Trọn bộ từ vựng tiếng Anh lớp 10 đầy đủ nhất theo sách mới

Học bổng hè 26 triệu tại IELTS Vietop

Chương trình tiếng Anh lớp 10 sẽ có những chủ đề khó hơn, và nhiều từ vựng hơn để các bạn học sinh phải ghi nhớ hơn. Vì vậy, trong bài viết này BHIU sẽ tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10 một cách đầy đủ để giúp các bạn ghi nhớ từ vựng theo các chủ đề dễ dàng hơn.

Từ vựng tiếng anh lớp 10

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 đầy đủ nhất

Dưới đây là tổng hợp chi tiết và đầy đủ nhất từ vựng tiếng Anh lớp 10:

UNIT 1. A DAY IN THE LIFE OF (Một ngày trong cuộc sống của…) 

 1. daily routine /ˈdeɪli ruːˈtiːn/ (n) có nghĩa là: thói quen hằng ngày, công việc hằng ngày
 2. bank(n) [bæηk] có nghĩa là: bờ
 3.  boil (v) [bɔil]có nghĩa là: luộc, đun sôi(nước)
 4.  plough(v) [plau]có nghĩa là: cày( ruộng)
 5.  harrow(v) [‘hærou]có nghĩa là: bừa(ruộng)
 6.  plot of land(exp)có nghĩa là: thửa ruộng
 7.  fellow peasant(exp)có nghĩa là: bạn nông dân
 8.  lead(v) [led]có nghĩa là: dẫn, dắt(trâu)
 9.  buffalo(n) [‘bʌfəlou]có nghĩa là: con trâu
 10.  field(n) [ficó nghĩa là:ld]có nghĩa là: đồng ruộng, cánh đồng
 11.  pump(v) [pʌmp]có nghĩa là: bơm(nước)
 12.  chat(v) [t∫æt]=talk in a friendly waycó nghĩa là: nói chuyện phím, tán gẫu
 13.  crop(n) [krɔp]có nghĩa là: vụ, mùa
 14.  do the transplanting(exp) [træns’plɑcó nghĩa là:ntin]có nghĩa là: cấy( lúa)
 15.  be contented with(exp) [kən’tentid]=be satisfied with(exp)[‘sætisfaid]có nghĩa là: hài lòng
 16.  go off =ring(v)có nghĩa là: reo leo, reng len( chuông)
 17.  get ready [get ‘redi]= prepare(v) [pri’peə]có nghĩa là: chuẩn bị
 18.  be disappointed with(exp) [disə’pɔint]có nghĩa là: thất vọng
 19.  be interested in(exp) [‘intristid] có nghĩa là: thích thú, quan tâm
 20.  local tobaccocó nghĩa là: [‘loukəl tə’bækou] có nghĩa là: thuốc lào
 21.  cue(n) [kjucó nghĩa là:] có nghĩa là: sự gợi ý, lời ám chỉ
 22.  alarm(n) [ə’lɑcó nghĩa là:m]=alarm clockcó nghĩa là: đồng hồ báo thức
 23.  break(n) [breik]có nghĩa là: sự nghỉ
 24.  take an hour’s restcó nghĩa là: nghỉ ngơi 1 tiếng
 25.  take a short rest(exp)có nghĩa là: nghỉ ngơi ngắn (take-took-taken)
 26.  neighbor(n) [‘neibə]có nghĩa là: người láng giềng
 27.  option(n) [‘ɔp∫n]có nghĩa là:sự chọn lựa, quyền lựa chọn
 28.  go and see(exp)=visit(v) [‘vizit]có nghĩa là: viếng thăm
 29.  occupation(n) [,ɒkjʊ’pei∫n]= job(n) [dʒɔb]có nghĩa là: nghề nghiệp, công việc.

UNIT 2. SCHOOL TALKS (Những buổi nói chuyện ở trường) 

 1.  international(a) có nghĩa là:thuộc về quốc tế
 2.  semester(n) có nghĩa là: học kỳ
 3.  flat(n) có nghĩa là: căn hộ
 4.  narrow(a) có nghĩa là: chật chội
 5.  occasion(n) có nghĩa là: dịp
 6.  corner shop có nghĩa là: cửa hàng ở góc phố
 7.  marital status có nghĩa là: tình trạng hôn nhân
 8.  stuck(a)có nghĩa là: bị tắt, bị kẹt
 9.  occupation(n) có nghĩa là: nghề nghiệp
 10.  attitude(n) có nghĩa là: thái độ
 11.  applicable(a) có nghĩa là: có thể áp dụng
 12.  opinion(n) có nghĩa là: ý kiến
 13.  profession(n) có nghĩa là:nghề nghiệp
 14.  marvellous(a) có nghĩa là: kỳ lạ, kỳ diệu
 15.  nervous(a) có nghĩa là: lo lắng
 16.  awful(a) có nghĩa là: dễ sợ, khủng khiếp
 17.  improve(v) có nghĩa là: cải thiện, cải tiến
 18.  headache(n) có nghĩa là: đau đầu
 19.  consider(v) có nghĩa là: xem xét
 20.  backache(n) có nghĩa là: đau lưng
 21.  threaten(v) có nghĩa là: sợ hãi
 22.  toothache(n) có nghĩa là: đau răng
 23.  situation(n) có nghĩa là: tình huống, hoàn cảnh

UNIT 3. PEOPLE’S BACKGROUND (Lí lịch con người)

 1.  training(n) [‘treiniη]có nghĩa là: đào tạo
 2.  general educationcó nghĩa là: [‘dʒenərəl ,edjucó nghĩa là:’kei∫n]có nghĩa là: giáo dục phổ thông
 3.  strong-willed(a) [‘strɔη’wild]có nghĩa là: ý chí mạnh mẽ
 4.  ambitious(a) [æm’bi∫əs] khát vọng lớn
 5.  intelligent(a) [in’telidʒənt]có nghĩa là:thông minh
 6.  brilliant(a)có nghĩa là: [‘briljənt]có nghĩa là: sáng láng
 7.  humane(a) [hjucó nghĩa là:’mein]có nghĩa là: nhân đạo
 8.  mature(a) [mə’tjuə]có nghĩa là: chín chắn, trưởng thành
 9.  harbour(v)[‘hɑcó nghĩa là:bə]có nghĩa là:nuôi dưỡng(trong tâm trí)
 10.  background(n) [‘bækgraund]có nghĩa là: bối cảnh
 11.  career(n) [kə’riə] có nghĩa là:sự nghiệp
 12.  abroad(adv) [ə’brɔcó nghĩa là:d]có nghĩa là: nước ngòai
 13.  appearance(n) [ə’piərəns]có nghĩa là: vẻ bên ngòai
 14.  private tutor(n) [‘praivit ‘tjucó nghĩa là:tə] có nghĩa là:gia sư
 15.  interrupt(v) [,intə’rʌpt]có nghĩa là: gián đọan
 16.  primary schoolcó nghĩa là: trường tiểu học(từ lớp 1-5)
 17.  realise(v) [‘riəlaiz]có nghĩa là: thực hiện
 18.  secondary school(n)có nghĩa là: Trường trung học(từ lớp6-12)
 19.  schoolwork(n)có nghĩa là: công việc ở trường
 20.  a degree [di’gricó nghĩa là:] in Physicscó nghĩa là: bằng cử nhân ngành vật Lý
 21.  favorite(a) [‘feivərit]có nghĩa là: ưa thích
 22.  with flying[‘flaiiη] colourscó nghĩa là: xuất sắc,hạng ưu
 23.  foreign [‘fɔrin] languagecó nghĩa là: môn ngọai ngữ
 24.  srchitecture(n) [‘ɑcó nghĩa là:kitekt∫ə]có nghĩa là: kiến trúc
 25.  from then oncó nghĩa là: từ đó trở đi
 26.  a PhD [,picó nghĩa là: eit∫ ‘dicó nghĩa là:] có nghĩa là: bằng tiến sĩ
 27.  tragic(a) [‘trædʒik]có nghĩa là: bi thảm
 28.  take(v) [teik] upcó nghĩa là: tiếp nhận
 29.  office worker(n)[‘ɔfis ‘wə:k] có nghĩa là: nhân viên văn phòng
 30.  obtain(v): [əb’tein] có nghĩa là: giành được, nhận
 31.  professor(n)có nghĩa là: [prə’fesə] giáo sư
 32.  education(n) [,edju:’kei∫n] có nghĩa là: sự giáo dục
 33.  to be awarded [ə,wɔcó nghĩa là:’did]có nghĩa là: được trao giải
 34.  determine(v) [di’təcó nghĩa là:min]có nghĩa là: xác định
 35.  experience(n) [iks’piəriəns]có nghĩa là: điều đã trải qua
 36.  ease(v) [icó nghĩa là:z]có nghĩa là: giảm nhẹ, vơi bớt
 37.  founding(n) [‘faundliη]có nghĩa là: sự thành lập
 38.  humanitarian(a) [hjucó nghĩa là:,mæni’teəriən]có nghĩa là: nhân đạo
 39.  C.V(n)có nghĩa là: bản sơ yếu lí lịch
 40.  attend(v) [ə’tend]có nghĩa là: tham dự, có mặt
 41.  previous(a) [‘pricó nghĩa là:viəs]có nghĩa là: trước đây
 42.  tourist guide(n)có nghĩa là: hướng dẫn viên du lịch
 43.  telephonist(n) [ti’lefənist]có nghĩa là: ng ười trực điện thoại
 44.  cue(n) [kjucó nghĩa là:]có nghĩa là: gợi ý
 45.  travel agency(n) [‘trævl’eidʒənsi]có nghĩa là: văn phòng du lịch
 46.  unemployed (a) [,ʌnim’plɔid] có nghĩa là: thất nghiệp

UNIT 4. SPECIAL EDUCATION (Giáo dục đặc biệt)

 1.  list(n) [list]có nghĩa là: danh sách
 2.  blind (n) [blaind]có nghĩa là: mù
 3.  deaf (n) [def]có nghĩa là: điếc
 4.  mute (n) [mju:t]có nghĩa là: câm
 5.  alphabet (n) [‘ælfəbit]có nghĩa là: bảng chữ cái
 6.  work out (v) [wə:k, aut] có nghĩa là: tìm ra
 7.  message (n) [‘mesidʒ]có nghĩa là: thông điệp
 8.  doubt (n) [daut]có nghĩa là: sự nghi ngờ
 9.  special (a) [‘spe∫l]có nghĩa là: đặc biệt
 10.  disabled (a) [dis’eibld]có nghĩa là: tàn tật
 11.  dumb (a) [dʌm]có nghĩa là: câm
 12.  mentally (adv) [‘mentəli]có nghĩa là: về mặt tinh thần
 13.  retarded (a) [ri’tɑ:did]có nghĩa là: chậm phát triển
 14.  prevent sb from doing sth (exp.) có nghĩa là: ngăn cản ai làm gì
 15.  proper (a) [‘prɔpə] có nghĩa là: thích đáng
 16.  schooling (n) [‘sku:liη] có nghĩa là: sự giáo dục ở nhà trường
 17.  opposition (n) [,ɔpə’zi∫n]có nghĩa là: sự phản đối
 18.  gradually (adv) [‘grædʒuəli]có nghĩa là: từ từ
 19.  arrive (v) [ə’raiv]có nghĩa là: đến
 20.  make great efforts to do sth [greit , ‘efət] (exp.)có nghĩa là: nỗ lực rất nhiều để làm gì
 21.  time – comsuming (a) [‘taim kən’sju:miη] có nghĩa là: tốn thời gian
 22.  raise (v) [reiz]có nghĩa là: nâng, giơ
 23.  open up ( v) [‘oupən, ʌp]có nghĩa là: mở ra
 24.  demonstration (n) [,deməns’trei∫n] có nghĩa là: sự biểu hiện
 25.  add (v) [æd]có nghĩa là: cộng
 26.  subtract (v) [səb’trækt]có nghĩa là: trừ
 27.  be proud [praud] of sth (exp.) có nghĩa là: tự hào về điều gì đó
 28.  be different [‘difrənt] from sth (exp)có nghĩa là: không giống cái gì
 29.  Braille (n) [breil]có nghĩa là: hệ thống chữ nổi cho người mù
 30.  infer sth to sth (exp.) [in’fə:] có nghĩa là: suy ra
 31.  protest (v) [‘proutest]có nghĩa là: phản đối

UNIT 5. TECHNOLOGY AND YOU (Công nghệ và bạn)

Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 5
Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 5
 1. illustration (n) [,iləs’trei∫n]có nghĩa là: ví dụ minh họa
 2. central processing [‘prousesiη] unit (CPU) (n)có nghĩa là: thiết bị xử lí trung tâm
 3. keyboard (n) [‘ki:bɔ:d]có nghĩa là: bàn phím
 4. visual display unit (VDU) (n)[‘vi∫uəl, dis’plei, ‘ju:nit]có nghĩa là: thiết bị hiển thị
 5. computer screen [skri:n] (n)có nghĩa là: màn hình máy tính
 6. floppy [‘flɔpi] disk (n)có nghĩa là: đĩa mềm
 7. speaker (n) [‘spi:kə]có nghĩa là: loa
 8. scenic (a) [‘si:nik] có nghĩa là: thuộc cảnh vật
 9. scenic beauty [‘bju:ti] (n)có nghĩa là: danh lam thắng cảnh
 10. miraculous (a) [mi’rækjuləs]có nghĩa là: kì lạ
 11. device (n) [di’vais]có nghĩa là: thiết bị
 12. appropriate (a) [ə’proupriət]có nghĩa là: thích hợp
 13. hardware (n) [‘hɑ:dweə]có nghĩa là: phần cứng
 14. software (n) [‘sɔftweə]có nghĩa là: phần mềm
 15. be capable of doing (sth)(exp.)có nghĩa là: có khả năng làm (cái gì)
 16. calculate (v) [‘kælkjuleit]có nghĩa là: tính tóan
 17. speed up (v) [‘spi:d’ʌp]có nghĩa là: tăng tốc
 18. calculation (n) [,kælkju’lei∫n]có nghĩa là: sự tính tóan, phép tính
 19. multiply (n) [‘mʌltiplai]có nghĩa là: nhân
 20. divide (v) [di’vaid]có nghĩa là: chia
 21. with lightning speed [‘laitniη, spi:d] (exp.)có nghĩa là: với tốc độ chớp nhóang
 22. perfect (a) [‘pəc:fikt]có nghĩa là: hòan thiện
 23. accuracy (n) [‘ækjurəsi]có nghĩa là: độ chính xác
 24. electronic (a) [,ilek’trɔnik]có nghĩa là: thuộc về điện tử
 25. storage (n) [‘stɔ:ridʒ]có nghĩa là: sự lưu giữ
 26. data (n) [‘deitə]có nghĩa là: dữ liệu
 27. magical (a) [‘mædʒikəl]có nghĩa là: kì diệu
 28. typewriter (n) [‘taip,raitə]có nghĩa là: máy đánh chữ
 29. memo (n) [‘memou]có nghĩa là: bản ghi nhớ
 30. request [ri’kwest] for leave (exp.)có nghĩa là: đơn xin nghỉ
 31. communicator (n) [kə’mju:nikeitə]có nghĩa là: người/ vật truyền tin
 32. interact (v) [,intər’ækt]có nghĩa là: tiếp xúc
 33. entertainment (n) [,entə’teinmənt]có nghĩa là: sự giải trí
 34. link (v) [liηk]có nghĩa là: kết nối
 35. act on (v) [ækt, ɔn]có nghĩa là: ảnh hưởng
 36. mysterious (a) [mis’tiəriəs]có nghĩa là: bí ẩn
 37. physical (a) [‘fizikl]có nghĩa là: thuộc về vật chất
 38. invention (n) [in’ven∫n]có nghĩa là: sự phát minh
 39. provide (v) [prə’vaid]có nghĩa là: cung cấp
 40. personal (a) [‘pə:sənl]có nghĩa là: cá nhân
 41. material (n) [mə’tiəriəl]có nghĩa là: tài liệu
 42. 55. search for (v) [sə:t∫, fɔcó nghĩa là:]có nghĩa là: tìm kiếm
 43. scholarship (n) [‘skɔlə∫ip]có nghĩa là: học bổng
 44. surf [sə:f] on the net (exp.)có nghĩa là: lang thang trên mạng
 45. effective (a) [i’fektiv]có nghĩa là: hiệu quả
 46. capable (a) [‘keipəbl]có nghĩa là: có năng lực, giỏi
 47. transmit (v) [trænz’mit]có nghĩa là: truyền
 48. distance (n) [‘distəns]có nghĩa là: khỏang cách
 49. participant (n) [pɑ:’tisipənt]có nghĩa là: người tham gia
 50. rank (v) [ræηk]có nghĩa là: xếp hạng
 51. foreign language (n) [‘fɔrin, ‘læηgwidʒ]có nghĩa là: ngọai ngữ
 52. electric cooker (n) [i’lektrik, ‘kukə]có nghĩa là: nồi cơm điện
 53. air-conditioner (n)[‘eəkən’di∫ənə]có nghĩa là: máy điều hòa nhiệt độ
 54. in vain (exp.) [in, vein]có nghĩa là: vô ích
 55. instruction (n) [in’strʌk∫n]có nghĩa là: lời chỉ dẫn
 56. public telephone (n) [‘pʌblik, ‘telifoun]có nghĩa là: điện thọai công cộng
 57. make a call [kɔ:l] (exp.) có nghĩa là: gọi điện
 58. operate (v) [‘ɔpəreit] có nghĩa là:vận hành
 59. receiver (n) [ri’si:və] có nghĩa là: ống nghe
 60. dial tone (n) [‘daiəl, toun]có nghĩa là: tiếng chuông điện thọai
 61. insert (v) [‘insə:t] có nghĩa là: nhét vào
 62. slot (n) [slɔt]có nghĩa là: khe, rãnh
 63. press (v) [pres] có nghĩa là:nhấn
 64. require (v) [ri’kwaiə]có nghĩa là: yêu cầu
 65. emergency (n) [i’mə:dʒensi] có nghĩa là:sự khẩn cấp
 66. fire service (n) [‘faiə, ‘sə:vis] có nghĩa là:dịch vụ cứu hỏa
 67. ambulance (n) [‘æmbjuləns]có nghĩa là: xe cứu thương
 68. remote control (n) [ri’mout,kən’troul]có nghĩa là: điều khiển từ xa
 69. adjust (v) [ə’dʒʌst]có nghĩa là: điều chỉnh
 70. cord (n) [kɔ:d] có nghĩa là: rắc cắm ti vi
 71. plug in (v) [plʌg, in]có nghĩa là: cắm vào
 72. dial (v) [‘daiəl]có nghĩa là: quay số
 73. make sure [∫uə] of sth/ that (exp.)có nghĩa là: đảm bảo

Xem thêm bài viết liên quan: Từ vựng tiếng Anh lớp 11

UNIT 6. AN EXCURSION (Một chuyến du ngoạn)

 1. in the shape [∫eip] of có nghĩa là: có hình dáng
 2. lotus (n) [‘loutəs]có nghĩa là: hoa sen
 3. picturesque (a) [,pikt∫ə’resk]có nghĩa là: đẹp như tranh vẽ
 4. wonder (n) [‘wʌndə]có nghĩa là: kỳ quan
 5. altitude (n) [‘æltitju:d]có nghĩa là: độ cao
 6. excursion (n) [iks’kə:∫n]có nghĩa là: chuyến tham quan, du ngoạn
 7. pine (n) [pain]có nghĩa là: cây thông
 8. forest (n) [‘fɔrist]có nghĩa là: rừng
 9. waterfall (n) [‘wɔ:təfɔ:l]có nghĩa là: thác nước
 10. valley [‘væli] of love có nghĩa là: thung lũng tình yêu
 11. come to an end: có nghĩa là: kết thúc
 12. have a day off [ɔ:f] có nghĩa là: có một ngày nghỉ
 13. occasion (n) [ə’keiʒn]có nghĩa là: dịp
 14. cave (n) [keiv]có nghĩa là: động
 15. formation (n) [fɔc:’mei∫n]có nghĩa là: hình thành, kiến tạo
 16. besides (adv) [bi’saidz] có nghĩa là: bên cạnh đó, với lại
 17. instead (adv) [in’sted]có nghĩa là: thay vào đó
 18. sunshine (n) [‘sʌn∫ain]có nghĩa là: ánh nắng ( mặt trời)
 19. get someone’s permission [pə’mi∫n]có nghĩa là: xin phép ai đó
 20. stay the night away from home có nghĩa là: ở xa nhà một đêm
 21. persuade (v) [pə’sweid]có nghĩa là: thuyết phục
 22. destination (n) [,desti’nei∫n]có nghĩa là: điểm đến
 23. prefer (v) [pri’fə:(r)] sth to sth else có nghĩa là: thích một điều gì hơn một điều gì khác.
 24. anxious (a) [‘æηk∫əs]có nghĩa là: nôn nóng
 25. boat [bout] trip có nghĩa là: chuyến đi bằng tàu thủy
 26. sundeck (n) [‘sʌndek]có nghĩa là: boang tàu
 27. get sunburnt [‘sʌnbə:nt]có nghĩa là: bị cháy nắng
 28. car -sickness (n) [kɑ:,’siknis]có nghĩa là: say xe
 29. plenty [‘plenti] of có nghĩa là: nhiều
 30. by one’s self có nghĩa là: một mình
 31. suitable (a) [‘su:təbl] for sb có nghĩa là: phù hợp với ai đó
 32. refreshments (n) [ri’fre∫mənts]có nghĩa là: bữa ăn nhẹ và đồ uống
 33. occupied (a) [‘ɒkjʊpaied]có nghĩa là: đã có người ( sử dụng)
 34. stream (n) [stricó nghĩa là:m]có nghĩa là: dòng suối
 35. sacred (a) [‘seikrid]có nghĩa là: thiêng liêng
 36. surface (n) [‘sə:fis]có nghĩa là: bề mặt
 37. associated (a) [ə’sou∫iit]có nghĩa là: kết hợp
 38. impressive (a) [im’presiv]có nghĩa là: hùng vĩ, gợi cảm
 39. Botanical [bə’tænikəl] garden có nghĩa là: Vườn Bách Thảo
 40. glorious (a) [‘glɔcó nghĩa là:riəs]có nghĩa là: rực rỡ
 41. merrily (adv) [‘merili] có nghĩa là:say sưa
 42. spacious (a) [‘spei∫əs] có nghĩa là:rỗng rãi
 43. grassland (n) [‘gracó nghĩa là:slænd]có nghĩa là: bãi cỏ
 44. bring (v) along [ə’lɔη] có nghĩa là: mang theo
 45. delicious (a) [di’li∫əs]có nghĩa là: ngon lành
 46. sleep [sli:p] (v) soundly có nghĩa là: ngủ say
 47. pack (v) [pæk] upcó nghĩa là: gói ghém
 48. left-overs (n) [‘left’ouvəz]có nghĩa là: những thứ còn thừa lại
 49. peaceful (a) [‘pi:sfl]có nghĩa là: yên tĩnh
 50. assemble (v) [ə’sembl]có nghĩa là: tập hợp lại
 51. confirmation (n) [,kɔnfə’mei∫n]có nghĩa là: xác nhận

UNIT 7. THE MASS MEDIA (Phương tiện truyền thông đại chúng)

Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 7
Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 7
 1.  mass /mæs/(n) có nghĩa là: số nhiều
 2.  medium [‘mi:diəm] (s.n) có nghĩa là:phương tiện truyền thông
 3.  media [‘mi:diə] (pl.n) có nghĩa là:
 4.  mass media (n) có nghĩa là: phương tiện thông tin đại chúng
 5.  channel [‘t∫ænl] (n) có nghĩa là: kênh truyền hình
 6.  Population and Development có nghĩa là: [,pɔpju’lei∫n] [di’veləpmənt]có nghĩa là: dân số và phát triển
 7.  TV series (n) [‘siəri:z]có nghĩa là: phim truyền hình dài tập
 8.  folk songs (n) [fouk]có nghĩa là: dân ca
 9.  New headlines (n) [‘hedlain] có nghĩa là: điểm tin chính
 10.  weather Forecast (n) [‘fɔ:kæcó nghĩa là:st] có nghĩa là: dự báo thời tiết
 11.  quiz show [kwiz]có nghĩa là: trò chơi truyền hình
 12.  portrait of life (n) [‘pɔ:trit]có nghĩa là: chân dung cuộc sống
 13.  documentary (n) [,dɔkju’mentri]có nghĩa là: phim tài liệu
 14.  wildlife World (n) [‘waildlaif]có nghĩa là: thế giới động vật hoang dã
 15.  around the world có nghĩa là: vòng quanh thế giới
 16.  adventure (n) [əd’vent∫ə(r)]có nghĩa là: cuộc phiêu lưu
 17.  Road of life có nghĩa là: Đường đời
 18.  punishment (n) [‘pʌni∫mənt]có nghĩa là: sự trừng phạt
 19.  People’s Army (n) [‘a:mi]có nghĩa là: Quân đội nhân dân
 20.  drama (n) [‘dra:mə] có nghĩa là: kịch
 21.  culture (n)[‘kʌlt∫ə]có nghĩa là: văn hóa
 22.  education (n) [,edju’kei∫n]có nghĩa là: sự giáo dục
 23.  comment (n) có nghĩa là: [‘kɔment]có nghĩa là: lời bình luận
 24.  comedy (n)[‘kɔmidi] có nghĩa là: hài kịch
 25.  cartoon (n) [ka:’tucó nghĩa là:n]có nghĩa là: hoạt hình
 26.  provide (v)[prə’vaid]có nghĩa là: cung cấp
 27.  orally (adv) [‘ɔ:rəli]có nghĩa là: bằng lời, bằng miệng
 28.  aurally (adv)[‘ɔ:rəli]có nghĩa là: bằng tai
 29.  visually (adv)[‘viʒuəli]có nghĩa là: bắng mắt
 30.  Deliver (v) [di’livə]có nghĩa là: phát biểu, bày tỏ
 31.  feature (n)[‘fi:t∫ə]có nghĩa là: điểm đặc trưng
 32.  distinctive (a) [dis’tiηktiv]có nghĩa là: đặc biệt
 33.  in common[‘kɔmən]có nghĩa là: chung
 34.  advantage (n)[əd’vantidʒ] có nghĩa là: sự thuận lợi
 35.  disadvantage (n) [,disəd’va:ntidʒ]có nghĩa là: điều bất lợi
 36.  memorable (a)[‘memərəbl]có nghĩa là: đáng ghi nhớ
 37.  present (v) [‘preznt]có nghĩa là: trình bày
 38.  effective (a)[‘ifektiv] có nghĩa là: hữu hiệu
 39.  entertain (v) [,entə’tein]có nghĩa là: giải trí
 40.  enjoyable (a) [in’dʒɔiəbl]có nghĩa là:vui thích
 41.  increase (v) [in’kri:s]có nghĩa là: tăng thêm
 42.  popularity (n)[,pɔpju’lærəti]có nghĩa là: sự phổ biễn
 43.  aware ( + of ) (a) [ə’weə]có nghĩa là: nhận thấy
 44.  global (a)[‘gləubl]có nghĩa là: toàn cầu
 45.  responsibility (n)[ris,pɔnsə’biləti]có nghĩa là: trách nhiệm
 46.  passive (a) [‘pæsiv]có nghĩa là: thụ động
 47.  brain (n)[brein] có nghĩa là: não
 48.  encourage (v) [in’kʌridʒ]có nghĩa là: khuyến khích
 49.  violent (a)[‘vaiələnt]có nghĩa là: hung tợn, bạo lực
 50.  interfere (v)[,intə’fiə]có nghĩa là: can thiệp vào, xen vào
 51.  communication (n)[kə,mju:ni’kei∫n]có nghĩa là: sự thông tin
 52.  destroy (v) [dis’trɔi]có nghĩa là: phá hủy
 53.  Statue of Liberty (n) [‘stæt∫u:][‘libəti]có nghĩa là: tượng nữ thần tự do Mỹ
 54.  quarrel (v)[‘kwɔrəl]có nghĩa là: cãi nhau
 55.  cancel (v)[‘kænsəl] có nghĩa là: hủy bỏ
 56.  appointment (n) [ə’pɔintmənt]có nghĩa là:cuộc họp, cuộc hẹn
 57.  manage (v) [‘mænidʒ]có nghĩa là: trông nom , quản lý
 58.  council (n) [‘kaunsl]có nghĩa là: hội đồng
 59.  demolish (v)[di’mɔli∫]có nghĩa là: phá hủy
 60.  shortage (n) [‘∫ɔ:tidʒ]có nghĩa là: sự thiếu hụt

UNIT 8. THE STORY OF MY VILLAGE (Câu chuyện về làng của tôi)

 1. crop (n) [krɔp]có nghĩa là: vụ mùa
 2. produce (v) [prə’dju:s]có nghĩa là: làm , sản xuất
 3. harvest (v) [‘hɑ:vist]có nghĩa là: thu họach
 4. rice field (n) [‘rais’fi:ld]có nghĩa là: cánh đồng lúa
 5. make ends meet (v)có nghĩa là: kiếm đủ tiền để sống
 6. to be in need of (a) có nghĩa là: thiếu cái gì
 7. straw (n) [strɔ:]có nghĩa là: rơm
 8. mud (n) [mʌd]có nghĩa là: bùn
 9. brick (n) [brik]có nghĩa là: gạch
 10. shortage (n) [‘∫ɔ:tidʒ]có nghĩa là: túng thiếu
 11. manage [‘mænidʒ] (v) to do sth có nghĩa là: giải quyết , xoay sở.
 12. villager (n) [‘vilidʒə]có nghĩa là: dân làng
 13. techical high school (n)có nghĩa là: trường trung học kĩ thuật
 14. result in (v) [ri’zʌlt]có nghĩa là: đưa đến, dẫn đến.
 15. introduce (v) [,intrə’dju:s]có nghĩa là: giới thiệu
 16. farming method (n) [fɑ:miη, ‘meθəd]có nghĩa là: phương pháp canh tác
 17. bumper crop (n)có nghĩa là: mùa màng bội thu
 18. cash crop (n) [‘kæ∫krɒp]có nghĩa là: vụ mùa trồng để bán
 19. export (v) [‘ekspɔ:t]có nghĩa là: xuất khẩu
 20. thanks to (conj.)có nghĩa là: nhờ vào
 21. knowledge (n) [‘nɔlidʒ]có nghĩa là: kiến thức
 22. bring home [briη, houm]có nghĩa là: mang về
 23. lifestyle (n) [laifstail]có nghĩa là: lối sống
 24. better (v) [‘betə]có nghĩa là: cải thiện, làm cho tốt hơn.
 25. science (n) [‘saiəns] có nghĩa là: khoa học
 26. medical centre (n) [‘medikl,’sentə]có nghĩa là: trung tâm y tế
 27. canal (n) [kə’næl]có nghĩa là: kênh
 28. lorry (n) [‘lɔri]có nghĩa là: xe tải
 29. resurface (v) [,ri:’sə:fis]có nghĩa là: trải lại, thảm lại (mặt đường)
 30. muddy (a) [‘mʌdi]có nghĩa là: lầy lội
 31. flooded (a) [flʌded]có nghĩa là: bị ngập lụt
 32. cart (v) [kɑ:t]có nghĩa là: chở bằng xe bò, chở bằng xe ngựa kéo.
 33. loads [‘loudz] of (n)có nghĩa là: nhiều
 34. suburbs (n) [‘sʌbə:bz]có nghĩa là: khu vực ngọai ô
 35. pull down (v) [pul, daun]có nghĩa là: phá bỏ
 36. cut down (v) [kʌt, daun]có nghĩa là: chặt bỏ
 37. atmosphere (n) [‘ætməsfiə]có nghĩa là: bầu không khí
 38. peaceful (a) [‘pi:sfl]có nghĩa là: yên tĩnh
 39. enclose (v) [in’klouz]có nghĩa là: gửi kèm
 40. entrance (n) [‘entrəns]có nghĩa là: lối vào, cổng vào
 41. go straight [streit] ahead (exp.)có nghĩa là: đi thẳng về phía trước
 42. crossroads (n) [‘krɔsroudz]có nghĩa là: giao lộ, bùng binh

UNIT 9. UNDERSEA WORLD (Thế giới dưới biển)

 1. undersea [‘ʌndəsi:] (a)có nghĩa là: dưới mặt biển
 2. ocean [‘əʊ∫n] (n)có nghĩa là: đại dương, biển
 3. Pacific Ocean [pə’sifik’ou∫n] (n)có nghĩa là: Thái Bình Dương
 4. Atlantic Ocean [ət’læntik’ou∫n] (n)có nghĩa là: Đại Tây Dương
 5. Indian Ocean [‘indjən’ou∫n] (n)có nghĩa là: Ấn Độ Dương
 6. Antarctic [æn’tɑ:ktik](a) (thuộc)có nghĩa là: Nam Cực
 7. Arctic [‘ɑ:ktik](adj) (thuộc)có nghĩa là: Bắc Cực
 8. gulf [gʌlf] (n)có nghĩa là: vịnh.
 9. altogether [,ɔ:ltə’geđə] (adv)có nghĩa là: hoàn toàn, đầy đủ
 10. percent [pə’sent] (n)có nghĩa là: phần trăm
 11. surface [‘sə:fis] (n)có nghĩa là: bề mặt.
 12. beneath[bi’ni:θ] (prep)có nghĩa là: ở dưới, thấp kém
 13. overcome [,ouvə’kʌm] (v) -overcame- overcomecó nghĩa là: thắng, chiến thắng
 14. depth [depθ] (n)có nghĩa là: chiều sâu, bề sâu.
 15. submarine [,sʌbmə’ri:n](n): (hàng hải) tàu ngầm
 16. investigate [in’vestigeit] (v) có nghĩa là: khám phá
 17. seabed [‘si:’bed] (n)có nghĩa là: đáy biển
 18. sample [‘sɑ:mpl] (n)có nghĩa là: mẫu; vật mẫu
 19. marine [mə’ri:n] (adj) (thuộc)có nghĩa là: biển; gần biển
 20. satellite [‘sætəlait] (n)có nghĩa là: vệ tinh
 21. range [reindʒ] (n)loại.
 22. include [in’klu:d] (v)có nghĩa là: bao gồm, gồm có =to involve
 23. temperature [‘temprət∫ə] (n)có nghĩa là: (viết tắt: temp) nhiệt độ (độ nóng, lạnh trong cơ thể, phòng, nước..)
 24. population [,pɔpju’lei∫n] (n)có nghĩa là: dân cư
 25. exist [ig’zist] (v)có nghĩa là: đã sống; tồn tại
 26. precious [‘pre∫əs] (adj) quý, quý giá, quý báu.
 27. bottom [‘bɔtəm] (n)có nghĩa là: phần dưới cùng; đáy; đáy biển.
 28. starfish [‘stɑ:fi∫] (n)có nghĩa là: (số nhiềucó nghĩa là: starfish) sao biển
 29. shark [∫ɑ:k] (n)có nghĩa là: cá mập
 30. independently [,indi’pendəntli] (adv)có nghĩa là: độc lập
 31. current [‘kʌrənt] (n)có nghĩa là: dòng (nước)
 32. organism [‘ɔ:gənizm] (n)có nghĩa là: cơ thể; sinh vật
 33. jellyfish [‘dʒelifi∫] (n)có nghĩa là: con sứa
 1. oversized [‘ouvəsaizd] (adj)có nghĩa là: quá khổ, ngoại khổ
 2. contribute [kən’tribju:t] (v)có nghĩa là: đóng góp, góp phần
 3. biodiversity [,baioui dai’və:siti] (n)có nghĩa là: đa dạng sinh học
 4. maintain [mein’tein] (v)có nghĩa là: duy trì
 5. at stakecó nghĩa là: thua, đang lâm nguy, đang bị đe doạ
 6. refer [ri’fə:] to (v)có nghĩa là: quy, quy vào
 7. balanced [‘bælənst] (adj)có nghĩa là: cân bằng, ổn định
 8. analyse [‘ænəlaiz] có nghĩa là: analyze [‘ænəlaiz] (v)có nghĩa là: phân tích
 9. experiment [iks’periment] (n)có nghĩa là: cuộc thí nghiệm; cuộc thử nghiệm

UNIT 10. CONSERVATION (Bảo tồn)

 1. protect (v) [prə’tekt]có nghĩa là: bảo vệ
 2. leopard (n) [‘lepəd]có nghĩa là: con báo
 3. flexible (a) [‘fleksəblcó nghĩa là: linh họat, dễ sai khiến
 4. loss (n) [lɔs]có nghĩa là: mất
 5. destroy (v) [di’strɔi]có nghĩa là: phá hủy
 6. variety (n) [və’raiəti]có nghĩa là: sự đa dạng
 7. species (n) [‘spi:∫i:z]có nghĩa là: lòai
 8. eliminate (v) [i’limineit]có nghĩa là: hủy diệt
 9. medicine (n) [‘medsn; ‘medisn]có nghĩa là: thuốc
 10. cancer (n) [‘kænsə]có nghĩa là: ung thư
 11. constant (a) [‘kɔnstənt]có nghĩa là: thường xuyên
 12. constantly (adv) [‘kɔnstəntli]có nghĩa là: liên tục
 13. supply (n) [sə’plai]có nghĩa là: nguồn cung cấp
 14. crop (n) [krɔp]có nghĩa là: cây trồng
 15. hydroelectric (a) [,haidroui’lektrik]có nghĩa là: thủy điện
 16. dam (n) [dæm]có nghĩa là: đập ( nước)
 17. play (v) an important [im’pɔ:tənt] partcó nghĩa là: giữ một vai trò quan trọng
 18. circulation (n) [,sə:kju’lei∫n]có nghĩa là: sự tuần hòan
 19. conserve (v) [kən’sə:v]có nghĩa là: giữ lại
 20. run [rʌn] off (v)có nghĩa là: chảy đi mất
 21. take away (v) [‘teik ə’wei]có nghĩa là: mang theo
 22. valuable (a) [‘væljuəbl]có nghĩa là: quý giá
 23. soil (n) [sɔil]có nghĩa là: đất
 24. frequent (a) [‘fri:kwənt]có nghĩa là: thường xuyên
 25. flood (n) [flʌd]có nghĩa là: lũ,lụt.
 26. damage (n) [‘dæmidʒ]có nghĩa là: sự tàn phá, sự thiệt hại
 27. threaten (v) [‘θretn]có nghĩa là: đe dọa
 28. polluted (a) [pə’lu:təd]có nghĩa là: bị ô nhiễm
 29. disappearance (n) [,disə’piərəns]có nghĩa là: sự biến mất
 30. worsen (v) [‘wə:sn]có nghĩa là: làm tồi tệ đi
 31. pass [pɑ:s] a law ( exp.): thông qua một đạo luật.
 32. in someone’s defence/ in something‘s defence [di’fens]có nghĩa là:để bảo vệ ai đó / để bảo vệ cái gì
 33. in nature‘s defence có nghĩa là: để bảo vệ tự nhiên
 34. concern (v) [kən’sə:n]có nghĩa là: liên quan đến
 35. power of falling [‘fɔ:liη] water có nghĩa là: năng lượng dòng chảy.
 36. electricity (n) [i,lek’trisiti]có nghĩa là: điện
 37. remove (v) [ri’mu:v] : hủy đi, bỏ đi
 38. get rid of (exp.)có nghĩa là: bỏ đi
 39. completely (adv) [kəm’pli:tli]có nghĩa là: tòan bộ, hòan tòan
 40. liquid (n) [‘likwid]có nghĩa là: chất lỏng
 41. flow [flou] off (v) chảy đi mất
 42. treat (v) [tri:t]có nghĩa là: chữ trị
 43. vegetation (n) [,vedʒi’tei∫n]có nghĩa là: việc trồng cây
 44. do harm [hɑ:m] to (exp.)có nghĩa là: gây hại tới
 45. erosion (n) [i’rouʒn]có nghĩa là: sự xói mòn
 46. consequence (n) [‘kɔnsikwəns]có nghĩa là: hậu qủa, kết quả
 47. planet (n) [‘plænit]có nghĩa là: hành tinh
 48. destruction (n) [dis’trʌk∫n]có nghĩa là: sự phá hủy
 49. feature (n) [‘fi:t∫ə]có nghĩa là: đặc điểm
 50. sensitive (a) [‘sensətiv]có nghĩa là: nhạy cảm
 51. imprision (v) [im’prizn]có nghĩa là: giam giữ
 52. endangered [in’deindʒəd] species (a)có nghĩa là: những lòai có nguy cơ bị tuyệt chủng.
 53. reconstruct (v) [‘ri:kən’strʌkt]: tái tạo
 54. breed (v) [bri:d]có nghĩa là: nhân giống
 55. policy (n) [‘pɔləsi]có nghĩa là: chính sách
 56. at times [‘taimz]có nghĩa là: có những lúc
 57. risky (a) [‘riski]có nghĩa là: rủi ro
 58. injure (v) [‘indʒə]có nghĩa là: làm bị thưong
 59. suffer [‘sʌfə] from (v)có nghĩa là: đau, đau khổ
 60. dangerous (a) [‘deindʒrəs]có nghĩa là: nguy hiểm
 61. develop (v) [di’veləp]có nghĩa là: phát triển
 62. disease (n) [di’zi:z]có nghĩa là: bệnh tật, tệ nạn.

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh lớp 12

NHẬP MÃ BHIU40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP
Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

UNIT 11. NATIONAL PARKS (Công viên quốc gia)

 1. national [‘næ∫nəl] park (n)có nghĩa là: công viên quốc gia
 2. locate (v) [lou’keit]có nghĩa là: xác định, nằm ở
 3. establish (v) [is’tæbli∫]có nghĩa là: lập, thành lập
 4. rainforest (n) [rein,’fɔrist]có nghĩa là: rừng mưa nhiệt đới
 5. butterfly (n) [‘bʌtəflai]có nghĩa là: con bướm
 6. cave (n) [keiv]có nghĩa là: hang động
 7. hike (v) [haik]có nghĩa là: đi bộ đường dài
 8. dependent upon (a)[di’pendənt, ə’pɔn]có nghĩa là: phụ thuộc vào
 9. survival (n) [sə’vaivl]có nghĩa là: sự sống sót, tồn tại
 10. release (v) [ri’li:s]có nghĩa là: phóng thích, thả
 11. orphan (v) [‘ɔ:fən]có nghĩa là: ( làm cho ) mồ côi
 12. orphanage (n) [‘ɔ:fənidʒ]có nghĩa là: trại mồ côi
 13. abandon (v) [ə’bændən]có nghĩa là: bỏ rơi, từ bỏ
 14. take care [keə] of (v)có nghĩa là: chăm sóc
 15. sub-tropical (a) [sʌb, ‘trɔpikl]có nghĩa là: bán nhiệt đới
 16. recognise (v) [‘rekəgnaiz]có nghĩa là: nhận ra
 17. habit (n) [‘hæbit]có nghĩa là: thói quen
 18. temperate (a) [‘tempərət]có nghĩa là: ôn hòa
 19. toxic (a) [‘tɔksik]có nghĩa là: độc
 20. chemical (n) [‘kemikl]có nghĩa là: chất hóa học
 21. contamination (n) [kən,tæmi’nei∫n]có nghĩa là: sự ô nhiễm
 22. organization (n) [,ɔ:gənai’zei∫n]có nghĩa là: sự tổ chức
 23. intend (v) [in’tend]có nghĩa là: dự định
 24. exist (v) [ig’zist]có nghĩa là: tồn tại
 25. pollute (v) [pə’lu:t]có nghĩa là: làm ô nhiễm
 26. suitable (a) [‘su:təbl] (for sb/ sth)có nghĩa là: thích hợp
 27. affect (v) [ə’fekt]: ảnh hưởng đến
 28. disaster (n) [di’zɑ:stə]có nghĩa là: tai họa, thảm họa
 29. unfortunately (adv) [ʌn’fɔ:t∫ənitli]có nghĩa là: không may
 30. turn out (v) [tə:n, aut]có nghĩa là: thành ra, hóa ra
 31. combine (v) kɔm’bain]có nghĩa là: kết hợp
 32. get a fine (exp.)có nghĩa là: bị phạt tiền
 33. raincoat (n) [‘reinkout]có nghĩa là: áo mưa
 34. accept (v) [ək’sept]có nghĩa là: chấp nhận
 35. refuse (v) [ri’fju:z]có nghĩa là: từ chối
 36. invitation (n) [,invi’tei∫n]có nghĩa là: lời mời

UNIT 12. MUSIC (Âm nhạc)

Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 12
Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 12
 1. classical [‘klæsikəl] music (n)có nghĩa là: nhạc cổ điển
 2. folk [fouk] music (n)có nghĩa là: nhạc dân gian
 3. rock [rɔk] ‘n’ roll [‘roul](n)có nghĩa là: nhạc rock and roll
 4. country [‘kʌntri] music (n)có nghĩa là: nhạc đồng quê
 5. serious (a) [‘siəriəs]có nghĩa là: nghiêm túc, đứng đắn, bác học
 6. beat (n) [bi:t]có nghĩa là: nhịp (âm nhạc)
 7. human (n) [‘hju:mən]có nghĩa là: lòai người
 8. emotion (n) [i’mou∫n]có nghĩa là: cảm xúc
 9. especially (adv) [is’pe∫əli]có nghĩa là: đặc biệt là
 10. communicate (v) [kə’mju:nikeit]có nghĩa là: giao tiếp
 11. express (v) [iks’pres]có nghĩa là: thể hiện
 12. anger (n) [‘æηgə]có nghĩa là: sự tức giận
 13. integral (a) [‘intigrəl]có nghĩa là: gắn liền
 14. set the tone [toun]for (v)có nghĩa là: tạo nên không khí ( vui, buồn)
 15. joyfulness (n) [‘dʒɔifulnis]có nghĩa là: sự vui nhộn
 16. atmosphere (n) [‘ætməsfiə]có nghĩa là: bầu không khí
 17. funeral (n) [‘fju:nərəl]có nghĩa là: đám tang
 18. solemn (a) [‘sɔləm]có nghĩa là: trang nghiêm
 19. mournful (a) [‘mɔ:nful]có nghĩa là:  tang thương
 20. lull (v) [lʌl]có nghĩa là: ru ngủ
 21. above [ə’bʌv]có nghĩa là: all (adv) trên hết
 22. uplift (a)[‘ʌplift]có nghĩa là: hưng phấn, bay bổng
 23. delight (v) [di’lait]có nghĩa là: làm thích thú, làm say mê
 24.  a billion [‘biljən] -dollar industry [‘indəstri]có nghĩa là: ngành công nghiệp tỉ đô ( mang lại lợi nhuận cao)
 25.  fairy tale (n) [‘feəriteil] có nghĩa là: chuyện cổ tích
 26. criticise (v) [‘kritisaiz]có nghĩa là: chỉ trích
 27. convey (v) [kən’vei]có nghĩa là: truyền đạt, biểu lộ, thể  hiện.
 28. serene (a) [si’ri:n]có nghĩa là: thanh bình, tĩnh lặng.
 29. cheer [t∫iə] (v)có nghĩa là: somebody up có nghĩa là: làm ai cảm thấy vui vẻ
 30. all the time (adv)có nghĩa là: mọi lúc
 31. hometown (n) [‘houmwəd]có nghĩa là: quê quán
 32. birthplace (n) [‘bə:θpleis]có nghĩa là: nơi sinh
 33. music composer [kəm’pouzə] (n)có nghĩa là: nhà sọan nhạc
 34.  compose (v) [kəm’pouz]có nghĩa là: sọan nhạc, sáng tác nhạc
 35.  sweet [swi:t]and gentle [‘dʒentl] (a)có nghĩa là: ngọt ngào và dịu dàng
 36. rousing (a) [‘rauziη]có nghĩa là: hào hứng, sôi nổi
 37. lyrical (a) [‘lirikəl]có nghĩa là: trữ tình
 38. of all time (adv) của mọi thời đại
 39. author (n) [‘ɔcó nghĩa là:θə] tác giả
 40. national anthem (n) [‘næ∫nəl, ‘ænθəm] quốc ca
 41. rural (a) [‘ruərəl] nông thôn, làng quê
 42. except [ik’sept] for (conj.) trừ, chỉ trừ
 43. appropriate (a) [ə’proupriitli] thích hợp,thích đáng
 44. tune (n) [tju:n] giai điệu
 45. mixture (n) [‘mikst∫ə] sự pha trộn, sự hòa quyện
 46. appreciate (v) [ə’pri:∫ieit] coi trọng, đánh giá cao

UNIT 13. FILMS AND CINEMA (Phim và điện ảnh)

 1. action [‘æk∫n] film (n)có nghĩa là: phim hành động
 2. cartoon (n) [kɑ:’tucó nghĩa là:n]có nghĩa là: phim hoạt hình
 3. detective [di’tektiv] film (n)có nghĩa là: phim trinh thám
 4. horror [‘hɔrə] film (n)có nghĩa là: phim kinh dò
 5. romantic [rou’mæntik] film (n)có nghĩa là: phim lãng mạn
 6. science fiction [‘saiəns’fik∫n] film (n)có nghĩa là: phim khoa học viễn tưởng.
 7. silent [‘sailənt] film (n)có nghĩa là: phim câm.
 8. war [wɔ:] film (n)có nghĩa là: phim chiến tranh
 9. vivid (a) [‘vivid]có nghĩa là: sôi nổi
 10. terrifying [‘terifaing] / frightening (a)có nghĩa là: khiếp sợ
 11. violent (a) [‘vaiələnt]có nghĩa là: bạo lực
 12. disgusting (a) [dis’gʌstiη]có nghĩa là: đáng khinh miệt
 13. mournful (a) [‘mɔcó nghĩa là:nful]có nghĩa là: tang thương
 14. thriller (n) [‘θrilə]có nghĩa là: phim giật gân
 15. century (n) [‘sent∫əri]có nghĩa là: thế kỉ (100 năm)
 16. sequence (n) [‘si:kwəns]có nghĩa là: trình tự, chuỗi
 17. still [stil] picture (n)có nghĩa là: hình ảnh tĩnh
 18. motion (n) [‘mou∫n]có nghĩa là: sự chuyển động
 19. movement (n) [‘mu:vmənt]có nghĩa là: sự chuyển động
 20. decade (n) [‘dekeid]có nghĩa là: thập kỉ (10 năm)
 21. scene (n) [si:n]có nghĩa là: cảnh
 22. position (n) [pə’zi∫n]có nghĩa là: vị trí
 23. cast (n) [kɑ:st]có nghĩa là: đội ngũ diễn viên
 24. character (n) [‘kæriktə]có nghĩa là: nhân vật
 25. part (n) [pɑ:t]có nghĩa là: vai diễn( trong phim)
 26. audience (n) [‘ɔ:djəns]có nghĩa là: khán giả
 27. film marker (n) [film,’mɑ:kə]có nghĩa là: nhà làm phim
 28. spread (v) [spred]có nghĩa là: lan rộng
 29. musical cinema (n) [‘mju:zikəl,’sinimə]có nghĩa là: phim ca nhạc
 30. discover (v) [dis’kʌvə]có nghĩa là: khám phá
 31. tragic [‘trædʒik] (a)có nghĩa là: bi thảm
 32. sink (v) [siηk]có nghĩa là: chìm
 33. luxury (n) [‘lʌk∫əri]có nghĩa là: sự sang trọng
 34. liner (n)[‘lainə]có nghĩa là: tàu lớn
 35. voyage (n) [‘vɔiidʒ]có nghĩa là: chuyến đi du lịch xa trên biển
 36. be based on có nghĩa là: được dựa trên
 37. disaster (n) [di’zɑ:stə]có nghĩa là: thảm họa
 38. occur (v) [ə’kɜ:(r)]có nghĩa là: xảy ra, xuất hiện
 39. generous (a) [‘dʒenərəs]có nghĩa là: hào phóng
 40. adventurer (n) [əd’vent∫ərə] người thích phiêu lưu mạo hiểm
 41. be on board [bɔ:d] (exp.) trên tàu
 42. fall in love (with someone) có nghĩa là: yêu ai
 43. be engaged [in’geidʒd] (exp.) đã đính hôn
 44. iceberg (n) [‘aisbə:g] tảng băng
 45. the content [‘kɔntent] of the filmcó nghĩa là: nội dung chính của phim.
 46. the setting [‘setiη] of the film có nghĩa là: bối cảnh phim
 47. description (n) [dis’krip∫n] sự mô tả
 48. rescue (v) [‘reskju:] cứu nguy

UNIT 14. THE WORLD CUP (Cúp thế giới)

Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 14
Từ vựng tiếng anh lớp 10 unit 14
 1. champion (n) [‘t∫æmpjən]có nghĩa là: nhà vô địch
 2. runner-up (n) [,rʌnər’ʌp]có nghĩa là: đội về nhì
 3. tournament (n) [‘tɔ:nəmənt]có nghĩa là: vòng đấu, giải đấu
 4. consider (v) [kən’sidə]có nghĩa là: đánh giá, coi (là)
 5. popular (a) [‘pɔpjulə]có nghĩa là: được ưa thích
 6. sporting event (n) [‘spɔ:tiη,i’vent]có nghĩa là: sự kiện thể thao
 7. passionate (a) [‘pæ∫ənət]có nghĩa là: say mê
 8. globe (n) [gloub]có nghĩa là: toàn cầu
 9. attract (v) [ə’trækt]có nghĩa là: thu hút
 10. billion (n) [‘biljən]có nghĩa là: 1 tỉ
 11. viewer (n) [‘vju:ə]có nghĩa là: người xem
 12. governing body (n) [‘gʌvəniη,’bɔdi]có nghĩa là: cơ quan quản lí
 13. set [set] (v) up có nghĩa là: thành lập
 14. world championship (n)[wə:ld,t∫æmpjən∫ip]có nghĩa là: giải vô địch thế giới.
 15. take (v) part [pɑ:t] incó nghĩa là: tham dự
 16. host (n) [houst]có nghĩa là: chủ nhà
 17. final (n) [‘fainl]có nghĩa là: trận chung kết, vòng chung kết
 18. witness (v) [‘witnis]có nghĩa là: chứng kiến
 19. compete (v) [kəm’pi:t]có nghĩa là: cạnh tranh
 20. elimination [i,limi’nei∫n] gamescó nghĩa là: các trận đấu loại
 21. finalist (n) [‘fainəlist]có nghĩa là: đội vào vòng chung kết
 22. jointly (adv) [‘dʒɔintli]có nghĩa là: phối hợp, liên kết
 23. trophy (n) [‘troufi]có nghĩa là: cúp
 24. honoured (a) [‘ɔnəd]có nghĩa là: vinh dự
 25. title (n) [‘taitl]có nghĩa là: danh hiệu
 26. competition (n) [,kɔmpi’ti∫n]có nghĩa là: cuộc cạnh tranh, thi đấu
 27. a series [‘siəri:z] of : một loạt
 28. involve (v) [in’vɔlv]có nghĩa là: liên quan
 29. prize (n) [praiz]có nghĩa là: giải
 30. provide (v) [prə’vaid]có nghĩa là: cung cấp
 31. facility (n) [fə’siliti]có nghĩa là: thiết bị
 32. FIFA : [‘fi:fə]: liên đoàn bóng đá quốc tế
 33. penalty shoot-out (n) [‘penlti, ‘∫u:t’aut]có nghĩa là: cú đá phạt đền
 34. defeat (v) [di’fi:t]có nghĩa là: đánh bại
 35. goal-scorer (n) [goul,kɔ:rə]có nghĩa là: cầu thủ ghi bàn
 36. ambassasdor (n) [æm’bæsədə]có nghĩa là: đại sứ
 37. promote (v) [prə’mout]có nghĩa là: thúc đẩy
 38. peace (n) [pi:s]có nghĩa là: hòa bình
 39. Championship (n) [‘t∫æmpjən∫ip]có nghĩa là: chức vô địch
 40. committee (n) [kə’miti]có nghĩa là: ủy ban
 41. announce (v) [ə’nauns]có nghĩa là: thông báo
 42. postpone (v) [pə’spoun]có nghĩa là: hoãn lại
 43. severe (a) [si’viə]có nghĩa là: khắc nghiệt
 44. captain (n) [‘kæptin]có nghĩa là: đội trưởng
 45. Communist [‘kɔmjunist] Youth Union có nghĩa là: Đoàn thanh niên cộng sản
 46. friendly match (n)có nghĩa là: trận đấu giao hữu

UNIT 15. CITIES (Các thành phố)

 1. The Empire [’empaiə] State Building có nghĩa là: tòa nhà văn phòng New York.
 2. The United Nations Headquarters [‘hed’kwɔ:təz]có nghĩa là: trụ sở liên hợp quốc
 3. Times Square [‘taimz,skweə] có nghĩa là: quảng trường thời đại
 4. Central Park: [‘sentrəl, pɑ:k]có nghĩa là: công viên trung tâm
 5. well-known (a) [‘Wel ‘noun]có nghĩa là: nổi tiếng
 6. state (n) [steit]có nghĩa là: bang
 7. at the point [pɔint]có nghĩa là: tại nơi, tại điểm
 8. mingle [‘miηgl] (v) (with sth): hòa tan
 9. harbour (n) [‘hɑcó nghĩa là:bə]có nghĩa là: cảng
 10. metropolitan (a) [,metrə’pɔlitən]có nghĩa là: thuộc về thủ đô, đô thị
 11. region (n) [‘ri:dʒən]có nghĩa là: khu vực
 12. population (n) [,pɔpju’lei∫n]có nghĩa là: dân số
 13. found (v) [faund]có nghĩa là: thành lập
 14. take over (v) [‘teik’ouvə]có nghĩa là: tiếp quản
 15. finance (n)  [fai’næns]có nghĩa là: tài chính
 16. characterise (v)  [‘kæriktəraiz]có nghĩa là: nét đặc trưng
 17. The Statue of liberty (n)có nghĩa là: tượng Nữ thần tự do.
 18. art gallery (n) [ɑ:t,’gæləri]có nghĩa là: phong trưng bày nghệ thuật
 19. orginally (adv) [ə’ridʒnəli]có nghĩa là: bắt đầu, ban đầu
 20. communication (n) [kə,mju:ni’kei∫n]: thông tin liên lạc.
 21. national holiday (n) [‘næ∫nəl,’hɔlədi]có nghĩa là:  ngày nghỉ lễ cả nước
 22. transport (n) [‘trænspɔ:t] có nghĩa là: giao thông
 23. reserved (a) [ri’zə:vd]có nghĩa là: dè dặt, kín đáo.
 24. A.D. ( anno domini) có nghĩa là: sau công nguyên
 25. B.C. ( before christ)có nghĩa là: trước công nguyên
 26. be situated [‘sitjueitid] (a)có nghĩa là: nằm ở
 27. be famous [‘feiməs] for (sth) (a)có nghĩa là: nổi tiếng bến bởi cái gì
 28. historic (a)  [his’tɔrik]có nghĩa là: lịch sử
 29. cathedral (n) [kə’θicó nghĩa là:drəl]có nghĩa là: thánh đường, nhà thờ lớn
 30. House of Parliament (n)có nghĩa là: tòa nghị viện
 31. ideal (a) [ai’diəl]có nghĩa là: lí tưởng
 32. get away [ə’wei] from (sth)có nghĩa là: tránh  xa

UNIT 16. HISTORICAL PLACES  (Địa danh lịch sử)

 1. historical (a) [his’tɔrikəl]có nghĩa là: có liên quan đến lịch sử
 2. Co Loa Citadel [‘sitədl]có nghĩa là: thành Cổ Loa
 3. Hoa Lu capital [‘kæpitl]có nghĩa là: cố đô Hoa Lư
 4. Den Hung Remains [ri’meinz]có nghĩa là: khu di tích đền Hùng
 5. Son La prision [‘prizəm] and museum [mju:’ziəm]có nghĩa là: nhà từ và viện bảo tàng Sơn La
 6. Hue imperial [im’piəriəl] city có nghĩa là: kinh thành Huế
 7. Cu Chi tunnels [‘tʌnlz]có nghĩa là: địa đạo Củ Chi
 8. dynasty (n) [‘dinəsti]có nghĩa là: triều đại
 9. cultural (a) [‘kʌlt∫ərəl]có nghĩa là: thuộc về văn hóa
 10. representative (n) [repri’zentətiv]có nghĩa là: biểu tượng
 11. Confucian (n) [kən’fju:∫n]có nghĩa là: đạo nho
 12. behaviour (n) [bi’heivjə]có nghĩa là: lối hành xử
 13. establish (v) [is’tæbli∫t]có nghĩa là: thành lập
 14. on the grounds [graundz] of có nghĩa là: trên khu đất
 15. educate (v) [‘edju:keit]có nghĩa là: giáo dục, đào tạo
 16. memorialize (v) [mə’mɔ:riəlaiz]có nghĩa là: tôn vinh, tưởng nhớ
 17. brilliant (a) [‘briljənt]có nghĩa là: lỗi lạc
 18. scholar (n) [‘skɔlə]có nghĩa là: học giả
 19. achievement (n) [ə’t∫i:vmənt]có nghĩa là: thành tích
 20. royal (a) [‘rɔiəl]có nghĩa là: cung đình, hoàng gia
 21. engrave (v) [in’greiv]có nghĩa là: khắc, chạm trổ
 22. stele (n) [‘sti:li]có nghĩa là: bia đá ( số nhiềucó nghĩa là: stelae)
 23. giant (a) [‘dʒaiənt]có nghĩa là: to lớn, khổng lồ
 24. tortoise (n) [‘tɔ:təs]có nghĩa là: con rùa ( trên cạn)
 25. well-preserved (a) [wel,pri’zə:vd]có nghĩa là: được bảo tồn tốt
 26. architecture (n) [‘ɑ:kitekt∫ə]có nghĩa là: kiến trúc
 27. banyan [‘bæniən] tree (n)có nghĩa là: cây đa
 28. feudal (a) [‘fju:dl]có nghĩa là: phong kiến
 29. flourish (v) [‘flʌri∫]có nghĩa là: hưng thịnh, phát triển mạnh mẽ
 30. pride (n) [praid]có nghĩa là: niềm tự hào
 31. talented man [‘tæləntid,mæn]có nghĩa là: nhân tài
 32. train (v) [trein]có nghĩa là: tập luyện
 33. Ho Chi Minh’s Mausoleum [mɔ:sə’liəm] có nghĩa là: lăng chủ tịch Hồ Chí Minh
 34. construction (n) [kən’strʌk∫n]có nghĩa là: quá trình xây dựng
 35. late president [‘prezidənt] (n)có nghĩa là: vị chủ tịch quá cố
 36. cottage (n) [‘kɔtidʒ]có nghĩa là: ngôi nhà nhỏ, nhà tranh
 37. maintenance (n) [‘meintinəns]có nghĩa là: sự bảo dưỡng, tu sửa
 38. World Cultural Heritage [‘heritidʒ]có nghĩa là: di sản văn hóa thế giới
 39. comprise (v) [kəm’praiz]có nghĩa là: bao gồm
 40. section (n) [‘sek∫n]có nghĩa là: khu vực, phần
 41. the Royal Citadel có nghĩa là: Hoàng Thành
 42. the Imperial Enclosure có nghĩa là: Nội Cát
 43. the Forbidden Purple City có nghĩa là: Tử Cấm Thành
 44. admission fee (n)có nghĩa là: lệ phí vào cổng
 45. Thong Nhat Conference [‘kɔnfərəns] Hall có nghĩa là: Hội trường thống nhất
 46. Reunification [ri:jucó nghĩa là:nifi’kei∫n] Hall có nghĩa là: Dinh Thống Nhất
 47. Independence Palace [indi’pendəns,’pælis]có nghĩa là: Dinh Độc Lập
 48. bombardment (n) [bɔm’bɑ:dmənt]có nghĩa là: cuộc oanh tạc bằng bom, sự nổ bom

Bài viết này BHIU đã tổng hợp đầy đủ từ vựng tiếng Anh lớp 10 một cách chi tiết nhất. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích với các bạn.

Và đừng quên ghé thăm chuyên mục Vocabulary của BHIU để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé!

Viết một bình luận