Tổng Hợp Kiến Thức Về Câu Điều Kiện Loại 2

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Để học tốt môn ngoại ngữ, bạn cần phải có kiến thức ngữ pháp vững vàng để hỗ trợ cho các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Để giúp bạn có thể nâng cao được kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của mình. Hôm nay Bhiu sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Tổng Hợp Kiến Thức Về Câu Điều Kiện Loại 2.

Câu điều kiện loại 2
Câu điều kiện loại 2

1. Câu điều kiện loại 2 là gì?

Câu điều kiện loại 2 là loại câu dùng để diễn tả các sự việc hay các điều kiện “không thể” xảy ra ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai. Và chúng thường được biết đến như là câu điều kiện không có thật ở hiện tại. Điều kiện này chỉ là một giả thiết, một ước muốn nào đó trái ngược với hiện tại.

  • If Hoa had a million USD, Hoa would buy an Audi. (Nếu Hoa có một triệu đô la, cô ấy sẽ mua chiếc xe Audi.) ⇐ hiện tại Hoa không có tiền.
Mệnh đề điều kiệnMệnh đề chính
If + S + V-ed /V2
To be: were / weren’t
S + would / could / should + V1
(wouldn’t / couldn’t + V1)

Cách sử dụng cấu trúc

  • Dùng để diễn tả các sự việc, hay khả năng nào đó trái ngược hoặc không thể diễn ra ở thời điểm thực tại hoặc tương lai.

Ex: If Lan were here now, the party would be more exciting. (Hiện tại Lan không có mặt ở bữa tiệc)

  • Dùng để khuyên bảo ai đó(If I were you. . .)

Ex: If I were Lan, I would never buy that car. (nếu tôi là Hoa, tôi sẽ không bao giờ mua chiếc xe đó).

Cách sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 2
Cách sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 2

2. Biến thể của câu điều kiện loại 2

Biến thể của mệnh đề chính

If + S+ past simple, S + would /could/might/had to…. + be V-ing

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Ex: If Lan stayed at home, she would be lying on her bed now. (Nếu Lan ở nhà thì giờ này cô ấy đang nằm dài trên giường.)

If + past simple, past simple

Ex: If Lan were rich, she bought this car. (Nếu Lan giàu thì cô ấy mua chiếc xe này.)

Biến thể của mệnh đề if

If + S + Past Continuous, S + would/could + V-inf

Ex: If Lan were studying, I wouldn’t disturb her. (Nếu Lan đang học bài thì tôi sẽ không làm phiền cô ấy đâu.)

If + S + Past Perfect, S + would/could + V-inf

Ex: If we hadn’t studied last night, we wouldn’t have done well on the test. (Nếu tối qua chúng ta không không học bài thì hôm nay không thể làm bài tập tôt.)

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 1

3. Bài tập áp dụng câu điều kiện loại 2

1.  If they  __________the same problem you had as a child, they might not have succeeded in life as well as you have.

a. have                   B. would have  C. had had  D. should have

2. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

a. would have visited          B. visited                      C. had visited  D. visit

3. __________more help, you would call your neighbor.

a. needed                    B. should I need  C. I have needed  D. I should need

4. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years.

a. had I known                      B. did I know               C. If I know   D. If I would know

5. Do you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?

a. spoke                   B. speak                C. had spoken  D. will speak

6. If I can give you one good reason for your acting like this, __________this incident again.

a. I will never mention   B. I never mention

c. will I never mention              D. I don’t mention

7. If I had known Lan was asleep, I __________so much noise when I came in.

a. didn’t make                  B. wouldn’t have made

c. won’t make               D. don’t make

8. Unless you __________all of her questions, She can’t do anything to help you.

a. answered                  B. answer  C. would answer  D. are answering

9. Had you told me that this was going to happen, I __________it.

a. would have never believed                          B. don’t believe

c. hadn’t believed                                         D. can’t believe

10. If Lan __________to go on the trip, would you have gone?

a. doesn’t agree                  B. didn’t agree   C. hadn’t agreed  D. wouldn’t agree

11. J: “Hoang went to the hospital alone”,

K: “If __________,I would have gone with him”.

a. had he told me                  B. he had told me  C. he has told me  D. he would tell me

12. If you __________, I would have brought my friends over to your house yesterday to watch T.V, but I didn’t want to bother you.

a. had studied                   B-studied  C. hadn’t studied   D. didn’t study

13. Phong: “Did you need help with your Math last night?”.

Mai: “If I had needed, I __________you”.

a. would call               B. called   C. would have called            D. will call

14. If someone __________ in to the store, smile and say, “May I help you?”

a. comes              B. came  C. come  D. should come

15. “Here’s my phone number”.

“Thanks. I‘ll give you a call if I __________some help tomorrow”

Đáp án

1.C

2.A

3.B

4.A

5.A

6.A

7.B

8.B

9.A

10.C

11.B

12.C

13.C

14.A

15.B

Bài viết trên đây là về Tổng Hợp Kiến Thức Về Câu Điều Kiện Loại 2. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Và đừng quên ghé thăm chuyên mục Grammar để có thêm kiến thức mỗi ngày nhé!

Viết một bình luận