VII. Hoàn thành các câu sau với từ cho sẵn:

1. Where/ she/ go? When/ she/ go?

=>

2. Who/ he/ go with?

=>

3. How/ they/ get/ there?

=>

4. What/ Mary/ do/ during the day?

=>

5. John/ have/ a/ good/ time?

=>

6. Jack/ have/ any/ problems?

=>

7. How long/ you/ be/ there?

=>

8. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

=>

Đáp án:

1. Where did she go? When did she go?

2. Who did he go with?

3. How did they get there?

4. What was Mary doing during the day?

5. Did John have a good time?

6. Did Jack have any problems?

7. How long were you there?

8. What were your parents doing while you were going on holiday?

VIII: Chia đúng thì cho các động từ sau 

In my last holiday, I went to Nha Trang. When I (go) 1…………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2…………in the sea while my sister was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3 some water. Suddenly I (see) 4…………a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5…………beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6…………fast. I (ask) 7…………him for his name with a shy voice. He (tell) 8…………me that his name was Peter. He (stay) 9…………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10…………a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Nha Trang I said good-bye to Peter. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Đáp án

In my last holiday, I went to Nha Trang. When I (go) 1 went to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2 was swimming in the sea while my sister was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3 was drinking some water. Suddenly I (see) 4 saw a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5 was beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6 was beating fast. I (ask) 7 asked him for his name with a shy voice. He (tell) 8 told me that his name was Peter. He (stay) 9 stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10 had a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Nha Trang I said good-bye to Peter. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

IX. Chia động từ ở trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn để hoàn thành câu.

1. I lost my phone when I ________ (walk) home.

2. It was raining while they ________ (have) dinner.

3. I saw the department stores when I ________ (sit) on the train.

4. His phone rang while he ________ (talk) to his new boss.

5. My friends ________ (drive) to work when they heard the news on the radio.

6. He ________ (ride) his bicycle when the dog ran across the road.

7. They couldn’t go to the beach yesterday because it ________. (rain)

8. It was a lovely day. The sun was shining and the birds ________ (sing) in the trees.

9. The tourist lost his phone while he _____ (walk) around the city.

10. The lorry _____ (go) very fast when it hit our motorbike.

11. I _______ (walk) down the street when it began to rain.

12. At this time last year, I _______ (attend) a Chinese course.

13. Tom________ (stand) under the tree when he heard an explosion.

14. While Mary _____ (study) in her room, her roommates ________ (have) a party in the other room.

15. John and I _________ (dance) the house when the telephone rang.

Đáp án

1 – were walking; 2 – were having; 3 – were sitting; 4 – was talking; 5 – were driving;

6 – was riding; 7 – was raining; 8 – are singing; 9 – was walking; 10 – was going;

11 – were walking; 12 – were attending; 13 – was standing; 14 – were studying – were having

15 – were dancing;

X. Viết thành câu hoàn chỉnh ở thì quá khứ tiếp diễn dựa trên từ gợi ý

1. (you / take the exam?)

2. (when / she / work there?)

3. (you / make lunch?)

4. (they / drink tea when you arrived?)

5. (when / they/ sleep?)

6. (We / study last night)

7. (we / talk when the accident happened)

8. (she / not / exercise enough)

9. (Mary / talk too much?)

10. (it / not / snow)

Đáp án

1 – Was you taking the exam?

2 – When was she working there?

3 – Were you making lunch?

4 – Were they drinking tea when you arrived?

5 – When were they sleeping?

6 – We were studying last night.

7 – We were talking when the accident happened.

8 – She wasn’t exercising enough.

9 – Was Mary talking too much?

10 – It wasn’t snowing.

XI. Complete the sentences using these pairs of verbs. Use the past simple in one gap and the past continuous in the other.

come – showget – gohope – givelive – spend
look – seeplay – breakstart – check in

1. Just as Mary was……………………..the bath all the lights…………………….. .

2. Mary……………………..to go away this weekend, but her boss…………………..her some work that She has to finish by Monday.

3. When I………………………..in Hanoi, I……………………4 hours a day traveling to and from work.

4. A friendly American couple…………………..chatting to him as he…………………at the hotel reception.

5. I bumped into Linh last week. She……………………….a lot better than when I last…………………..her.

6. My boss…………………………..into the office just as Mary…………………………everyone her holiday photos.

I…………….soccer four times a week before I……………………..my ankle.

Đáp án

1. was getting – went off

2. was hoping- gave

3. lived- was spending/ was living- spent

4. started- was checking in

5. was looking- saw

6. came- was showing

7. was playing-broke

XII. Use the same tense, either past simple or past continuous, in both spaces.

add – tastego off – lightnot listen – explain
push – runnot watch – dream

1. The smoke alarm……………………..when she………………………a candle underneath it.

2. I can’t remember how to answer this question. I must confess that I…………………while the teacher…………………….it to us.

3. He……………………more salt to the soup, and then it………………………much better.

4. Although the television was on, she…………………………it. Instead She…………………..about her holidays.

5. He……………………open the door and…………………………into the room.

Đáp án

1. went off- lit

2. wasn’t listening- was explaining/ didn’t listen- explained

3. added- tasted

4. wasn’t watching- was dreaming/ didn’t watch- dreamt

5. pushed-ran

XIII. Give the correct form of the words.

1. ‘What ……………… (she/do) at this time yesterday? ’ ‘she was asleep.’

2. How fast ……………… (he/drive) when the accident ……………… (happen)?

3. I haven’t seen my best friend for ages. When I last ……………… (see) him, he ……………… (try) to find a job.

4. Mary……………… (walk) along the street when suddenly she ………………(hear) footsteps behind her. Somebody ……………… (follow) her. She was scared and she ……………… (start) to run.

5. Last night John ……………… (drop) a plate when he ……………… (do) the washing-up. Fortunately it ……………… (not/break).

6. I ……………… (open) the letter when the wind ……………… (blow) it out of my hand.

7. The burglar ……………… (open) the safe when she ……………… (hear) footsteps. She immediately ……………… (put) out her torch and ……………… (crawl) under the bed.

8. As Jack ……………… (cross) the road he ……………… (step) on a banana skin and ……………… (fall) heavily.

9. Just as I ……………… (wonder) what I should do next, the acceptance letter came in my mailbox.

Đáp án

1. was she doing

2. was he driving / happened

3. saw / was trying

4. was walking / heard / was following / started

5. dropped / was doing / didn’t break 6. was opening / blew

7. was opening / heard / put / crawled

8. was crossing / stepped / fell

9. was wondering

XIV. Past simple or Past continuous

1. My father (read) ______ books when my mom (come) _______ in.

2. The rain (start) ________ to fall while they (walk) _______ in the park

3. My family (have) _____ dinner when someone (knock) _________ on the door.

4. The lights (go) ______ off when he (have) ___________ a shower.

5. Huong (sleep) __________ when her teacher (talk) ___________ in the class.

Đáp án

1. My father (read) ___was reading___ books when my mom (come) ___came____ in.

2. The rain (start) ____started____ to fall while they (walk) ____were walking___ in the park

3. My family (have) ___was having__ dinner when someone (knock) ____knocked_____ on the door.

4. The lights (go) ____went__ off when he (have) _____was having______ a shower.

5. Huong (sleep) _____slept_____ when her teacher (talk) ______was talking_____ in the class.

XV. Make the present perfect continuous

1) Mary (work) here for five years.

2) They (study) all day.

3) We (eat) a lot recently.

4) I (live) in Nha Trang for six months.

5) Tim (play) football, so he’s tired.

6) We (learn) Chinese for two years.

7) I (cook) so I’m really hot.

8) Mary (go) to the cinema every weekend for years.

9) It (rain) the pavement is wet.

10) They (sleep) for twelve hours.

11) They (not/work) today.

12) You (not/eat) well recently.

13) They (not/exercise) enough.

14) He (not/study).

15) They (not/live) here for very long.

16) It (not/snow).

17) He (not/play) volleyball for five years.

18) We (not/drink) enough water – that’s why we feel tired.

19) Mary (not/sleep) she was reading.

20) We (not/watch) TV much recently.

Đáp án

1 – has been working; 2 – ‘ve been studying; 3 – ‘ve been eating; 4 –  ‘ve been living;

5 – has been playing; 6 –  ‘ve been learning; 7 –  ‘ve been cooking; 8 – has been going;

9 – has been raining; 10 –  ‘ve been sleeping; 11 – haven’t been working; 12 – haven’t been eating;

13 – haven’t been exercising; 14 – hasn’t been studying; 15 –  haven’t been living;

16 – hasn’t been snowing; 17 – hasn’t been playing; 18 – haven’t been drinking;

19 –  hasn’t been sleeping; 20 –  haven’t been watching;

XVI. Make the positive or negative past continuous

1) Mrs Hoa (not/play) _____  in the yard when the murder happened.

2) Mr Jackson (do) _____  his homework when the murder happened.

3) Miss Hoa (talk) _____  to Mr. Tuan when the murder happened.

4) They (play)  _____ football when the murder happened.

5) Dr Thanh (not/read) _____  books when the murder happened.

6) Mr. and Mrs. Bean (not/eat) _____  in the dining room when the murder happened.

7) Mr White (not/drink)  _____ coffee when the murder happened.

8) The maid (not/clean) _____  the bedrooms when the murder happened.

9) I (not/listen)  _____ to radio when the murder happened.

10) The cats (not/play) _____ in the garden when the murder happened.

Đáp án

1) Mrs Hoa (not/play) __wasn’t playing___ in the yard when the murder happened.

2) Mr Jackson (do) __was doing___ his homework when the murder happened.

3) Miss Hoa (talk) __was talking___ to Mr. Tuan when the murder happened.

4) They (play) ___were playing__ football when the murder happened.

5) Dr Thanh (not/read) ___wasn’t reading__ books when the murder happened.

6) Mr. and Mrs. Bean (not/eat) __weren’t eating___ in the dining room when the murder happened.

7) Mr White (not/drink) ___wasn’t drinking__ coffee when the murder happened.

8) The maid (not/clean) __wasn’t cleaning___ the bedrooms when the murder happened.

9) I (not/listen) ___wasn’t listening__ to radio when the murder happened.

10) The cats (not/play) __weren’t playing___ in the garden when the murder happened.

XVII. Complete the sentence with the correct answer.

1. I __________ for my things when I __________ someone call my name (pay, hear)

2. Mary __________ a bright yellow dress when I __________ her last (wear, see)

3. The fire __________ at 9 in the morning. (still burn)

4. Loan __________ up the kitchen when Peter __________ her to marry him. (clean, ask)

5. My dog __________ along quietly when Mary’s Pekinese ________ him. (walk, attack)

6. When John __________ she __________ lunch. She said she always _________ lunch at 11:30. (arrive, have, have)

Đáp án

1. I _____was paying_____ for my things when I _____heard_____ someone call my name (pay, hear)

2. Mary _____was wearing_____ a bright yellow dress when I _____saw_____ her last (wear, see)

3. The fire _____was still burning_____ at 9 in the morning. (still burn)

4. Loan _____was cleaning_____ up the kitchen when Peter _____asked_____ her to marry him. (clean, ask)

5. My dog _____was walking_____ along quietly when Mary’s Pekinese _____attacked_____ him. (walk, attack)

6. When John _____arrived_____ she _____was having_____ lunch. She said she always _____had_____ lunch at 11:30. (arrive, have, have)

Trên đây là phần bài tập thì quá khứ tiếp diễn – một trong những kiến thức quan trọng nhất trong tiếng Anh. Các bạn cần chăm chỉ làm bài tập đầy đủ sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức và cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn. Chúc các bạn học tập thật hiệu quả!  Bạn hãy ghé thăm  Học ngữ pháp tiếng Anh  để có thêm kiến thức mỗi ngày.

Viết một bình luận