Thợ xây tiếng Anh là gì? Ý nghĩa cùng từ vựng liên quan

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Thợ xây là khái niệm được dùng để chỉ những người làm công việc xây dựng và lắp đặt nhà cửa hoặc các công trình cơ sở hạ tầng. Hôm nay, Bhiu.edu.vn sẽ giới thiệu đến bạn bài viết Thợ xây tiếng Anh là gì? Ý nghĩa cùng từ vựng liên quan để giải đáp thắc mắc này cho bạn nhé! Cùng Bhiu ôn tập ngay thôi nào. 

Thợ xây tiếng Anh là gì?

Thợ xây có tên tiếng Anh là Builder. Công việc của một Builder là xây dựng, sửa chữa nhà, các tòa nhà hoặc xây dựng và tạo ra, phát triển một cái gì đó.

Thợ xây tiếng Anh là gì?
Thợ xây tiếng Anh là gì?

Công việc chính của một thợ xây dựng chính là trộn vữa, trộn hồ và xi măng, phụ hồ, đào đất, quét vôi tại các công trình xây dựng. Hầu hết thợ xây dựng đều tự học như kiểu nghề dạy nghề. Khởi đầu là ở những vị trí như thợ phụ, thợ nề chuyên phụ việc cho thợ chính đến khi thành thạo nghề có thể trở thành thợ chính.

Thời gian làm việc sẽ không cố định và thường không có ngày nghỉ. Tiền lương sẽ được trả theo ngày hoặc theo tháng nên các thợ xây có kinh tế rất khó khăn. Đây cũng chính là những vất vả của nghề thợ xây mà bất kỳ người thợ xây dựng nào cũng phải đối mặt. 

Các ví dụ về Builder

 • My grandfather thinks we’ll need to pay a builder to take this wall down.

Ông tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cần phải trả tiền cho một người xây dựng để phá bỏ bức tường này.

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
 • Jake’s company got a local builder to do the work for them.

Công ty của Jake thuê một thợ xây dựng địa phương để thực hiện công việc cho họ.

 • Most of the bricklaying has been subcontracted out to a local builder.

Hầu hết việc lát gạch đã được ký hợp đồng với một công ty xây dựng địa phương.

 • The builder made a preliminary sketch of the shape of the new house. 

Người xây dựng đã phác thảo sơ bộ về hình dáng của ngôi nhà mới.

 • The Great Pyramids of Giza are a living monument to the skill of their builders.

Đại kim tự tháp Giza là tượng đài sống cho kỹ năng của những người xây dựng chúng.

 • Local builders and craftsmen were hired to work on the Opera House restoration project. 

Những người thợ xây dựng và thợ thủ công địa phương đã được thuê để làm việc trong dự án trùng tu nhà hát Opera. 

 • Tommy’s communication skills made him a highly effective team builder and mentor.

Kỹ năng giao tiếp của Tommy khiến anh ấy trở thành một người cố vấn và xây dựng nhóm hiệu quả cao. 

 • The houses looked like a builder’s yard, with stacks of bricks and piles of sand in the garden.

Những ngôi nhà trông giống như sân của thợ xây, với những đống gạch và đống cát trong vườn.

Xem thêm: Nhà thầu tiếng Anh là gì

Bộ từ vựng về Builder

 • site hut /saɪt hʌt/: Lán, công trường
 • site fence /saɪt fɛns/: tường rào công trường
 • signboard /ˈsaɪnbɔːd/: Bảng báo hiệu
 • shutter /ˈʃʌtə: si/: cốp pha
 • removable gate /rɪˈmuːvəbl geɪt/: Cửa tháo rời được
 • racking back /ˈrækɪŋ bæk/: đầu chờ xây
 • plumb bob /plʌm bɒb/: dây dọi
 • mortar pan /ˈmɔːtə pæn/: thùng vữa
 • mortar /ˈmɔːtə/: vữa
 • mixing drum /ˈmɪksɪŋ drʌm/: Trống trộn bê tông
 • mixer operator /ˈmɪksər ˈɒpəreɪtə/: công nhân đứng máy trộn vữa, bê tông
 • masonry bonds /ˈmeɪsnri bɒndz/: Các cách xây
 • road builder /rəʊd ˈbɪldə/: người làm đường
 • master builder /ˈmɑːstə ˈbɪldə/: người xây dựng bậc thầy
 • local builder /ˈləʊkəl ˈbɪldə/: thợ  xây dựng địa phương
 • house builder /haʊs ˈbɪldə/: thợ xây nhà
 • team builder /tiːm ˈbɪldə/: người xây dựng nhóm
 • community builder /kəˈmjuːnɪti ˈbɪldə/: người xây dựng cộng đồng
 • careerbuilder /kəˈrɪə ˈbɪldə/: xây dựng sự nghiệp
 • trowel /ˈtraʊəl/: cái bay thợ nề
 • thick lead pencil /θɪk liːd ˈpɛnsl/: bút chì đầu đậm
 • stretching course /ˈstrɛʧɪŋ kɔːs/: hàng, lớp xây dọc
 • stretching bond /ˈstrɛʧɪŋ bɒnd/: cách xây hàng dài
 • standard brick /ˈstændəd brɪk/: gạch tiêu chuẩn
 • stacked shutter boards /stækt ˈʃʌtə bɔːdz/: chồng ván gỗ cốp pha
 • stack of bricks /stæk ɒv brɪks/: đống gạch, chồng gạch
 • spirit level /ˈspɪrɪt ˈlɛvl/: ống ni vô của thợ xây

Bài viết trên đây là về chủ đề Thợ xây tiếng Anh là gì? Ý nghĩa cùng từ vựng liên quan. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Và đừng quên theo dõi chuyên mục Vocabulary của BHIU để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé! Chúc các bạn học tập tốt!

Viết một bình luận