Tổng hợp bài tập câu hỏi đuôi lớp 9 kèm đáp án

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

“Bạn đọc nhiều sách về kinh tế, nhỉ?”. Vậy các bạn có biết những câu hỏi như vậy trong tiếng Anh chúng sẽ được biểu đạt bằng cấu trúc gì không nào? Đó là cấu trúc câu hỏi đuôi (Question Tag). Để giúp bạn có thể hiểu rõ và nắm chắc về lý thuyết và các trường hợp câu hỏi đuôi đặc biệt, hãy cùng với Bhiu.edu.vn ôn tập bộ bài tập câu hỏi đuôi lớp 9 dưới đây nhé. 

Bài tập câu hỏi đuôi lớp 9
Bài tập câu hỏi đuôi lớp 9

Nguyên tắc chung khi thành lập câu hỏi đuôi (Question Tag)

 1. Nếu câu nói trước là câu khẳng định, câu hỏi đuôi phải ở thể phủ định.
 2. Nếu câu nói trước là câu phủ định, câu hỏi đuôi phải ở thể khẳng định.
Nguyên tắc chung khi thành lập câu hỏi đuôi

Công thức của câu hỏi đuôi

S + V, + Trợ động từ/to be (not) + S?
S + Trợ động từ/to be (not) V, + Trợ động từ/to be + S?

Ex: You are not going to the school, are you? 

→ Bạn sẽ không đến trường phải không? 

Liam has worked for this company for 5 years, hasn’t he? 

→ Liam đã làm việc cho công ty ấy 5 năm rồi, đúng chứ?

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Evelyn lives in New York, hasn’t she?

Evelyn sống tại New York phải không?

Một số trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi

 1. Câu hỏi đuôi của I am là aren’t I

Ex:  I’m not the leader of this team, am I?

 1. Câu hỏi đuôi với Let’s

Ex: Let’s use the smartphone, shall you?

 1. Khi chủ ngữ là Everyone, someone, no one, anyone, anybody, nobody,… câu hỏi đuôi là “they”

Ex: No one in this call is taller than Ryan, are they?

 1. Khi chủ ngữ là nothing, anything, something, everything, that, this” thì câu hỏi đuôi dùng “it”

Ex: Nothing in the room was stolen, wasn’t it?

 1. Khi trong câu chứa các trạng từ phủ định như Never, Seldom, Hardly, Little, Few,…thì phần câu hỏi đuôi vẫn sẽ ở dạng khẳng định.

Ex: Ivan usually go to the cinema with his friends every Sunday, does he? 

 1. Câu hỏi với used to ta sẽ dùng didn’t cho câu hỏi đuôi

Ex: Julia used to take her children to the water park once a week, didn’t she?

Một số trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi
Một số trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi

Bài tập tiếng Anh về câu hỏi đuôi kèm đáp án

Exercise 1

 1. Stockholm is the capital of Sweden, ______________________?
 1. Aaron had better try harder, ______________________?
 1. There’s nothing on television tonight, ______________________?
 1. That’s the guy who was on television the other night, ______________________?
 1. That’s the guy that won the pools, ______________________?
 1. Ellen won’t be here for another hour, ______________________?
 1. Mr Alfie is from New Zealand, ______________________?
 1. This car isn’t in the garage, ______________________?
 1. You are David, ______________________?
 1. Phoebe has answered the teacher’s question, ______________________?
 1. Ethan is from Indonesia, ______________________?
 1. Helena wasn’t listening, ______________________?
 1. George isn’t sleeping, ______________________?
 1. Ian and Kelly will arrive at Heathrow, ______________________?
 1. James has been to Texas, ______________________?
 1. Tigers like meat, ______________________?
 1. Kent played handball yesterday, ______________________?
 1. They are going home from high school, ______________________?
 1. Ruby didn’t do her homework last Friday, ______________________?
 1. Liam could have bought a new car, ______________________?
 1. Luke will come tonight, ______________________?
 1. Victoria visited her grandparents, ______________________?
 1. Helen and Mark arrived late yesterday, ______________________?
 1. Selena wasn’t there, ______________________?
 1. Jasmine has gone to the supermarket, ______________________?
 1. I will help you, ______________________?
 1. You shouldn’t do that, ______________________?
 1. The thief was arrested yesterday, ______________________?
 1. The computer is broken, ______________________?
 1. Our English teacher is very nice, ______________________?
 1. I am a doctor, ______________________?
 1. Mrs. Aurora ate a lot of fish yesterday, ______________________?
 1. Kent didn’t visit his grandfather last week, ______________________?
 1. You don’t like fishing, ______________________?
 1. Violet likes Noah Chin, ______________________?
 1. Brenna must come to the party, ______________________?
 1. Stella will buy the new dress, ______________________?
 1. Oscar and Paul were sad yesterday, ______________________?
 1. Agnes always sleeps early, ______________________?
 1. Sam won’t be happy, ______________________?
 1. George Washington was the first President of the America, ______________________?
 1. Mr Dylan is from Liverpool, ______________________?

Đáp án:

 1. isn’t it
 1. hadn’t he
 1. is there
 1. isn’t it
 1. isn’t it
 1. will she
 1. isn’t he
 1. is it
 1. aren’t you
 1. hasn’t she
 1. isn’t he
 1. was she
 1. is he
 1. won’t they
 1. hasn’t he
 1. don’t they
 1. didn’t he
 1. aren’t they
 1. did she
 1. couldn’t he
 1. won’t he
 1. didn’t she
 1. didn’t they
 1. was she
 1. hasn’t she
 1. won’t I
 1. should you
 1. wasn’t he
 1. isn’t it
 1. isn’t he/she
 1. aren’t I
 1. didn’t she
 1. did she
 1. do you
 1. doesn’t she
 1. mustn’t she
 1. won’t she
 1. weren’t they
 1. doesn’t she
 1. will he
 1. wasn’t he
 1. isn’t he

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

They dislike writing a songs, __________?

 1. do they
 2. don’t they
 3. did they
 4. do not they

Catherine’s niece will go to Russia, __________?

 1. will she
 2. won’t she
 3. will he
 4. won’t he

The solution is imposible, ________?

 1. is it
 2. isn’t it
 3. is the solution
 4. isn’t the solution

I don’t like this novel, ____________ I?

 1. do
 2. don’t
 3. does
 4. doesn’t

The cow has taken the food, ___________?

 1. has it
 2. hasn’t it
 3. does it
 4. doesn’t it

Rosie cut her hair, __________?

 1. did she
 2. does she
 3. doesn’t she
 4. didn’t she

Jena was not studying Korea at 8 o’clock yesterday, __________?

 1. was she
 2. was not she
 3. wasn’t she
 4. isn’t she

I am not lazy, _______?

 1. am I
 2. are I
 3. aren’t I
 4. amn’t I

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. A
 5. B
 6. D
 7. A
 8. A

Xem thêm: Tổng hợp bộ bài tập câu hỏi đuôi lớp 11 có đáp án

Tải bài tập câu hỏi đuôi lớp 9 kèm đáp án PDF

>>> Tải ngay: Tại đây

Bài viết trên đây là về chủ đề bài tập câu hỏi đuôi lớp 9 kèm đáp án. Bhiu hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn và đạt kết quả cao! Và đừng quên theo dõi chuyên mục Grammar để học các cấu trúc ngữ pháp quan trọng nhé!

Viết một bình luận